Δημόσιο: Διαθέσιμες 213 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων (λίστα)

Τις 213 ανοιχτές θέσεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσφέρονται για την πρόσληψη υπαλλήλων παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

1)Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)-Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
(eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 291/18-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε), ανακοινώνει παράταση στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, με στοιχεία προκήρυξης:
eu-LISA/17/SNE/4.1 Protective Security Expert (Tallinn, ESTONIΑ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας τους ηλεκτρονικώς στη Μ.Ε.Α. το αργότερο έως και τις 26-02-2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-02-2018 (νέα προθεσμία)

2) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, που εδρεύει στη Χίο της Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Μουσείο Χίου, Χίος
1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, Χίος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 821 31, Κάστρο Χίου, (υπόψη κ. Μαρίας Μιχελινάκη).
Πληροφορίες στα τηλ.: 22710 44238, 22710 44738 και 22710 44650.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-02-2018 έως και 26-02-2018

3) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με μερική απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή,
6,5 ώρες ημερησίως, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
1ΤΕ Πληροφορικής με μερική απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή, 4 ώρες ημερησίως, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
1ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών με μερική απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή, 6,5 ώρες ημερησίως, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό με μερική απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή, 4 ώρες ημερησίως, Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, (υπόψη κ. Ανθής Παπαδοπούλου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 23330 53452 και 23330 53450.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

4) Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δ. Θάσου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δ. Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο της Π.Ε. Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) στο Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Νηπιαγωγών, Παιδικός Σταθμός Λιμένα Δ. Θάσου
1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, Παιδικός Σταθμός Λιμεναρίων Δ. Θάσου
1ΔΕ Μαγείρων/ισσών, Παιδικός Σταθμός Λιμένα Δ. Θάσου
3ΔΕ Β. Βρεφοκόμων, Παιδικός Σταθμός Λιμένα, Λιμεναρίων και Πρίνου Δ. Θάσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δ. Θάσου, Πιέρ Ντε Βαμπέζ (Κτίριο του παλιού ΙΚΑ ),
Τ.Κ. 640 04, Θάσος Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Βλαχογιάννη Ιωάννας).
Ο φάκελος στην ταχυδρομική αποστολή πρέπει να έχει την επισήμανση για «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018».

Πληροφορίες στο τηλ.: 25930 24020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

5) Δήμος Διονύσου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
3ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ή Cκατηγορίας (Με ψηφιακό ταχογράφο)], Άγιος Στέφανος Δ. Διονύσου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δήμος Διονύσου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29,
Τ.Κ. 145 68, Άγιος Στέφανος Ανατολικής Αττικής, (υπόψη κ. Κυριακάκου Ελένης).
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2030600 και 213 2030627.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

6) Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού: Πρόσληψη 17 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα) και λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο, Κινησιολογία-κινητική αγωγή», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας (αμειβόμενο αντίτιμο), συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων-καλλιτεχνικού προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Φλάουτου, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
1Καθηγητής – Μουσικός Βιολιού, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού ( Παράρτημα Καματερού
1Καθηγητής – Μουσικός Πιάνου για διδασκαλία του οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας, τάξης σύγχρονου – έντεχνου τραγουδιού, μαθημάτων μουσικής δωματίου, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
3Καθηγητές – Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
1Καθηγητής – Μουσικός για διδασκαλία Ηλεκτρικού Οργάνου (Αρμόνιο) & παράλληλη συνοδεία Μικτής Χορωδίας, Μουσικού Συνόλου, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
2Καθηγητές – Μουσικοί Μονωδίας για διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Έντεχνου Τραγουδιού, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
1Καθηγητής – Μουσικός για διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής –Συστήματα ΟΡΦ (για παιδιά 4-6 ετών), Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
1Καθηγητής – Μουσικός για διδασκαλία Βιολοντσέλου, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
1Καθηγητής – Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής, Δ. Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό & Παράρτημα)
2Χορογράφοι-Χορευτές κλασικού χορού, για κινητική αγωγή, κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους-ενήλικες, τμήματα Θεάτρου και Σχολής Μονωδίας, Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»
1Χορευτής-Χορογράφος για διδασκαλία Χορών Λάτιν-Τάνγκο, Αίθουσα Α’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων
1Ηθοποιός-Δάσκαλος θεατρικής αγωγής για διδασκαλία θεάτρου σε παιδιά 5-14 ετών, Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου», Αίθουσες ΚΑΠΗ Καματερού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Τμήμα Προσωπικού, Λ. Δημοκρατίας 61,
Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής,
(υπ΄όψιν κας Ευαγ. Μπάστα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2023688.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

7) Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, που εδρεύει στη Νέα Μηχανιώνα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (εαρινό εξάμηνο),
ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και ωριαία αντιμισθία, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Μέχρι 1 Εργαστηριακό Συνεργάτη εκ των οποίων:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (10)
Ν12, Μέχρι 1 Πλοίαρχο Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες :
α) Ναυτικών Μαθημάτων :
• Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .
• Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
• Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσης, επιτρέπεται η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία υποψηφίων μειωμένων προσόντων που κατέχουν κατ’ ελάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Κατάλληλο Πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Β’ τάξης και πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός (1) έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης, σε καθήκοντα Πλοιάρχου με δίπλωμα Β’ τάξης Ε.Ν.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την επαναπροκήρυξη, δικαιολογητικά ταχυδρομικά «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS», στην παρακάτω διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, Νέα Μηχανιώνα, Τ.Κ. 570 04, Θεσσαλονίκη,
Πληροφορίες στα τηλ.: 23920 31322 και 23920 35865 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Αρμόδιοι: (ΑΝΘ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Κλ., ΑΝΘ/ΣΤΗΣ Λ.Σ. ΛΙΟΛΙΟΣ Π., ΑΝΘ/ΣΤΗΣ Λ.Σ. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-02-2018

8) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Demonstration of Innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-Industry sector in Europe – AGROinLOG», με αριθμό συμβολαίου «727961», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου 6μηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός με Κωδικό Θέσης 575Ε , Μαρούσι Αττικής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Έρευνα ενεργειακής & περιβαλλοντικής αξιοποίησης εναλλακτικών στερεών καυσίμων βιομάζας σε λέβητα ζεστού νερού αυτόματης τροφοδοσίας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ
2) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3) Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών ερευνητικών έργων
4) Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικών Crystallographica (XRD Patterns Identification) & HSC (Θερμοχημικό υπολογιστικό πακέτο της Outokumpu) ή παρεμφερών
5) Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικών AutoCAD 3D, Autodesk Inventor ή παρεμφερών
6) Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι (και πολίτες Ε.Ε. ή και εκτός Ε.Ε.) θα πρέπει να υποβάλουν την Πρόταση-Δήλωση (επισυνάπτεται) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο είτε με ταχυμεταφορέα (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ε.ΚΕ.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π.), Αιγιαλείας 52, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4576/12-02-2018
Για το έργο «AGROinLOG»

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 211 1069533 ή στο e-mail: [email protected]
(κ. Αγγελική Διάφα).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-02-2018, (ώρα 12.30μ.μ.)

9) Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Ν. Μηχανιώνα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»– ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ», στο Δήμο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δ. Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Βασιλικής Βλαχιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317137 και 2313 317666.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

10) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη έως 2 άτομα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΕΛΚΕ», με Κωδικό Έργου 5600 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018), με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, έως δύο (2) άτομα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Αποθηκάριος, Επόπτης καθαριότητας, Τεχνικός ασφαλείας καθαριότητας, Βόλος
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο ΑTΕΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
– 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε τεχνικές εταιρείες, εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, επίβλεψη/κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων
– 5ετή εμπειρία σε διαχείριση προσωπικού
– Τεχνικός ασφαλείας [κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας εργασίας]
-Εργοληπτικό Πτυχίο.
1 Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
– Άδεια οδήγησης φορτηγού (κατηγορία C)
– Άδεια οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμούς ισχύος ή κυβικών (κατηγορία Α)
– Εμπειρία τουλάχιστον 7 (επτά) ετών στο αντικείμενο της θέσης σε φορείς του Δημοσίου τομέα.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο την Πρόταση (Παράρτημα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γιαννιτσών και Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας, (υπ’ όψη κ.κ. Κοντού Θεόδωρου και Βασίλαρου Ε.) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 06413 και 24210 06403.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-02-2018, (ώρα 14.00μ.μ.)

11) Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή» Δ. Παγγαίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή» Δ. Παγγαίου, που εδρεύει στην Ελευθερούπολη της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη Δομή των Παιδικών Σταθμών, Ελευθερούπολη Καβάλας
2ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για τη Δομή των Παιδικών Σταθμών, Ελευθερούπολη Καβάλας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή», Α΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φρ. Παπαχρηστίδη 38, Τ.Κ. 641 00, Ελευθερούπολη Καβάλας, (υπόψη κ. Σκαλίδου Ευγενίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 25920 22436.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-02-2018 έως και 22-02-2018

12) Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ σύμφωνα με το ΦΕΚ 83/Γ’/31-1-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1360/Γ’/28-12-2017(ΑΔΑ: 7Κ5Ε469Β7Θ-ΦΑΚ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4531

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) .
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203101(Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) και στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-04-2018

13) Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας»: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας», που εδρεύει στην Ελευσίνα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, του Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών Σταθμών Δ. Ελευσίνας
3ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών Σταθμών Δ. Ελευσίνας
1ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών Σταθμών Δ. Ελευσίνας
1ΥΕ Καθαριότητας, για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών Σταθμών Δ. Ελευσίνας.
Οι επιλεγέντες όλων των ειδικοτήτων ( κωδ. θέσης 101, 102, 103, 104) οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας», Παγκάλου 11 και Κίμωνος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα Δυτικής Αττικής,
(υπόψη κ. Βουκουβαλίδη Κλεάνθη).
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5565619.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

14) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης), που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 _ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17-05-2017, κωδ. ΕΔΒΜ 45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Λαζαρίδη Κωνσταντία-Αικατερίνη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 02/18-01-2018 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (ΕΛΚΕ) και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, ανακοινώνει την πρόσληψη για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και συγκεκριμένα στο εαρινό εξάμηνο, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) συνολικά τριών (3) ατόμων Νέων Επιστημόνων
κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μία (1) Θέση για το Μάθημα: «Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας», με ΚΩΔΙΚΟ: ΓΦ2700, ΣΤ’ & Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕCTS): 5 και 3 Ώρες Διδασκαλίας Εβδομαδιαίως, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μία (1) Θέση για το Μάθημα: «Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες», με ΚΩΔΙΚΟ: ΓΕ0510 , ΣΤ’ & Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕCTS): 5 και 3 Ώρες Διδασκαλίας Εβδομαδιαίως, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μία (1) Θέση για το Μάθημα: «Βιοτεχνολογία Τροφίμων», με ΚΩΔΙΚΟ: ΙΑ3900 , Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕCTS): 2 και 2 Ώρες Διδασκαλίας Εβδομαδιαίως, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Υποψηφιότητας (συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται είτε από τη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr) σε ηλεκτρονική μορφή) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας, εις διπλούν, στην ταχ. διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος του Κεντρικού Κτιρίου, Γραφείο 113, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9549265 και στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδια η κ. Μ. Μαλλίδου), (Δευτέρα –Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 06-03-2018 (12.00μ.μ.), (Δευτέρα –Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

15) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με μερική απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή, 6,5 ώρες ημερησίως, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
1ΠΕ Θεατρικών Σπουδών με μερική απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή, 4 ώρες ημερησίως, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
1ΔΕ Μουσικών με μερική απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή, 4 ώρες ημερησίως, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, (υπόψη κ. Ανθής Παπαδοπούλου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 23330 53441 και 23330 53442.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

16) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης), που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (υποέργο 13 της Πράξης με τίτλο: « Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» και MIS 5002739 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020), με κωδικό ΚΕ 61092, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου για την υποστήριξη λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, με σύμβαση διάρκειας από την υπογραφή της και ανάρτησή της έως και 31/01/2019, με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης, Καλλιθέα Αττικής
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Να είναι πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) (10 ΜΟΡΙΑ),
• Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) στο επιστημονικό πεδίο της Δυναμικής της Ατμόσφαιρας (25 ΜΟΡΙΑ),
• Να έχουν εμπειρία σε χρήση μετεωρολογικών μοντέλων (35 ΜΟΡΙΑ),
• Να έχουν άριστη γνώση προγραμματισμού (κατά προτίμηση FORTRAN, csh/bash scripts) (20 ΜΟΡΙΑ),
• Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (10 ΜΟΡΙΑ),
• Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
1ΠΕ Φυσικής ή Γεωγραφίας με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, με σύμβαση διάρκειας από την υπογραφή της και ανάρτησή της έως και 31/08/2018, με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης, Καλλιθέα Αττικής
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Να είναι πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Φυσικής ή Γεωγραφίας της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) (10 ΜΟΡΙΑ),
• Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) στο επιστημονικό πεδίο της Δυναμικής της Ατμόσφαιρας (25 ΜΟΡΙΑ),
• Να έχουν εμπειρία σε χρήση μετεωρολογικών μοντέλων (35 ΜΟΡΙΑ),
• Να έχουν άριστη γνώση προγραμματισμού (κατά προτίμηση FORTRAN, csh/bash scripts) (20 ΜΟΡΙΑ),
• Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (10 ΜΟΡΙΑ),
• Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής (συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με οποιονδήποτε τρόπο στην ταχ. διεύθυνση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής.

Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9549265, (Αρμόδια η κ. Μ. Μαλλίδου), (Δευτέρα –Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-03-2018 (12.00μ.μ.),
(Δευτέρα –Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

17) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης), που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:

«HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making» με κωδικό έργου ΚΕ 388» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 European Commission Directorate-General for Research & Innovation, Grant Agreement number: 731944 – HarmonicSS – H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ή εργασίας ΙΔΟΧ, για την υποστήριξη λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών,
Καλλιθέα Αττικής
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με ειδικότητα Ρευματολογίας,
• Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) στο πεδίο της ανοσολογίας,
• Κλινική εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με σύνδρομο Sjogren’s,
• Δημοσιεύσεις υψηλού δείκτη απήχησης σε διεθνή περιοδικά ρευματολογίας και ανοσολογίας,
• Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
• Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
1ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας, Καλλιθέα Αττικής
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με ειδικότητα Ρευματολογίας,
– Κλινική εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με σύνδρομο Sjogren’s,
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση κλινικών μελετών στα αυτοάνοσα νοσήματα,
– Σημαντική εμπειρία στη συλλογή και καταγραφή δεδομένων ασθενών στο πλαίσιο κλινικών μελετών,
– Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
1ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Παθολογίας με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών,
Καλλιθέα Αττικής
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με ειδικότητα Παθολογίας,
– Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) στο πεδίο της Φυσιολογίας,
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση κλινικών μελετών στα αυτοάνοσα νοσήματα,
– Σημαντική εμπειρία στη συλλογή και καταγραφή δεδομένων ασθενών στο πλαίσιο κλινικών μελετών με βιολογικούς παράγοντες,
– Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής (συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με οποιονδήποτε τρόπο στην ταχ. διεύθυνση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής.

Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9549265, (Αρμόδια η κ. Μ. Μαλλίδου), (Δευτέρα –Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-03-2018 (12.00μ.μ.),
(Δευτέρα –Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

18) Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ σύμφωνα με το ΦΕΚ 83/Γ’/31-1-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ Γ’
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Οικονομικών, Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4520

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) .
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203314(Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής) και στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-04-2018

19) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (Ι.Β.Ο.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder powders» – «FINESOL», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου 6μηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγος με Κωδικό Θέσης 381 , Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Θεσσαλονίκη, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Balkan Centre.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση και υποστήριξη του έργου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
2)Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3) Εμπειρία λογιστικής διαχείρισης μέσω SAP
4) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (project management).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι (και πολίτες Ε.Ε. ή και εκτός Ε.Ε.) θα πρέπει να υποβάλουν την Πρόταση-Δήλωση (επισυνάπτεται) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο είτε με ταχυμεταφορέα (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (Ε.ΚΕ.Τ.Α./Ι.Β.Ο.), Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Τ.Κ. 383 33, Βόλος Μαγνησίας.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3843/12-02-2018
Για το έργο: «Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder powders» – «FINESOL»
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 96740 ή στο e-mail: [email protected]
(κ. Όλγα – Μαρία Χατζηδήμου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-02-2018, (ώρα 13.00μ.μ.)

20) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Τρικκαίων: Πρόσληψη 19 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ. Τρικκαίων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), που εδρεύει στα Τρίκαλα της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγων, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
1ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
1ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
1ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
1ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
1ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
5ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
2ΔΕ Οδηγών Φορτηγού [Γ’© Κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
3ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή), ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
2ΥΕ Εργατών (βιολογικού καθαρισμού & αντλιοστασίων ακαθάρτων), ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ. Τρικκαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων), Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 421 00, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Σωτήρη Απόχα).
Πληροφορίες στα τηλ.: 24310 76312, 24310 76711, 24310 76712 & 24310 76713.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2018 έως και 26-02-2018

21) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εικαστικές Τέχνες με έμφαση τις Πολυμεσικές Εφαρμογές».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 75/Γ’/30-01-2018,
Α.Π. Προκήρυξης Θέσης: 2119/31-10-2017 (ΑΔΑ: 6Ι9Δ469Β7Κ-2Ν)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4532
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 82/Γ’/31-01-2018,
Α.Π. Προκήρυξης Θέσης: 2118/31-10-2017 (ΑΔΑ: Ω7Ψ0469Β7Κ-ΓΡ3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4533.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) .
Πληροφορίες στο τηλ.: 23850 55250(Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών), (Αρμόδιος κ. Κωνσταντινίδης Χρήστος),
(ταχ. διεύθυνση: 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-04-2018

22) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας που εδρεύει στον Ευρωπό της Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Πληροφορικής, Ευρωπός Κιλκίς
1ΔΕ Εμπειροτέχνης Μουσικής Σύγχρονου Τμήματος (1μπουζούκι), Ευρωπός Κιλκίς
1ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Ζωγραφικής, Ευρωπός Κιλκίς
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο, Ευρωπός Κιλκίς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας, Τ.Κ. 610 07, Ευρωπός, Κιλκίς Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Παπαδόπουλου Νικόλαου και Τζιβελέκη Ζωής).
Πληροφορίες στα τηλ.: 23433 50618 και 23433 50633.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2018 έως και 26-02-2018, (Δευτέρα-Παρασκευή, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

23) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που εδρεύει στη Βάρη της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, στη θέση Καθηγητή, λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως εξής:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 Καθηγητής μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στα Logistics-Στρατιωτικές Εφαρμογές».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία, Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου, Τ.Κ. 166 73, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902.
Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8904217 και 210 8904218 (Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-02-2018 έως και 09-04-2018

24) Aνωτάτη Σχολή Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών: Πρόσληψη 8 ατόμων

H Aνωτάτη Σχολή Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων, μελών Δ.Ε.Π. στις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κεραίες και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4543
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής Τάσης».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4544
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένος Αυτόματος Έλεγχος: Βελτιστοποίηση και Έλεγχος υπό περιορισμούς».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4545
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Διεσπαρμένη Παραγωγή».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4546
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Έλεγχος Δικτυωμένων Συστημάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4548
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4549
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Μαγνητικών Υλικών».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4541
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αντοχή σε Κόπωση Υλικών και Κατασκευαστικών Στοιχείων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4547.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr

Οι υποψήφιοι θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα.
Πληροφορίες στις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων και συγκεκριμένα:
1)Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, τηλ.: 210 2896750,
2)Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, τηλ.: 210 2896744,
3) Παιδαγωγικό, τηλ.: 210 2896767.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-02-2018 έως και 29-03-2018

25) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Nose to Brain Delivery of NG-101 via the Olfactory Region for the Regenerative Treatment of Multiple Sclerosis Using Novel Multifunctional Biomaterials Combined with a Medical Device – [N2B-patch]» – «KOH.011201», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου 12μηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Χημικός Μηχανικός με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 578Ε, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο ΧΛΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Υπολογιστική Μηχανική Φυσικών/ Χημικών και Βιολογικών Συστημάτων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο A.E.I. Χημικού Μηχανικού
2. Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Εξειδικευμένη εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα: (i) Μαθηματική προσομοίωση δυναμικών συστημάτων, (ii) αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών και αλγεβρικών
εξισώσεων, (iii) υπολογιστική ρευστομηχανική, (iv) μηχανική φυσικών/χημικών και βιολογικών συστημάτων
5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
6. Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
7. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε συναφή εθνικά ή/και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
8. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου, υπηρεσιών διαδικτύου και μαθηματικής προσομοίωσης
9. Γνώσεις προγραμματισμού σε Fortran, C/C++,κλπ. και γνώση πακέτων λογισμικού Matlab, Mathematica, ANSYS Fluent, CFD Simulation Software, κλπ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (και πολίτες Ε.Ε. ή και εκτός Ε.Ε.) θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας/Πρόταση-Δήλωση (επισυνάπτεται) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο είτε με ταχυμεταφορέα (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ε.ΚΕ.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π.), 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,
Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4583/14-02-2018
Για το έργο: «[N2B-patch]»
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 498171 ή στο e-mail: [email protected]
(κ. Κ. Κυπαρισσίδης).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 02-03-2018, (ώρα 10.00π.μ.)

26) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στα Ψαχνά της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις με αντικείμενο τη
Συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο « i-THERM» κωδ. 680599 / HORIZON 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ΙΔ, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (31-03-2019), συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1 Εξωτερικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχιούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ή αντίστοιχη, συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο εργασίας
– Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς αντικειμένου
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
1 Εξωτερικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχιούχος Μαθηματικός
– Υποψήφιος μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς αντικειμένου
-Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο την Πρόταση (Παράρτημα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Πρωτόκολλο της Γραμματείας, Τ.Κ. 344 00, Ψαχνά Ευβοίας,
με την ένδειξη:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μίας (1) Σύμβασης Ανάθεσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στα πλαίσια του έργου «i-THERM”, με κωδικό 680599 / HORIZON 2020 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 221/13-2-2018).
Πληροφορίες στα τηλ.: 22280 99526 και 22280 99502, φαξ: 22280 23766.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-03-2018, (ώρα 14.00μ.μ.)

27) Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. Αττικής: ‘’ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ’’ Ν. Μ. ‘’ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ’’»: Πρόσληψη 18 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. ΑΤΙΚΗΣ: «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» Νοσοκομειακή Μονάδα «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», που εδρεύει στα Μελίσσια της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, με 8ωρη καθημερινή απασχόληση, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

18ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας/Καθαριστών-τριών, Ν.Μ. ‘’ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ’’, Μελίσσια Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Αττικής: ‘’ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ’’ Ν. Μ.
‘’ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ’’», Τμήμα Προσωπικού, 25ης Μαρτίου 14, Τ.Κ. 151 27, Μελίσσια Αττικής, (υπόψη κ.κ. Γραμματικάκη Αικατερίνης και Μακράκη Λαμπρινής).
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2003445 και 213 2003230.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-02-2018 έως και 26-02-2018

28) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη έως 5 άτομα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5298) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, κύριο Ματθιόπουλο Κωνσταντίνο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ΙΔ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31-10-2019, με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, έως πέντε (5) άτομα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ερευνητικής Υποδομής OMIC-ENGINE, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΠΘ, Βιόπολις, Τ.Κ. 415 00, Μεζούρλο, Λάρισα Θεσσαλίας
1Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Λάρισα Θεσσαλίας
1Τεχνικός Εργαστηρίου, Λάρισα Θεσσαλίας
1Τεχνικός Έρευνας, Λάρισα Θεσσαλίας
1Τεχνικός Έρευνας, Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο την Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Παράρτημα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας, (υπ’ όψη κ.κ. Κοντού Θεόδωρου και Βασίλαρου Ε.) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους.
Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 06413 και 24210 06403.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-02-2018, (ώρα 14.00μ.μ.)

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Δημιουργία αλλογενούς καρδιάς σε χιμαιρικούς μύες», που χρηματοδοτείται από το Fondation Sante με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωστή Παπαναγιώτου, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Ρ324694Φ7-ΡΝΧ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη στη θέση του Υποψήφιου Διδάκτορα του ΙΙΒΕΑΑ.

Αντικείμενο Έργου:
Η θέση αφορά στην δημιουργία κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη μυός, καρδιάς από βλαστοκύτταρα διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Π.Ε. στη Βιολογία
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο με τους εξής τρόπους:
είτε αυτοπροσώπως (09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος,
είτε με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2018) στην ταχ. διεύθυνση:
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα,
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: e-mail: [email protected] και με θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2018).
Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-mail: [email protected]
(Αρμόδιος κ. Κωνσταντίνος Παπαναγιώτου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-02-2018

30)  Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Συμπλήρωση της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
(ΑΔΑ:ΨΒ6Ψ4653Π4-ΙΧ8) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας, που εδρεύει στη Σάμο της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
5ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Ευπαλίνειο Όρυγμα/Αρχαιολογικός
Χώρος Ηραίου/Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου/Αρχαιολογικό
Μουσείο Βαθέος (Δήμος Σάμου Νομού Σάμου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 831 00, Σάμος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ.κ. Αφιανού Μαρίας και Ευτυχίας Χρήστου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 22730 23008 και 22730 62811.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-02-2018 έως και 27-02-2018

31) Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: Πρόσληψη 66 ατόμων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
31ΔΕ Διανομέων, Μονάδες Διανομής Θεσσαλονίκης, Δήμοι Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά & Καλαμαριάς
1ΔΕ Διανομέων, Μονάδα Διανομής Κατερίνης, Δήμος Κατερίνης Πιερίας
17ΔΕ Οδηγών, Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης, Δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
12ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης, Δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
5ΥΕ Διαμετακομιστών, Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης, Δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00, Θεσσαλονίκη, τέλος Συμμαχικής οδού (σχετική σηματοδότηση), Κέντρο Διαλογής ΕΛ.ΤΑ.,
(08.30π.μ.-13.30μ.μ.).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 289564 και 2310 289594, 1ος όροφος, (κ. Ιωάννης Μοσχάκης) για τις θέσεις του Ν. Θεσσαλονίκης (ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ: 101, 103, 104 & 105)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00, Θεσσαλονίκη, για ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ7/2018, (υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη)
Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 289564 και 2310 289594 για τις θέσεις του Ν. Θεσσαλονίκης (ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ: 101, 103, 104 & 105),
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή αυτοπροσώπως στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Μονάδα Διανομής Κατερίνης, Λ. Ιασωνίδη 20, Τ.Κ. 601 00, Κατερίνη Πιερίας για ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ7/2018, (υπόψη κ. Βαρμάζη Νικολάου)
Πληροφορίες στο τηλ.: 23510 25487 για τις θέσεις του Ν. Πιερίας (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 102).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2018 έως και 01-03-2018

32) Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που εδρεύει στα Βασιλικά Βουτών της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση, συνολικά δύο (2) ατόμων – έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας, σύμφωνα με το Π.Δ.108/2013, Τεχνική Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1)Άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον πέντε (5) ετών, με εμπειρία και άριστη γνώση σε εργασίες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης και σε χρήση μετρητών οργάνων και εξοπλισμού ελέγχου, καθώς και επίβλεψη εργασιών συντήρησης α’ επιπέδου Υποσταθμών Μέσης Τάσης με την επίβλεψη υπεύθυνου Μηχανικού.
2) Εργασιακή εμπειρία σε εργαστηριακούς χώρους ανάλογους με το ΙΤΕ (Πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κλπ).
3)Γνώσεις σε εποπτικό έλεγχο και χρήση συστημάτων BEMS και αυτοματισμών, καθώς και χρήση Η/Υ για καταχώρηση πληροφοριακών στοιχείων και τήρησης αρχείου.
4) Γνώσεις υλικών και συστημάτων νέων τεχνολογιών, βασική γνώση αγγλικών για χρήση στην διαχείριση πληροφοριών και χρήση συσκευών καθώς και γνώση κανόνων ασφαλείας και χρήσης ΜΑΠ κατά την εκτέλεση των εργασιών.
1 Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας, σύμφωνα με το Π.Δ.108/2013,Τεχνική Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
5)Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον τριών (3) ετών, με εμπειρία σε εργασίες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.
6) Γνώσεις σε εποπτικό έλεγχο και χρήση συστημάτων BEMS και αυτοματισμών, καθώς και χρήση Η/Υ για καταχώρηση πληροφοριακών στοιχείων και τήρησης αρχείου.
7) Γνώσεις υλικών και συστημάτων νέων τεχνολογιών, βασική γνώση αγγλικών για χρήση στην διαχείριση πληροφοριών και χρήση συσκευών καθώς και γνώση κανόνων ασφαλείας και χρήσης ΜΑΠ κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Τεχνική Υπηρεσία
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70 013, Ηράκλειο Κρήτης, (υπ’ όψιν Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Στέλλας Φελεσάκη).

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. Πρωτ. (ΤΥ)185/15.02.2018
για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
για την θέση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας
και τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Πληροφορίες στο τηλ. 2810 391577 (κ. Στέλλα Φελεσάκη),
e-mail: [email protected] (Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-03-2018 (ώρα 16.00μ.μ.)

33) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 95/Γ’/02-02-2018 (αρ. πρωτ. προκήρυξης: 5517/06-02-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Α)ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 54044/16-11-2017
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωδαισία».
Β)ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αρ. Προκήρυξης: 54042/16-11-2017
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία και Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας».
Γ)ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αρ. Προκήρυξης: 54040/16-11-2017
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής».
Δ)ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Προκήρυξης: 54036/16-11-2017
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και Προσομοίωση Βιοχημικών Διεργασιών στο Υδάτινο Περιβάλλον και στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων».
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 54038/16-11-2017
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Πιθανοτικές και Προσδιορισμικές Μεθόδους».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225/Β’/31-01-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr
Πληροφορίες στις Γραμματείες των Σχολών:
1)Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών: 210 7722761
2)Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών: 210 7722023
3)Σχολή Χημικών Μηχανικών: 210 7721128
4) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: 210 7723451.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-04-2018

34) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 5816/08-02-2018 προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (10 ανθρωπομήνες), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 Καθηγητής με θητεία 4 Ανθρωπομηνών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

• Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο
• Τεχνικά Υλικά Ι
• Κατεργασίες ΙΙ
• Μη Συμβατικές Κατεργασίες
• Συστήματα Κατεργασιών Ι
• Κατεργασίες Α.

Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
1 Καθηγητής με θητεία 3 Ανθρωπομηνών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

• Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο
• Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
• Μηχανισμοί και Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών.

Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
1 Καθηγητής με θητεία 3 Ανθρωπομηνών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

• Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου
• Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές
• Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Το Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων,
τα αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας) και το αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα ηλεκτρονικής μορφής (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7721347.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-02-2018 έως και 26-02-2018

35) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με μερική απασχόληση, για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018, ενός (1) ατόμου – Καθηγητή για τη διδασκαλία του μαθήματος:
Μάθημα 68Θ010: «Μεθοδολογία της Θεατρολογικής Έρευνας».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Γραμματεία, 3ος όροφος, Γραφείο 322, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7277784.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2018 έως και 23-02-2018

36) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
3ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου, Δ. Λαυρεωτικής
1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντας, Δ. Μαραθώνα
1ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Βραυρώνας, Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεωργίου).
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3240563, εσωτ. 110.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-02-2018 έως και 26-02-2018, (εργάσιμες ημέρες, 08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

37) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, που εδρεύει στη Χίο της Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Επίβλεψη εκσκαφικών
εργασιών» του έργου «Τροφοδοσία δεξαμενών Ψαρόπετρας από πηγές Καρυδιάς, Στρατηγάτου και Αγ. Τριάδας και αντικατάσταση δικτύου τροφοδοσίας δεξαμενής Καμίνι από αντλιοστάσιο Αλωνάκια» Χίου που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Αρχαιολόγος, Χίος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 821 31, Χίος,
(υπόψη κ. Μιχελινάκη Μαρίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 22710 44238, 22710 44738 και 22710 44650.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2018 έως και 26-02-2018

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΘΕΣΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!