ΕΟΔΥ: 30 προσλήψεις για τον κορωνοϊό (προκήρυξη) - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
21
Οκτώβριος
Back
Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ και στα Εμβολιαστικά Κέντρα (έγγραφο)

ΕΟΔΥ: 30 προσλήψεις για τον κορωνοϊό (προκήρυξη)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 30 ΠΕ Ιατρών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΟΔΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ωστόσο ανάλογα με τις

ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους

συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες στους οποίους εντάσσονται όλοι οι υποψήφιοι, με

κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:

Α1. ΠΕ Ιατρών, όλων των ειδικοτήτων και άνευ ειδικότητας, ανάλογα με τα κριτήρια της προς κάλυψη θέση

Α.1. 1 Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση

του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας (όπου απαιτείται),

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

 1. ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η κατάταξη διενεργείται μόνο εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό

κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης.

Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους

υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη

ότι ο εκάστοτε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα των υποβληθέντων

και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα

αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε

αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του

Ε.Ο.Δ.Υ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει το υπόδειγμα εξωτερικής σήμανσης,

όπως αποτυπώνεται παρακάτω. Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως

τις 15:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ι Τ Η Σ Η

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι

Για την:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ………./……………..

Στοιχεία αποστολέα: …………………………………

Κωδικός Θέσης: …………………………….

Ν Α Μ Η Ν Α Ν Ο Ι Χ Θ Ε Ι Α Π Ο Τ Η Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ή Τ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται

από τη Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού του Ε.Ο.Δ.Υ., στο τηλέφωνο 210 5212000, κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες 09:00-15:00.

 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου τετράμηνης διάρκειας με άμεση

έναρξη. Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων –

εισφορών, διαμορφώνεται στην παροχή αμοιβών αντίστοιχων με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν.4354/2015).

 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί

όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 της προκήρυξης για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική

δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης

μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και

πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει

να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό,

όπου αυτή απαιτείται.

 1. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 2. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (όπου απαιτείται).
 3. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του

ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.

 1. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο

διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του

Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα .

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων

εργασίας στον επίσημο ιστότοπο του ΕΟΔΥ και στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα πρόσκληση, μετά όλων των απαιτούμενων

δικαιολογητικών. Ο ΕΟΔΥ προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά την αύξουσα σειρά υποβολής

αίτησης, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων, μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας.

Επισημαίνεται ότι όταν θα καλυφθούν οι θέσεις ανά ειδικότητα, ο ΕΟΔΥ με ανακοίνωσή του δύναται να

ενημερώσει για τη λήξη της διαδικασίας της κατάθεσης δικαιολογητικών και ως εκ τούτου να μην αξιολογούνται οι

αιτήσεις των υποψηφίων παρά μόνο αν προκύψει ανάγκη σε μεταγενέστερο χρόνο.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τηλεφωνικά ή με

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν υποχρεωτικά και

δεσμευτικά δηλώσει στην αίτηση-δήλωση (email ή τηλέφωνο), αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Την

πρόσληψη θα πρέπει να αποδεχθούν εγγράφως εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την σχετική ενημέρωση. Σε

περίπτωση μη αποδοχής του ενδιαφερομένου, η διαδικασία των προσλήψεων θα προχωρά στον επόμενο

υποψήφιο κατά την αριθμητική κατάταξη του πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που

προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας

της σύμβασης έργου. Τέλος, οι προσλαμβανόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να συνάψουν περισσότερες

από μια συμβάσεις έργου με τον ίδιο φορέα (ΕΟΔΥ) κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Με την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της

αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να

υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!