Δημόσιο: Διαθέσιμες 160 θέσεις για αποσπάσεις και μετατάξεις (λίστα)

Η aftodioikisi.gr παρουσιάζει τις 160 θέσεις στο δημόσιο τομέα που είναι διαθέσιμες για μετατάξεις και αποσπάσεις.

Συνοπτικά:

  1. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Πρόσληψη 13 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώσει την στελέχωσή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση συνολικά δεκατριών (13) ατόμων – Υπαλλήλων από Φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως εξής:

6ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικών, με συναφές πτυχίο ή / και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο Θετικών Επιστημών με εμπειρία στο σχεδιασμό, κοστολόγηση και διαχείριση των έργων Τ.Π.Ε.

2ΠΕ Νομικών, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών, δημοσίων συμβάσεων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων έργων

3ΠΕ Οικονομολόγων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών οποιασδήποτε ειδικότητας ή Θετικών Επιστημών με εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, πληρωμών, ΠΔΕ, Δημοσίου Λογιστικού

1ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων

1ΔΕ με γνώσεις σε θέματα διοικητικών διαδικασιών, χρήσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κείμενου, λογιστικά φύλλα, προγράμματα παρουσιάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ΚΥΑ 67107/ΕΥΘΥ-650/24-6-2016, ΦΕΚ 1988/Β’/1-7-2016).

Επίσης, θα προτιμηθούν και υποψήφιοι-ες που διαθέτουν επιπλέον γνώσεις και εμπειρία των διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων έργων και κρατικών ενισχύσεων σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα βιογραφικά τους σημειώματα, είτε έντυπα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00π.μ. – 15.00μ.μ.), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ε.Δ.Ο.Τ.Π.Ε., Γραφείο Πρωτοκόλλου, 6ος όροφος, Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα,

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

[email protected] και [email protected]

Τα υπόλοιπα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά θα ζητηθούν σε δεύτερη φάση.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1500571 (κ. Αθ. Κοσμόπουλος), 213 1500582 (κ. Χρ. Βαργιανίτη) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: http://www.digitalplan.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ (έως τη συμπλήρωση των κενών θέσεων για κάθε κατηγορία προσωπικού).

 

2) Υπουργείο Τουρισμού: Απόφαση για παράταση στην προκήρυξη για μετάταξη 15 Υπαλλήλων

Το Υπουργείο Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει την τροποποίηση της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης με Α.Π. 15485/05-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΔΜΙ465ΧΘΟ-ΕΤΣ), ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετατάξεις Μονίμων και ΙΔΑΧ Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. στις οργανικές μονάδες της Κ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού με παράταση έως και 29-09-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθ. 13422/31-07-2017 ανακοίνωση-πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΜΛΣ465ΧΘΟ-ΝΟΔ):

Το Υπουργείο Τουρισμού, που εδρεύει στο Κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα), επί της οδού Λ. Αμαλίας 12, προτίθεται προκειμένου να καλύψει επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, να προβεί στη μετάταξη έντεκα (11) θέσεων μονίμου προσωπικού και τεσσάρων (4) θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κενές οργανικές θέσεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

3) ΝΕΡΤ: Πρόσληψη 6 ατόμων(ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Α.Π. 5267/7-7-2016 έγγραφο της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme – NEPT) ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση για το α’ εξάμηνο του 2018, για χρονικό διάστημα 3 έως 5 μηνών με έναρξη είτε την 1η Μαρτίου είτε την 16η Μαρτίου 2018, συνολικά έξι (6) ατόμων στις θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Οι αποσπώμενοι θα πρέπει να είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι οποιασδήποτε Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού ή Υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων ή Οργανισμών που υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, υπό την προϋπόθεση να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7, Ν.3320/2005 και της Απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 και να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις που υποβάλουν αίτηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση C(2008)6866/12-11-2008 ο υποψήφιος πρέπει να είναι Διοικητικός Υπάλληλος (αρ.1) και να διαθέτει 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στην εκτέλεση διοικητικών, δικαστικών, επιστημονικών, τεχνικών, συμβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων σε βαθμό ισοδύναμο με εκείνο των ομάδων καθηκόντων ΑD ή AST (αρ.8).

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση) ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα).

Συνιστάται, οι υποψήφιοι να εξετάσουν προσεκτικά τις αρμοδιότητες, τις πολιτικές και το έργο των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM), για το Γραφείο Υποδομών και Λογιστικής Υποστήριξης (ΟΙΒ), για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE) θα πρέπει να συμβουλευτούν το επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο πληροφοριών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία επισυνάπτονται συνημμένα και να τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους.

Η κάθε κεντρική υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αφού προηγουμένως εξετάσει:

– τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο πρόγραμμα,

– το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας και το σχετικό

σχεδιασμό,

– το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας της με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

– τις υπηρεσιακές της ανάγκες και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της.

Οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων (την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλούν μέσω της υπηρεσίας προέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του εν λόγω προγράμματος, θα

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-09-2017.

4) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.): Πρόσληψη 15 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού 3ετούς διάρκειας, όπως ορίζει το άρθρο 357 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων-Υπάλληλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΕΕΠ, ειδικότητας Νομικών

2ΕΕΠ, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

2ΕΕΠ, ειδικότητας Οικονομικών

2ΕΕΠ, ειδικότητας Πληροφορικής

2ΤΕ Πληροφορικής

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2ΥΕ Επιμελητών.

Στις θέσεις ΕΕΠ επιλέγονται επιστήμονες με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016, άρθρο 357).

Η πλήρωση των θέσεων ΕΕΠ γίνεται με απόσπαση Μονίμων Υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ των φορέων της παρ.1 του άρθρου 51 (Ν.1892/1990 ,ΦΕΚ 101/Α’). Η πλήρωση των λοιπών θέσεων γίνεται με απόσπαση Μονίμων Υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ των φορέων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ.1 του άρθρου 51 (Ν.1892/1990).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για απόσπαση, με τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Γραμματεία, Λ. Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-09-2017.

 

5)  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών: Πρόσληψη 13 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1, του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100, παρ.2 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’), των άρθρων 71,73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) σε συνδυασμό με τα άρθρα 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’) , άρθρο 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) & άρθρο 35, παρ. 5 Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), καθώς και του άρθρου 2, παρ. 2 (Ν.3528/2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 246 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι Υπάλληλοι, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων-Μονίμων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γεωλόγων

2ΠΕ Δασολόγων

1ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Δημόσια Διοίκηση)

2ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Νομικής Επιστήμης)

1ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

1ΠΕ Χημικών Μηχανικών

1ΤΕ Γραφιστικής

1ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

1ΤΕ Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν:

α)τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει).

β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (σύμφωνα με το άρθ. 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει), εφόσον ενδιαφέρονται για θέσεις των κατηγοριών-κλάδων ΠΕ ή ΤΕ, αποδεικτικό της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους της ΓΓΠΠ από την υπηρεσία των υποψηφίων, στην περίπτωση που το εν λόγω αποδεικτικό αποτελεί στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί από τους ίδιους τους υποψήφιους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη.

Β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) και το υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5897/22993/8-9-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΔΔΑΔ/Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης).

Επισημαίνεται, ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007) και ειδικά οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(λόγω του άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με το άρθ. 246 του Ν. 3852/2010).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξης (κατά το συνημμένο υπόδειγμα σχετικού εντύπου) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1510979, 213 1510130 και 213 1510168 και στην ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-11-2017.

 

6)  Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών: Πρόσληψη 15 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

8ΠΕ Διοικητικού (από τους οποίους 2ΠΕ Νομικών)

4ΔΕ Διοικητικού

2ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

1ΥΕ Επιμελητών.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα και τα πρόσθετα σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Για την Κατηγορία ΠΕ του Διοικητικού-Οικονομικού θα συνεκτιμηθούν οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών ή και Διδακτορικό και η Εμπειρία σε θέματα Διοίκησης τουλάχιστον 2 ετών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο & στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου & αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ, (www.statistics.gr) για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι,οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εκτός Δ.Τ. κατά το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’)& άρθρο 6 (Ν.3613/2007, ΦΕΚ 263 /Α’)καθώς και οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. & του Ε.Κ.Α.Β., κατά το άρθρο 71 (Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’) & του άρθρου 50 (Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 68 (Ν.4370/2016, ΦΕΚ 37/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που ενδιαφέρει) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 2/59064/0004/31-07-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις», στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338253, 210 3338362 & 210 3338238,

(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-08-2017 έως και 22-09-2017.

7) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών: Πρόσληψη 83 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου 0ικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στη Γ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης,, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά ογδόντα τριών (83) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

34ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης και συνεκτίμηση γνώσεων στη Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική, Δημόσια Διοίκηση, Ελεγκτική, στη Διοίκηση Έργων ή σε Logistics

8ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Πτυχίο Νομικής και συνεκτίμηση γνώσεων στο Δημόσιο Δίκαιο, στις Δημόσιες Συμβάσεις ή στο Εμπορικό Δίκαιο

2ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

1ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών

14ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και συνεκτίμηση γνώσεων στη Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων

13ΔΕ Διοικητικού

2ΔΕ Οδηγών

4ΥΕ Επιμελητών

4ΥΕ Εργατών.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα και τα πρόσθετα σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο & στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου & αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ, (www.statistics.gr ) για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις με εξαίρεση τις διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εκτός Δ.Τ. κατά το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’) είναι εκτός Δ.Τ. & συνεπώς δεν εμπίπτουν στο άρθρο 6 (Ν.3613/2007, ΦΕΚ 263/Α’) καθώς και οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. & του Ε.Κ.Α.Β., κατά το άρθρο 71 (Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’) & του άρθρου 50 (Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 68 (Ν.4370/2016, ΦΕΚ 37/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που ενδιαφέρει) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 2/59160/0004/31-07-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις», στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338238 & 210 3338362.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-08-2017 έως και 22-09-2017.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!