Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 18ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017772&_afrLoop=12753642098790183&_adf.ctrl-state=wf5c5enbv_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017772%26_afrLoop%3D12753642098790183%26_adf.ctrl-state%3Dwf5c5enbv_42

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 31 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 11Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΤΕ ή ΔΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρας Τρίτης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017768&_afrLoop=12753983374548549&_adf.ctrl-state=wf5c5enbv_137#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017768%26_afrLoop%3D12753983374548549%26_adf.ctrl-state%3Dwf5c5enbv_141

ΑΣΕΠ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ) και όλων των Υγειονομικών Περιφερειών η παράταση: α) της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59 και β) της προθεσμίας αποστολής – προσκόμισης της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. η υπ’ αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.60261/03.08.2017 Προκήρυξης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», 2.868 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και σε έλλειψη αυτών ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το αρθρ. 106 του Ν. 4461/2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.018160&_afrLoop=12753910372780468&_adf.ctrl-state=wf5c5enbv_104#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.018160%26_afrLoop%3D12753910372780468%26_adf.ctrl-state%3Dwf5c5enbv_108

ΟΑΕΔ: Εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του Οργανισμού

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του Οργανισμού για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2017-18, αρχίζουν την Παρασκευή 1/9/2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/ypobole-aiteseon-ypopsephion-matheton-sta-iek-tou-oaed-gia-to-cheimerino-exameno-tou-etous-katartises-2017-18

ΟΑΕΔ: Πρόσληψη ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. έτους κατάρτισης 2017-2018

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται ότι η υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, για την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΙΕΚ του Οργανισμού έτους κατάρτισης 2017-2018, αρχίζει την Πέμπτη 31-08-2017 στις 8:00 το πρωί και θα συνεχιστεί μέχρι τη Δευτέρα 04-09-2017 στις 20:00 το απόγευμα.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής φακέλου δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη 05-09-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/enarxe-ypoboles-aiteseon-gia-ten-proslepse-oromisthiou-ekpaideutikou-prosopikou-me-symbase-exartemenes-ergasias-orismenou-chronou-gia-ta-i-e-k-o-a-e-d

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA: Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Ανακοινώνει την πρόθεσή της να συνάψει Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη υπηρεσιών οικονομικού / ής διαχειριστή / στριας στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED : Πρόγραμμα «REMEDIO», στο οποίο η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ συμμετέχει ως Εταίρος και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, διάρκειας όσης και η εναπομείνασα διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η οποία λήγει τον Απρίλιο του έτους 2019.

Η καθαρή αμοιβή για το έργο ανέρχεται στις 13.000 € για την περίοδο από τις 1/10/2017 έως τις 30/9/2019 (χρόνος λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου REMEDIO 4/2019 + 5 μήνες για την ολοκλήρωση και το διαχειριστικό κλείσιμο του οικονομικού αντικειμένου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση :

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ της ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ 010 Γ (κτίριο Α’)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 4/9/2017 έως και την Παρασκευή 8/9/2017.

 

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Πρόσληψη 1 εξωτερικού συνεργάτη

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη (Πολιτικό Μηχανικό) με εμπειρία σε Έργα Συγκοινωνιακού σχεδιασμού (ΣΒΑΚ) και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στο έργο «Καινοτομίες στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα» (InnovaSUMP), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να το υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313-302193, 2313-302126, 2313-302185 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 01/09/2017 έως 10/09/2017.

 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών: Πλήρωση 1 θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα

Προκηρύσσουμε Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ Βαθμίδας με γνωστικά αντικείμενα την Ιατρική Φυσική, Ακτινοφυσική, για τις ανάγκες της μονάδας ποζιτρονικής τομογραφίας (PET/CT), του Κέντρου Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, με τα ακόλουθα προσόντα:

– Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Διδακτορικό δίπλωμα στα ανωτέρα γνωστικά αντικείμενα – Τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική εμπειρία, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής και ιδιαιτέρως μονάδας ποζιτρονικής τομογραφίας (PET/CT)

– Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα που αφορούν στην προαναφερθείσα θεματική περιοχή.

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

– Θα ληφθεί, επίσης, υπόψη η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bioacademy.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6597126 και 210-6597067 (Δρ Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, [email protected] ).

 

Δήμο Αλεξανδρούπολης: Πρόσληψη 15 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2017-2018.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Ωδείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexpolis.gr Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.68132, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064190, 25510641219, 2551064298). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Δήμος Κιλελέρ: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α, στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ», Δ. Κιλελέρ Λάρισας

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ», Δ. Κιλελέρ Λάρισας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κιλελέρ, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, Γραφείο Προσωπικού, Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ. 410 05, Νίκαια Λάρισας, Θεσσαλία, (υπόψη κ. Στυλιανής Πασαλίδου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 507223.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-08-2017 έως και 07-09-2017.

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού & Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Δ. Βόλου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού & Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Δ. Βόλου, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-06-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ» Δ. Βόλου, Βόλος

1ΠΕ Μουσικολόγος, «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ» Δ. Βόλου, Βόλος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού & Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Δ. Βόλου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου, Μαγνησία, (υπόψη κ. Δεληδημητρίου Ζαφειρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 91191.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-08-2017 έως και 11-09-2017.

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Δ. Ιεράπετρας»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Δ. Ιεράπετρας», που εδρεύει στην Ιεράπετρα της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση δομών, ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Δ. Ιεράπετρας, Ιεράπετρα Λασιθίου

2ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση δομών, ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Δ. Ιεράπετρας, Ιεράπετρα Λασιθίου

1ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση δομών, ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Δ. Ιεράπετρας, Ιεράπετρα Λασιθίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.«Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Δ. Ιεράπετρας», 2ος όροφος, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ. 722 00, Ιεράπετρα, Λασίθι Κρήτης, (υπόψη Προϊσταμένης Υπηρεσιών Υποστήριξης, κ. Πλουσάκη Αρετής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28423 40389.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-09-2017 έως και 11-09-2017.

 

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου: Πρόσληψη 15 ατόμων

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου της Σχολής Αστυφυλάκων, που εδρεύει στο Διδυμότειχο της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Νοσηλευτών, Διδυμότειχο Έβρου

4ΔΕ Μαγείρων, Διδυμότειχο Έβρου

1ΔΕ Ηλεκτρολόγων, Διδυμότειχο Έβρου

1ΔΕ Υδραυλικών, Διδυμότειχο Έβρου

4ΥΕ Τραπεζοκόμων, Διδυμότειχο Έβρου

4ΥΕ Λαντζιέρων, Διδυμότειχο Έβρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου – Μεταξάδων, Τ.Κ. 683 00, Διδυμότειχο, Έβρος, (υπόψη κ. Υπαστυνόμου Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 25530 26686, 25530 26688, 25530 26681-3

(08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας : Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 8 μήνες, με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιοι), συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΤΕ Καθηγητών Χορού Κλασικού Μπαλέτου (Vaganova), ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (Σχολές Χορού), Καλλιθέα, Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας, Ελευθερίου Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 75, Καλλιθέα, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ. 210 9530161, 210 9590626.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-09-2017 (ώρα 13.50μ.μ.).

 

Δήμος Περιστερίου: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Υποχρεωτικών & Ανωτέρω Θεωρητικών, Περιστέρι

1ΤΕ Καθηγητής Σύνθεσης, Περιστέρι

2ΤΕ Καθηγητές Βιολιού, Περιστέρι

2ΤΕ Καθηγητές Κλασικής Κιθάρας, Περιστέρι

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου-Δ/νσης Χορωδίας, Περιστέρι

1ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου-Φλογέρας, Περιστέρι

1ΤΕ Καθηγητής Σαξόφωνου-Ιστορίας Μουσικής, Περιστέρι

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικών Συνόλων Εγχόρδων Νυκτών, Περιστέρι

1ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας-Μελοδραματικής, Περιστέρι

1ΔΕ Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου, Περιστέρι

1ΔΕ Καθηγητής Σύγχρονων & Παραδοσιακών Κρουστών, Περιστέρι

1ΔΕ Καθηγητής Ντραμς, Περιστέρι

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικοκινητικής Αγωγής (Σύστημα Orff)- Σύγχρονου Τραγουδιού, Περιστέρι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Περιστερίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι Αττικής, (υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5701106 και 210 5783260.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-8-2017 έως και 11-09-2017.

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής: Πρόσληψη 15 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δ. Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου «Δημήτριος Νικολάου» του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με αντίτιμο, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΤΕ Μουσικοί Πιάνου, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

2ΤΕ Μουσικοί Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΤΕ Μουσικός Βιολιού, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

2ΤΕ Μουσικοί Πνευστών Οργάνων, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΔΕ Μουσικός Κρουστών Οργάνων, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΤΕ Μουσικός Μπουζουκιού, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΤΕ Μουσικός Παραδοσιακής Μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

2ΤΕ Μουσικοί Θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΤΕ Μουσικός Φωνητικής, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής

1ΤΕ Μουσικός Ηλεκτρικής Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Κερατέας, Δ. Λαυρεωτικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής, Αγίας Παρασκευής 1, Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Αττικής, (υπόψη κ. Παντελαίων Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22920 27774.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-8-2017 έως και 08-09-2017 ,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

 

«Ο.Π.Α.Ν.» Δ. Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δ. Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ΟΠΑΝ του ανωτέρω Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30-06-2018 επί ωρομισθία, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Ανωτέρων και Υποχρεωτικών Θεωρητικών, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Κλασικού και Παραδοσιακού Βιολιού, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Μουσικής Προπαίδειας ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Ευρωπαϊκών και Σύγχρονων Κρουστών, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Φλάουτου και Παραδοσιακού Κλαρίνου, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

2ΤΕ Καθηγητές-τριες Πιάνου, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου-Παινιστικής Συνοδείας και Παιδικής Χορωδίας, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου-Αρμονίου και Ακορντεόν, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

4ΤΕ Καθηγητές-τριες Κιθάρας, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Βιολοντσέλου, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Κλαρινέτου και Σαξόφωνου, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Τρομπέτας και Χάλκινων Πνευστών, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Μονωδίας και Σύγχρονου Τραγουδιού, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Βυζαντινής Μουσικής και Έγχορδων Οργάνων Παραδοσιακής Μουσικής (Ταμπουρά, Λαούτο, Ούτι), ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Ακουστικής-Ηλεκτρικής Κιθάρας και Ηλεκτρικού Μπάσου, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία

1ΔΕ Καθηγητής-τρια Μπουζουκιού και Μαντολίνου, ΟΠΑΝ, Ν.Ιωνία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δ. Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ηρακλείου 268, Τ.Κ. 142 31, Νέα Ιωνία, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 277721 και 210 2759768.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-8-2017 έως και 08-09-2017 ,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 118 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατό δέκα οκτώ (118) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της» το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745, και ώρες 9.00 με 15.00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κ. Γεωργίου Παραμανίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9285109, 210-9285106, 210-9285151, 2109-285129, 210-9285145).

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!