Δημόσιο -Προσλήψεις: «Ανοιχτές» 2.511 θέσεις σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, ΑΕΙ, ΑΕΝ, Νοσοκομεία

Τις 2.511 θέσεις που είναι ανοιχτές στο δημόσιο τομέα σε δήμους, Πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, σχολές και νοσοκομεία, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA): Πρόσληψη 7 ατόμων

 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation» – «BADGER» με αριθμό συμβολαίου 731968, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17731

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για υπόγειες εφαρμογές εκσκαφών χωρίς τάφρο.

Τόπος Απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Γνώσεις σε ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση γλώσσας προγραμματισμού C++
 4. Γνώσεις σε αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας και μηχανικής μάθησης

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Γνώσεις σε ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον ROS (Robot Operating System)
 2. Γνώσεις σε εφαρμογές προγραμματισμού και προσομοίωσης ρομποτικών συστημάτων (π.χ. Gazebo)
 3. Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη διεπαφών χρήστη για έλεγχο ρομποτικών συστημάτων και αλληλεπίδραση

Αρ. Προκήρυξης: 17731 (ΑΔΑ: 78ΟΣ469ΗΡ8-Β1Κ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311257707 ή στο email: dgiakoum@iti.gr (κ. Γιακουμή Δημήτριο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and Safe Internet of Things» – «SerIoT» με αριθμό συμβολαίου 780139, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17720

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Έρευνα και ανάπτυξη των επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και του τελικού ενοποιημένου συστήματος του έργου που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών και τον προγραμματισμό των ελεγκτών SDN. Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αποκεντρωμένη ευφυία με τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Συμμετοχή στις δραστηριότητες (μελέτη & υλοποίηση) για την ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου καθώς και στις δραστηριότητες αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την ανάπτυξη λογισμικού σε τηλεπικοινωνιακά θέματα

Αρ. Προκήρυξης: 17720 (ΑΔΑ: ΩΨΦΖ469ΗΡ8-ΔΩΣ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr   (κ. Δρόσου Αν.)

 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Selfsufficient Districts Near-Zero Buildings» – «PLUG-N-HARVEST» με αριθμό συμβολαίου 768735, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17732

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Μοντελοποίηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του υποσυστήματος προσομοίωσης της συμπεριφοράς ενός κτιρίου για διαφορετικές καταστάσεις στα πλαίσια του συστήματος λήψης αποφάσεων.

Τόπος Απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 3. Γνώσεις προγραμματισμού (π.χ. C++, Java ή Python)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος συναφούς ειδικότητας
 2. Γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με το αντικείμενο του έργου
 3. Δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά ή συνέδρια

Αρ. Προκήρυξης: 17732 (ΑΔΑ: 9ΗΟΘ469ΗΡ8-Δ6Α)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr  (κ. Δ. Ιωαννίδη).

 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and Safe Internet of Things» – «SerIoT» με αριθμό συμβολαίου 780139, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17739

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών αυτοματοποιημένου διεισδυτικού τεστ τόσο σε επιπεδο υλοποιησης όσο και θεωρητικη μελέτης.Μελέτη & υλοποίηση τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου.

Τόπος Απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Εμπειρία σε θέματα κυβερνό-ασφάλειας
 4. Γνώσεις σε δικτυακά θέματα και ΙοΤ δικτύων

Αρ. Προκήρυξης: 17739 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΧ469ΗΡ8-6ΜΝ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr  (κ. Δρόσου Αναστάσιος).

 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Big Data Value Spaces for Competitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0» – «BOOST 4.0» με αριθμό συμβολαίου 780732, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17733

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Σχεδίαση και υλοποίηση Πλατφόρμας Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων σε έξυπνα εργοστασιακά περιβάλλοντα

Τόπος Απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
 2. Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 3. Γνώσεις προγραμματισμού με γλώσσες python, Java και C++

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σε μηχανική μάθηση, οπτικοποίηση πληροφορίας ή σε συναφές αντικείμενο
 2. Εξειδικευμένη γνώση/εμπειρία σε deep learning με πακέτα λογισμικού tensorflow ή συναφή πακέτα

Αρ. Προκήρυξης: 17733 (ΑΔΑ: 9ΔΧΤ469ΗΡ8-ΕΕΞ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr  (κ. Δ. Ιωαννίδη).

 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems» – «FORTIKA» με αριθμό συμβολαίου 740690, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17735

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου

Τόπος Απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΤΕΙ συναφές με το αντικείμενο της θέσης (ενδεικτικά Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης)
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραμμάτων/έργων
 4. Γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στη χρήση Microsoft Excel με εξειδίκευση στην επεξεργασία και δημιουργία υπολογιστικών φύλλων για την παρακολούθηση έργων/πόρων

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) στη χρήση πακέτων μηχανογραφημένης λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης (SAP και ERP)
 2. Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας σε ομάδα και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Αρ. Προκήρυξης: 17735 (ΑΔΑ: ΨΘΤΨ469ΗΡ8-ΗΤΤ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311257732 ή στο email: drosou@iti.gr  (κ. Δρόσου Αναστάσιο)

 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ESO.022009 Εσωτερικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Έρευνας Έργων Πληροφορικής”, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17740

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ειδικός Επιστημονικός συνεργάτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Οργανωτική και οικονομοτεχνική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και έργων. Υποστήριξη της διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο AEI
 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/ έργα (συμμετοχή, παρακολούθηση και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων / έργων)
 3. Kαλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 2. Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Αρ. Προκήρυξης: 17740 (ΑΔΑ: 9Τ5Υ469ΗΡ8-3Ω7)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257702 ή στο email: marina@iti.gr  (κα Σιδηροπούλου Μαρίνα).

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης/εων για σύναψη σύμβασης/εων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου για: α) συνεργάτες εκπόνησης επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για την ειδικότητα των μαθηματικών (εξειδικευμένα μέλη ομάδας έργου) (κωδικός αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 4)

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί εργασίες για τα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας 16.4 έως και 16.9, του Υποέργου 16 της Πράξης. Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου: · Συμμετοχή στην εκπόνηση, εκλέπτυνση και αναπροσαρμογή επιμορφωτικού υλικού για χρήση στα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, με αντικείμενο των αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των ειδικοτήτων στη συστάδα Β1.3. · Συμμετοχή στη διαμόρφωση και τον έλεγχο υλικού πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ για τις ειδικότητες της συστάδας Β1.3. · Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της εκπαίδευσης επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ (ΠΕ03). · Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για την ειδικότητα των Μαθηματικών. · Συμμετοχή στην εκπόνηση, εκλέπτυνση και αναπροσαρμογή επιμορφωτικού υλικού για χρήση στα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, με αντικείμενο των αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών. · Συμμετοχή στη διαμόρφωση και τον έλεγχο υλικού πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για την ειδικότητα των Μαθηματικών.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ο/Η συνεργάτης με την σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου του έργου δύναται να εκτελεί το έργο εξ’ αποστάσεως και ο έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται να γίνεται μέσω teleworking (για τις συμβάσεις που προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016 ο/η συνεργάτης θα εκτελεί το έργο στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ στην Αθήνα). Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Πράξης και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Πράξης απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΠΕ Μαθηματικού
 • Μεταπτυχιακή ειδίκευση στο επιστημονικό αντικείμενο των Μαθηματικών, της Διδακτικής των Μαθηματικών ή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πιστοποιημένος επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Κριτήριο Α1) · Τεκμηριωμένη εμπειρία ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών σε προγράμματα Β Επιπέδου ΤΠΕ με παραδοσιακή διδασκαλία (Κριτήριο Β1) · Τεκμηριωμένη εμπειρία ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών σε προγράμματα Β Επιπέδου ΤΠΕ με Μικτό Μοντέλο (Κριτήριο Β2) · Τεκμηριωμένη εμπειρία ως επιμορφωτής επιμορφωτών σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (Κριτήριο Β3) · Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση επιμορφωτικού και υποστηρικτικού υλικού για προγράμματα επιμόρφωσης Β επιπέδου για παραδοσιακή διδασκαλία ή με Μικτό Μοντέλο (Κριτήριο Β4) · Τεκμηριωμένη ερευνητική δραστηριότητα, σχετική με τη διδακτική των μαθηματικών και την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των μαθηματικών: – Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά / συνέδρια με κριτές. (Κριτήριο Γ1) – Προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

Αρ. Προκήρυξης: Π 680 (ΑΔΑ: ΩΝΣΗ46941Δ-ΗΣ1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π680_11-06-2018). Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την 25/06/2018

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Βασιλική Τζέλη, e-mail: tzeli@cti.gr.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 586/23-5-18 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) κενών θέσεων ΔΕΠ ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718020331/6-3-18/3-5-18 (ΑΔΑ: 7Χ5Χ46ΨΖ2Ν-ΛΤΓ)

 • Μια (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας: παιδαγωγική-διδακτική προσέγγιση»

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Αρ. Προκήρυξης: 1718020310/6-3-18/7-2-18 (ΑΔΑ: ΨΟΒΟ46ΨΖ2Ν-ΓΩΧ)

 • Μια (1) κενή θέση ΔΕΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχογλωσσολογία»

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1718020332/6-3-18/3-5-18 (ΑΔΑ: ΩΨ4946ΨΖ2Ν-Ξ4Τ)

 • Μια (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών-Φιλοσοφία Μαθηματικών/Λογική»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  5/8/2018

Περισσότερες πληροφορίες στις γραμματείες των ενδιαφερόμενων τμημάτων

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: Εισαγωγή 1119 Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών

Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθορίζεται σε 1119 Έλληνες σπουδαστές/στριες (634 Πλοίαρχοι και 485 Μηχανικοί).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

 1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ παρ. 2.1 της παρούσας προκήρυξης.
 2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
 3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1991 και μεταγενέστερα).
 4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
 5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Αρ. Προκήρυξης: 2232.1/43512/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΚ 4653ΠΩ-Χ6Ρ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 11-06-2018 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Υποψήφιοι της Πρώτης Γενικής κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτηση τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από την 11-06-2018 μέχρι και την 12-07-2018 ημέρα Πέμπτη

Πληροφορίες : Πχης Λ.Σ. ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ Π.

Τηλέφωνο : 213 1374547 – 210 4224166 213 137 1429 – 1526

Fax : 210-4224000

E-mail : dekn.epoptia@hcg.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.yen.gr/documents/20182/21874/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE+%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%95%CE%9D+%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+2018_2019+%5B%CE%A82%CE%94%CE%9A4653%CE%A0%CE%A9-%CE%A76%CE%A1%5D.pdf/f5f75864-3420-4168-bc2e-fe6ba910c296

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη  Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18313/07-06-2018 προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου ή κλινικού έργου,  στα παρακάτω από τα Τμήματα των Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) & Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τε.Γ.) για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Α)ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ,

Μεγ. Αλεξάνδρου 1,  Τ.Κ. 263 34, Κουκούλι,  Πάτρα

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.2610 369236

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.8/18-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα και εγκαταστάσεις.
 • Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και εφαρμογές.
 • Ηλεκτρονική και Αυτοματισμοί.
 • Τεχνολογία Υλικού (Hardware) και επικοινωνιών.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ,

Μεγ.Αλεξάνδρου 1,  Τ.Κ. 263 34, Κουκούλι,  Πάτρα

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.2610 369278

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.13/31-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Εγκαταστάσεις και μετρήσεις ενεργειακών Συστημάτων
 • Σχεδιασμός κατασκευών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μηχανική και ανάλυση κατασκευών.

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μεγ.Αλεξάνδρου 1,  Τ.Κ. 263 34, Κουκούλι,  Πάτρα

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.2610 369130

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.21/17-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Παθολογική Νοσηλευτική
 • Χειρουργική Νοσηλευτική
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική –Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγ.Αλεξάνδρου 1,  Τ.Κ. 263 34, Κουκούλι,  Πάτρα

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.2610 369125

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.10/10-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Νομική –Δίκαιο
 • Ψυχολογία ή Ψυχιατρική
 • Κοινωνική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ψαρών 6, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.26910 62850

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.08/11-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Νευρολογία-Οφθαλμών-Νευροφυσιολογία
 • Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών Ι (Οπτικός –Οπτομέτρης)
 • Παθολογίες Οφθαλμών
 • Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών ΙΙ (Οπτικός –Οπτομέτρης)
 • Μικροβιολογία-Ανοσολογία
 • Εργονομία Φωτισμού
 • Επιστήμη όρασης και Οπτομετρίας (Οπτικός –Οπτομέτρης)
 • Εισαγωγή στην Οπτομετρία (Οπτικός –Οπτομέτρης).

Γ)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέα Κτίρια, Τ.Κ.302 00, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.26310 58243

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.14/18-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Τεχνολογίες  Διαδικτύου
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μεγ.Αλεξάνδρου 1,  Τ.Κ. 263 34, Κουκούλι,  Πάτρα

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.2610 369200

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.10/09-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Διοίκηση –Διαχείριση Λειτουργιών & Διαδικασιών.
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων & Ποσοτικές Μέθοδοι.
 • Προγραμματισμός Η/Υ – Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μαθηματικά.

ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεγ.Αλεξάνδρου 1,  Τ.Κ. 263 34, Κουκούλι,  Πάτρα

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.2610 369205

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.15/30-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή με έμφαση σε ποσοτικά υποδείγματα λήψης αποφάσεων στον Τουρισμό
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη στον Τουρισμό.

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 27100, Πύργος Ηλείας

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.26210 20890

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.11/17-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 • Μουσειακή Αγωγή/Μουσειολογία
 • Νομική/Πολιτική Επιστήμη.

Δ)ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Τέρμα Θεοδωροπούλου, ΤΚ 272 00, Αμαλιάδα.

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.26220 39001

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.13/21-05-2018

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 • Δενδροκομία
 • Γενετική
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών
 • Λαχανοκομία
 • Καλλιέργειες εκτός εδάφους
 • Κυτταρολογία-Βοτανική –Φυσιολογία
 • Βελτίωση Φυτών
 • Ζωοτεχνία
 • Γεωργική Μηχανική.

Ο αριθμός των προς προκήρυξη θέσεων ανά Τμήμα, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για κάθε θέση ανά Τμήμα βρίσκονται στις αναλυτικές προκηρύξεις των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την εκτυπωμένη αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στην  Προκήρυξη, δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και αριθμημένα στις  αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με τον παρακάτω τρόπο:

α) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της αίτησης με τις οδηγίες συμπλήρωσής της ευρίσκεται αναρτημένο στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας :  e-lecturers.teiwest.gr

β) Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο/η υποψήφιος /α εκτυπώνει το μήνυμα επιτυχούς υποβολής της αίτησης καθώς και την αίτηση που υπέβαλλε .

γ) Η εκτυπωμένη αίτηση και το αποδεικτικό υποβολής κατατίθενται συνοδευόμενα από πλήρη φάκελο παραστατικών στοιχείων, στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 11-06-2018 έως και 02-07-2018, εργάσιμες ημέρες (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη  Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10/01-06-2018 Απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για τα παρακάτω από τα Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 • Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 • Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
 • Νοσηλευτικής
 • Λογοθεραπείας
 • Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας με έδρα το Αίγιο
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στην  Προκήρυξη, δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και αριθμημένα στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.: 2610 369236

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.: 2610 369278

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.: 2610 369279

Τμήμα Νοσηλευτικής: 2610 369130

Τμήμα Λογοθεραπείας: 2610 362440

Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας με έδρα το Αίγιο: 26910 62850

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα: 26220 39001.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 16-06-2018 έως και 05-07-2018, εργάσιμες ημέρες (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Δ.Ε.Η. Α.Ε./Δ/νση Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ:  Πρόσληψη  44 ατόμων

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει  στην Πτολεμαΐδα της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων και Κλάδων,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

με διάρκεια σύμβασης 60 ημερομίσθια, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων – εκτάκτων ημερομισθίων Ανειδίκευτων Εργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

44ΥΕ Εργάτες-τριες, Λ.Κ.Δ.Μ., Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Ειδική Έντυπη Αίτηση-Δήλωση, που διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στην  Προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε. /Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ, Τομέας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 23ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24630 52437.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 11-06-2018 έως και 20-06-2018

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», που εδρεύει στις Βούτες  της Π.Ε. Ηρακλείου  της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας, με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου παροχής υπηρεσιών, συνολικά  επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΤΕ Νοσηλευτές, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

2ΔΕ, Βοηθοί Νοσηλευτών Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο» (για το πρώην ΠΑΓΝΗ), Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 711 00, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Νύκταρη Μαρίας και Αποστολάκη Μαρίνας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 542067 & 2810 392238.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 12-06-2018 έως και 21-06-2018

Δήμος Πεντέλης: Πρόσληψη 19 ατόμων

Ο Δήμος Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,

 προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –Προληπτικός Καθαρισμός, Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών , αλσών πάρκων αρμοδιότητας μας καθώς και γύρω από κτιριακές υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) από βλάστηση για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών, η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων, στις Δημοτικών Ενότητας Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης) , στελέχωση των παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του Δήμου μας και του ΚΕΠΙΧ καθώς και η επάνδρωση των οχημάτων αμέσου επεμβάσεως για την πρόληψη πυρκαγιών , ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

17ΥΕ16 Εργατών, Μελίσσια Αττικής

2ΔΕ29 Οδηγών, Μελίσσια Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πεντέλης, Πρωτόκολλο, Καλαμβόκη 2α, Τ.Κ. 151 27, Μελίσσια Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2140627 και 213 2050079.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-06-2018 έως και 20-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Σοφάδων, που εδρεύει στις Σοφάδες της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του (πυρασφάλειας-πυροπροστασίας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, Σοφάδες Καρδίτσας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Σοφάδων, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Καταστήματος, Τ.Κ. 433 00, Σοφάδες Καρδίτσας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Γεωργίου Γρίβα).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24433 53213 και  24433 53212.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 12-06-2018 έως και 21-06-2018

Δ.Ε.Η. Α.Ε./Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής:  Πρόσληψη  1 ατόμου

Η Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., που εδρεύει  στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Εργάτης-τρια, ΔΥΗΠ, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε. /Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ), Γραφείο 304, 3ος όροφος, Αγίου Κωνσταντίνου 11, Τ.Κ. 104 31, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Δεδεδήμου Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3355150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 11-06-2018 έως και 20-06-2018

Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας:  Πρόσληψη  32 ατόμων

Η ΔΕΘ/ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας της ΔΕΗ Α.Ε., που εδρεύει  στη Μελίτη της Π.Ε. Φλώρινας  της Περιφέρειας  Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Μηχανικοί Ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Μηχανικός Βάρδιας), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας

13ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Βάρδιας), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας

8ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Ημερήσιοι), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας

4ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών (Βάρδιας), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών-Υποσταθμών (Ημερήσιοι), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικών), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας

2ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί –Χειριστές (Οδηγοί χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Μελίτη Φλώρινας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘ /ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, Τ.Θ 1, Τ.Κ. 530 71 -Μελίτη –Φλώρινας Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Κούσια Χρήστου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23850 39083.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 12-06-2018 έως και 21-06-2018

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο ‘’ Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency ’’ (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος “ Horizon 2020’’ στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Aνακοίνωσης του Δήμου)και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Πληροφορικής, Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης, 1ος όροφος, Γραφείο 102Α’, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη

Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βασιλικής Βλαχιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666, 2313 317137.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 13-06-2018 έως και 22-06-2018

Αρχαιολογικό Μουσείο  Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου καθώς και του αύλειου χώρου του Μουσείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά τριών  (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο  Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης , Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Θ. 50619, ΤΚ 540 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη Γραμματείας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 310201.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-06-2018 έως και 22-06-2018

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: Πρόσληψη 33 ατόμων

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας έως και 31-12-2018, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

29ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Γ.Ν.Α. «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ΑΘΗΝΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

4ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, Γ.Ν.Α. «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ΑΘΗΝΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις θέσεις Προσωπικού Εστίασης  θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ.Β΄/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 154, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κου Ν. Ερημίτη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2032168.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-06-2018 έως και 22-06-2018

Δήμος Αχαρνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09, του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Δασκάλων-Παιδαγωγών για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας «Παράρτημα Ρομά», Αχαρνές Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αχαρνών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Αττικής,

(υπόψη κ. Χρ. Αναγνωστόπουλου).

Πληροφορίες στο τηλ. 213 2072313.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-06-2018 έως και 22-06-2018

Δήμος Αχαρνών: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09, του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Κεντρική Δομή, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Κεντρική Δομή, Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Κεντρική Δομή, Αχαρνές Αττικής

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Κεντρική Δομή, Αχαρνές Αττικής

1ΔΕ Διαμεσολαβητών και εν ελλείψει αυτού 1ΥΕ Διαμεσολαβητών, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ», Αχαρνές Αττικής

2ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ή ΠΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ», Αχαρνές Αττικής

1ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ», Αχαρνές Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αχαρνών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Αττικής,

(υπόψη κ. Χρ. Αναγνωστόπουλου).

Πληροφορίες στο τηλ. 213 2072313.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-06-2018 έως και 22-06-2018

Δήμος Άνω Βιάννου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Άνω Βιάννου, που εδρεύει στο Άνω Βιάννος της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Εργάτες (Καθαριότητας), Άνω Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Άνω Βιάννου, Τ.Κ. 700 04, Άνω Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ. Καμπιτάκη Μαρίνας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28953 40141.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-06-2018 έως και 22-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που εδρεύει στη Χώρα Νάξου  της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2018», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 25-08-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Παιδαγωγών ή ελλείψει αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ., Χώρα Νάξου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ., Χώρα Νάξου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Εικαστικών ή ελλείψει αυτών ΠΕ Θεατρικών Σπουδών ή ελλείψει αυτών ΠΕ Μουσικών, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ., Χώρα Νάξου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00, Νάξος, (υπόψη κ. Χωριανοπούλου Αικατερίνης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22853 60136.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-06-2018 έως και 22-06-2018, καθημερινά

(09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου»: Πρόσληψη 51 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου» (Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου), που εδρεύει στην Τήνο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη διαφόρων εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας 3,5 μηνών (01-07-2018 έως και 15-10-2018), συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

31 Επιμελητές-τριες, εκ των οποίων θα προσληφθούν έξι (6) επιμελητές, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας (όπως βοηθοί Εικονοφύλακα & Νεωκόρου).

20 Εργάτες-τριες Καθαριότητας, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) τουλάχιστον εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας), για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων & αλσών κ.λπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).

Α.-Οι υποψήφιοι πρέπει:

1) Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α)

2) Να είναι 18 – 65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1953 μέχρι 2000

3)Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

4)Να είναι υγιείς.

Β) Βασικά Προσόντα

1) Για την κατηγορία επιμελητών – τριών, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2) Για την κατηγορία εργατών – τριών καθαριότητας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση υποψηφιότητας (το ειδικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιο Ιερό  Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου», Τ.Κ. 842 00, Τήνος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ.κ. Κρυσταλίας Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22830 22256 & 22830 29086.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2018 έως και 25-06-2018

Δήμος Περιστερίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών του Κοιμητηρίου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Κοιμητήριο Δ. Περιστερίου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Περιστερίου, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2018 έως και 22-06-2018

Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη για το μήνα Ιούνιο 2018 (25-06-2018 έως και 29-06-2018), με ανώτατο όριο απασχόλησης κατ’ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ. Ν. Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας Πελοποννήσου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1)Ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2)Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία

δικαστική συμπαράσταση).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ν. Κυνουρίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 223 00, Λεωνίδιο Αρκαδίας Πελοποννήσου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2018 έως και 21-06-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Υπουργείο Υγείας: Πρόσληψη 953 ατόμων

Το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Αποκεντρωμένων Μονάδων τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ατόμων –Ιατρών, ως εξής:

809ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

144ΠΕ Παιδιατρικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας μέσω του διαδικτυακού του τόπου:

(tomy.moh.gov.gr) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά –πιστοποιητικά συμμετοχής σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (υπόψη ΕΕΔΙΚΑΠΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ. 101 87, Αθήνα

                                                            ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ Τ.ΟΜ.Υ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ­­.…………………………………………….
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ:

……………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

……………………………………………….

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Η κατηγορία, ο κλάδος και/ή η ειδικότητα, –

Οι θέσεις επιλογής του υποψηφίου,

Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης, όπως προκύπτει αυτόματα από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και αναγράφεται στην τελική εξατομικευμένη φόρμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνη δήλωση.

π.χ. «ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής»

π.χ. «202, 205» με σειρά προτίμησης.

πχ «21/0015210»

 

 

Οι υποψήφιοι που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει την ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας, υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατάρτισης Πινάκων (ΕΕΔΙΚΑΠΙ).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας όσοι έχουν υπογράψει ήδη σύμβαση για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση και για θέσεις μόνο μιας κατηγορίας εκπαίδευσης (ΠΕ) και ενός μόνο κλάδου και ειδικότητας με ανώτατο τις πέντε (5) θέσεις και με σειρά προτίμησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 13-06-2018 (12.00μ.μ.) και λήγει στις 22-06-2018 (23.59μ.μ.)

Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στο τέλος της ημέρας της 29-06-2018

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Δήμος Αλμυρού: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών του Κοιμητηρίου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Δ. Αλμυρού Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Αλμυρού, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, Τ.Κ. 371 00, Αλμυρός  Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24223 50217-259.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2018 έως και 20-06-2018

Δήμος Κω: Πρόσληψη 68 ατόμων

Ο Δήμος Κω, που εδρεύει στην Κω της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

55ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Κω Δωδεκανήσου

11ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Κω Δωδεκανήσου

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ([ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (Ομάδας Β΄ 4ης ειδικότητας)],

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Κω Δωδεκανήσου

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Φορτωτής (Ομάδας Α΄ 1ης ειδικότητας)],

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Κω Δωδεκανήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 853 00, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου,

(υπόψη κ.κ. Χατζηγιακουμή Καλλιόπης ή Ντακούμη Βασιλείου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22423 60481 και  22423 60489.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2018 έως και 25-06-2018

Δήμος Οιχαλίας: Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Δήμος Οιχαλίας, που εδρεύει στο Μελιγαλά της Π.Ε. Μεσσηνίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Δ. Οιχαλίας, Μελιγαλάς Μεσσηνίας

8ΔΕ Οδηγοί Πυροσβεστικών Οχημάτων, Δ. Οιχαλίας, Μελιγαλάς Μεσσηνίας

8ΥΕ Εργάτες Πυροπροστασίας, Δ. Οιχαλίας, Μελιγαλάς Μεσσηνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Οιχαλίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Πλατεία Αγίου Ιωάννη, Τ.Κ. 240 02, Μελιγαλάς Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Μπίρταχα Άννα και Παράσχου Καλλιόπη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27243 60337 και 27243 60324.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2018 έως και 25-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία & Ανάπλαση του Πεντελικού: Πρόσληψη 30 ατόμων

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού, που εδρεύει στη Νέα Πεντέλη της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2018 και συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας και 8ωρη απασχόληση, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

24ΥΕ16 Εργάτες, ΣΠΑΠ, Ν. Πεντέλη Αττικής

6ΔΕ Οδηγοί, ΣΠΑΠ, Ν. Πεντέλη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αμαρουσίου, Γραφείο ΣΠΑΠ, 2ος όροφος, Γραφείο ΣΠΑΠ, Β. Σοφίας 9 & Δημ. Μάσχα, Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Τ.Κ. 152 36, Νέα Πεντέλη Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.213 2038 292 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2018 έως και 22-06-2018,(10.00π.μ.-13.00μ.μ.)

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου:  Πρόσληψη  2 ατόμων

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Δ.Π.Π.-Η.) του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), που εδρεύει  στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο  (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι), ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΠ-Η, Πάτρα Αχαΐας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, Τομέας Υποστήριξης, Σμύρνης 1, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Δημητρακόπουλου Διονυσίου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 368165.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 15-06-2018 έως και 22-06-2018

Δήμος Δελφών : Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Δελφών, που εδρεύει στην Άμφισσα της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την αρδευτική περίοδο (01-06-2018 έως και 30-09-2018), συνολικά τριών (3) ατόμων ως Υδρονομείς κατά Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ Υδρονομέας για τα αρδευτικά νερά της πηγής «Στενός», Τ.Κ. Γραβιάς Φωκίδας

1ΥΕ Υδρονομέας για τα αρδευτικά νερά των πηγών «Πηγές Βοιωτικού Κηφισού», Τ.Κ. Καστελλίων  Φωκίδας

1ΥΕ Υδρονομέας για τα αρδευτικά νερά της πηγής «Σουργιάς & Γεώτρηση -Σφίξη», Τ.Κ. Μαριολάτας Φωκίδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ελληνική Ιθαγένεια
 • Ηλικία 18-60 ετών ή μέχρι 65 ετών μετά από αιτιολογημένη Απόφαση (άρθρ. 6

Β.Δ 28-3/15-04-1957 & άρθρ. 2 Β.Δ. 339/1960)

 • Γνώστης Γραφής και Ανάγνωσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  διορισμού (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Δελφών, Δ.Ε. Γραβιάς, Γραφείο Προσωπικού, Ρ. Κοντορήγα 12, Τ.Κ. 331 00, Άμφισσα Φωκίδας Στ. Ελλάδας.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων θα παρέχονται από το γραφείο της Δ.Ε. Γραβιάς στη Γραβιά και από το Γραφείο Προσωπικού της έδρας του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα-Δ/νση: Ρ. Κοντορήγα 12 (εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος για Δ.Ε Γραβιάς, κ. Νικόλαος Τούμπας, τηλ. 22653 50914) και για το Γραφείο Προσωπικού αρμόδιες: κ. Ευσταθία Βελαώρα και κ. Καρανάσου Ευσταθία -τηλ. 22650 72077).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-06-2018 έως και 29-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Αγίου Νικολάου: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη για πρόσληψη (για τις θέσεις που δεν πληρώθηκαν με την α.π. 887/10-05-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ), με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΟΚΥΔΑΝ, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Οδηγού, ΟΚΥΔΑΝ, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), Γραφείο Προσωπικού,

Κ. Κοζύρη 18, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28410 86090.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-06-2018 έως και 20-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Λαυρεωτικής : Πρόσληψη 48 ατόμων

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) ΣΤΕΛΕΧΗ

1 Συντονιστής, Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

3 Επιμελητές, Φοιτητές Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα απόφοιτοι Λυκείου με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

15 Ομαδάρχες, Απόφοιτοι Λυκείου, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης αποφοίτησης Λυκείου, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 31-08-2018)

3 Ειδικοί Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί, Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Τ.Ε.Ε.Φ.Α, Β) Θεατρικών και δραματικών Σχολών, Γ) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών,

Δ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ

Βρεφονηπιοκομίας, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 31-08-2018)

3 Ειδικοί Συνεργάτες-Χειροτεχνίας, Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Τ.Ε.Ε.Φ.Α, Β) Θεατρικών και δραματικών Σχολών, Γ) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών,

Δ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ

Βρεφονηπιοκομίας, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 31-08-2018)

3 Γυμναστές, Πτυχιούχοι Σχολής Τ.Ε.Ε.Φ.Α. , σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με αυτά τα

προσόντα προσλαμβάνονται φοιτητές Τ.Ε.Ε.Φ.Α και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων και με τα

αυτά προσόντα απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου που είναι αθλητές Αθλητικών

Σωματείων, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 31-08-2018)

Β) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Διαχειριστής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα, απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

1 Βοηθός Διαχειριστή, φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

1 Αποθηκάριος, φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

1 Ιατρός, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 31-08-2018)

1 Νοσοκόμος, Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β) Πτυχιούχος ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εν ελλείψει αυτών,

Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής

Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών

Νοσοκόμων ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως

Επαγγέλματος, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 31-08-2018)

1 Μάγειρας, απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

1 Βοηθός Μάγειρα, απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

10 Εργάτες-τριες , χωρίς ιδιαίτερα προσόντα, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

1 Προσωπικό Καθαριότητας, Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

1 Φύλακας, να έχει απολυτήριο Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ΄

Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980, με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018)

1 Ειδικός Τεχνίτης, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα τεχνίτη συντηρητή κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα απολυτήριο

Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει

μετά το 1980 και 6μηνη εμπειρία, , με σύμβαση (01-08-2018 έως και 30-09-2018).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Αττικής, (υπόψη κ. Ζαρίφη Ζωής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22923 20176.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-06-2018 έως και 22-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 08.00π.μ.-14.30μ.μ.)

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./Δ/νση Περιφέρειας Νησιών:  Πρόσληψη  5 ατόμων

Η Διεύθυνση Περιφέρειας  Νησιών  (Περιοχή Ηρακλείου) του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), που εδρεύει  στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Ηρακλείου έδρα και στο Υποπρακτορείο Χερσονήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε  (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, Περιοχή Ηρακλείου, Ελ. Βενιζέλου 14, Τσαλικάκι, Τ.Κ. 714 14, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουρκουνάκη Γεωργίου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 378374.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 16-06-2018 έως και 25-06-2018

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./Δ/νση Περιφέρειας Νησιών:  Πρόσληψη  4 ατόμων

Η Διεύθυνση Περιφέρειας  Νησιών  (Περιοχή Ρεθύμνου) του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Ρεθύμνου έδρα/Υποπρακτορείο Σπήλιου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Σπήλι Αγίου Βασιλείου, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, Περιοχή Ρεθύμνου, Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Χαμογεωργάκη Αργυρώς).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 28919.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 16-06-2018 έως και 25-06-2018

ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου:  Πρόσληψη  4 ατόμων

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κέρκυρας) του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αλεπού της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού),ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΠ-Η, ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΠ-Η, ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η, Περιοχή Κέρκυρας Τομέας Υποστήριξης, Αλεπού, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Γκόγκα Γεωργίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 39447.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 16-06-2018 έως και 25-06-2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΘΕΣΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!