Επιλεγείσα επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Τουρισμού

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τη θέση ευθύνης: Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής.

Επιλεγείσα Γενική Διευθύντρια

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ