Δημόσιο: «Ανοιχτές» 775 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Τις 775 θέσεις που είναι «ανοιχτές» για προσλήψεις προσωπικού σε φορείς και οργανισμούς του δημοσίου, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ): Πρόσληψη 3 ατόμων

To Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) οργανικών θέσεων Ερευνητών Γ’ ή Δ’ βαθµίδας κατόχων διδακτορικού διπλώµατος στην οικονοµική επιστήµη και µε ειδίκευση, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα:

α) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Ανάλυση με ειδίκευση στις Ενδογενείς Οικονομικές και στη Χρήση Μεθόδων Εισροών- Εκροών».

β) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική (Φτώχεια- Εισοδηματικές Ανισότητες-Περιφερειακές Ανισότητες)».

γ) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Ρύθμιση-Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική»

Αρ. Προκήρυξης: 467/341/1.6.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΗΥ469ΗΚΖ-ΒΡ5)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΚΕΠΕ (οδός Αµερικής 11, 3 ος όροφος, γρ. 301), τα εξής δικαιολογητικά: α. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση του ΚΕΠΕ, η οποία θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πτυχία, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης. β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 5 αντίγραφα). γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 5 αντίγραφα). δ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε 2 αντίγραφα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  16/07/18

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΚΕΠΕ (τηλ. 210 3676350, 210 3676404).

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Για µια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» µε κωδικό ΟΠΣ 5006463, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10067) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία της κ. Έφης Αβδελά ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 Προετοιµασία του αρχειακού υλικού της έρευνας

Αναλυτική περιγραφή έργου και παραδοτέων: Ο/η βοηθός έρευνας θα αναλάβει την προετοιµασία του πρωτογενούς υλικού της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, θα αναλάβει τον εντοπισµό σχετικών πηγών, την ψηφιοποίηση και τη µεταγραφή αρχειακού υλικού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ερευνήτριας.

Αµοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 1612,90, ΦΠΑ: 387,10€, Σύνολο: 2.000,00€

∆ιάρκεια σύµβασης: 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ιστορίας-αρχαιολογίας
 • Φοίτηση σε µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών νεότερης ιστορίας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Αρχειακή ερευνητική εµπειρία
 • Εµπειρία στη φωτογράφιση και µεταγραφή χειρογράφων
 • Εξοικείωση µε την κοινωνική ή/και πολιτισµική ιστορία του 20ού αιώνα

 

Αρ. Προκήρυξης: 13364 (ΑΔΑ: Ω456469Β7Γ-ΧΨΟ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  µέχρι και τη Τρίτη 19-6-2018 (ώρα 14:00)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αεροδυναμική και Σχεδιαστική Βελτιστοποίηση Αστικού Λεωφορείου, Solaris Bus & Coach S.A.», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τουρλιδάκη Αντώνιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα τριών (3) μηνών με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.093,53 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Πραγματοποίηση προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε μοντέλα οχημάτων καθώς και μετεπεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων.

Παραδοτέα: Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Εκτενής αναφορά στα μαθηματικά μοντέλα και τις λεπτομέρειες των υπολογιστικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις.
 2. Ενδελεχής ανάλυση των αεροδυναμικών φαινομένων, των πεδίων ροής και συσχέτιση των σχεδιαστικών παραμέτρων με αυτά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής
 2. Μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό δίπλωμα συναφούς αντικειμένου
 3. Εμπειρία σε πραγματοποίηση αναλύσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και εξωτερικής αεροδυναμικής καθώς και μετεπεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών
 4. Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (επεξεργασίας κειμένων, επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων) 5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν για την προκηρυσσόμενη θέση είναι:

 1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά συναφούς αντικειμένου
 2. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια συναφούς αντικειμένου

Αρ. Προκήρυξης: 4449/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΛΩ469Β7Κ-5ΝΩ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στη διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη Τ.Κ 50100, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως τις 19/06/2018 και ώρα 2:00 μ.μ

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛKEΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Έφη Αβδελά, τηλ: 2831077335, 6976706121, email: [email protected]

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Για µια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» µε κωδικό ΟΠΣ 5006463, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10067) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία της κ. Έφης Αβδελά ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Προετοιµασία του αρχειακού υλικού της έρευνας Αναλυτική περιγραφή έργου και παραδοτέων: Ο/η βοηθός έρευνας θα αναλάβει την προετοιµασία του πρωτογενούς υλικού της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, θα αναλάβει καταρχάς τον εντοπισµό και την ψηφιοποίηση τεκµηρίων από τα δικαστικά αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ Νοµού Κυκλάδων στην Ερµούπολη. Στη συνέχεια θα αναλάβει τη µεταγραφή αρχειακού υλικού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ερευνήτριας.

Αµοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 1612,90, ΦΠΑ: 387,10€, Σύνολο: 2.000,00€

∆ιάρκεια σύµβασης: 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ερµούπολη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ιστορίας-αρχαιολογίας
 • Φοίτηση σε µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών νεότερης ιστορίας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Αρχειακή ερευνητική εµπειρία
 • Εµπειρία στην ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού
 • Εµπειρία στη µεταγραφή χειρογράφων
 • Εξοικείωση µε την κοινωνική ή/και πολιτισµική ιστορία του 20ού αιώνα

Αρ. Προκήρυξης: 13407 (ΑΔΑ: 6ΜΕ6469Β7Γ-ΩΛΘ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  µέχρι και την Τρίτη 19-6-2018 (ώρα 14:00)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛKEΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Έφη Αβδελά, τηλ: 2831077335, 6976706121, email: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: http://www.uoc.gr  http://www.elke.uoc.gr  http://www.edulll.gr  και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού ∆ιαχείρισης και Χρηµατοδότησης http://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-OXE.pdf  και του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου και Εργασίας http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες σίτισης- εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων (Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 73300) του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα:

1.Για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων:

–  Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 101

– Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Βοηθών Μαγείρου (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 102

– Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Πλυντών Σκευών Μαγειρείου (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 103

2.Για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων:

– Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Τραπεζοκόμων (8ωρη απασχόληση) , κωδικός θέσης 104

– Πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Τραπεζοκόμων (4ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 105

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στις παραπάνω ειδικότητες είναι:

 1. Ηλικία από 18-65 ετών.
 2. Για την ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’)Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 1. Για τις ειδικότητες ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με κωδικό θέσης 102, 103, 104 και 105: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Αρ. Προκήρυξης: 3849/14-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΜ046907Τ-ΧΜΙ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 733 00, Μουρνιές Χανίων απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2821022371-2821022367).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από την 07/06/2018 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακός Διάδρομος – Προμηθέας και κωδικό MIS 5002704, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510043 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. ΘΕΣΗ Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 638E

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χημικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 • Σύνθεση προηγμένων υλικών, χαρακτηρισμός και μορφοποίησή τους σε οργανωμένες δομές
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πειραμάτων μέσω θερμο-βαρυμετρικών μεθόδων και μεθόδων φασματοσκοπίας
 • Αξιολόγηση προηγμένων υλικών σε πρότυπες εργαστηριακές μονάδες με τη βοήθεια λογισμικού καταγραφής και ελέγχου σε περιβάλλον Labview

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6 ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
 2. Διδακτορικό δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 4. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εργαστηριακό περιβάλλον (θερμοχημικές διεργασίες, σύνθεση/μορφοποίηση υλικών, επεξεργασία δεδομένων από χαρακτηρισμούς –κύρια XRD, BET, SEM, FTIR, Raman, TGA/DSC-, σχεδιασμός/ υλοποίηση πειραμάτων και επεξεργασία αποτελεσμάτων)
 5. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε σχεδιασμό και υλοποίηση πειραμάτων με θερμο-βαρυμετρικές μεθόδους
 6. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε χειρισμό εργαστηριακών μονάδων σε περιβάλλον LabView
 7. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 8. Εμπειρία σε ερευνητικά έργα και σε σύνταξη τεχνικών αναφορών/εκθέσεων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομέα σχετικό με εφαρμογές Νανοτεχνολογίας και γνώσεις σύνθεσης νανοδομημένων υλικών

Αρ. Προκήρυξης: 638Ε – 4760 (ΑΔΑ: 7ΖΣΝ469ΗΡ8-ΗΧΚ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την 20η Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αχίλλα Θωμαΐδα , τηλ. 2310 498112 ή στο email: [email protected]

Εθνικό Ίδρυμα Τεκμηρίωσης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» και MIS 5007787.

Αντικείμενο Σύμβασης Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Κωδικός 2018/ΜΕ/ΤΒ0114 & 15

Διάρκεια Σύμβασης  12 μήνες

 Ειδικότητα Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών

Αριθμός ατόμων 2

 Αντικείμενο Σύμβασης Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Κωδικός 2018/ΜΕ/ΤΒ0116

Διάρκεια Σύμβασης  12 μήνες

 Ειδικότητα Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής

Αριθμός ατόμων 1

Αρ. Προκήρυξης: 795 (ΑΔΑ: 75ΒΗ469ΗΕΠ-ΥΞΖ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr . Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία: α. το βιογραφικό σημείωμα και β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Τετάρτη 20η Ιουνίου 2018.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο https://registry.ekt.gr  και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την Γραμματεία ΕΚΤ        (κα Δ. Τριανταφυλλίδου), τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο [email protected]  με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LIFE Green Link: Restore desertified areas with an innovative tree growing method across the Mediterranean border to increase resilience» – «LIFE Green Link» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «LIFE 2014-2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 639Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Προσδιορισμός και έλεγχος περιβαλλοντικών δεικτών με έμφαση στη βιοποικιλότητα σχετικά με την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εδαφών και ενσωμάτωσή τους σε βάση δεδομένων

Τόπος Απασχόλησης: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. Γνώση χρήσης σχεδιαστικού προγράμματος (π.χ. CAE)
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Αρ. Προκήρυξης: ΠΘ-01-050618 (4763) (ΑΔΑ: 677Μ469ΗΡ8-ΡΓΜ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Αιγιαλείας 52 151 25

Μαρούσι Αττικής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  21 η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: [email protected] (κ. Aγγελική Διάφα).

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LIFE Green Link: Restore desertified areas with an innovative tree growing method across the Mediterranean border to increase resilience» – «LIFE Green Link» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «LIFE 2014-2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 640Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Έλεγχος περιβαλλοντικών δεικτών βιοποικιλότητας και σχεδιασμός επιδεκτικών δράσεων του έργου με έμφαση στην αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εδαφών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων /έργων που αφορούν στην ανάπτυξη δράσεων και επιδεικτικών έργων φιλικών προς το περιβάλλον
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Αρ. Προκήρυξης: ΠΘ-01-050618 (4764) (ΑΔΑ: Ψ3ΙΡ469ΗΡ8-101)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  21 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30

Δήμος Βόλβης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Βόλβης, με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-45 ετών

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07

Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από Οικεία Λιμενική Αρχή ή Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή

 

Αρ. Προκήρυξης: 9.827/2018 (ΑΔΑ: Ω035Ω9Ω-ΨΥΑ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, ΤΚ57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως και τις 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων  (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων  (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  προσκαλεί για υποβολή πρότασης/εων για σύναψη σύμβασης/εων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου για συνεργάτες:

έμπειρος συνεργάτης υποστήριξης χρηστών πανελλήνιου σχολικού δικτύου (helpdesk) (κωδικός αναφοράς K1)

Αντικείμενο:

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας:

ΕΕ1. Υποστήριξη μονάδων και χρηστών ως προς τη σύνδεση και τις υπηρεσίες ΠΣΔ, και αναλύεται σε:

1.1 Υποστήριξη των μονάδων σε θέματα συνδεσιμότητας τους στο ΠΣΔ

1.2 Υποστήριξη των μονάδων και των χρηστών στις υπηρεσίες ΠΣΔ

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

Υποστήριξη μονάδων σε θέματα συνδεσιμότητας τους στο ΠΣΔ Η παρούσα ενότητα αφορά στην απομακρυσμένη υποστήριξη που παρέχεται από το ΠΣΔ για:

 • Προβλήματα σχετικά με το Δίκτυο Πρόσβασης του ΠΣΔ (αφορά μόνο τα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες).
 • Αιτήματα για την παροχή δικτυακής (τηλεπικοινωνιακής) πρόσβασης στο ΠΣΔ (αφορά μόνο τα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες).

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εκπλήρωση των ακόλουθων ενεργειών:

 • Απομακρυσμένη παραμετροποίηση / διαμόρφωση (configuration) δικτυακών συσκευών (π.χ., δρομολογητές, ADSL modem / router), αποκλειστικά για τη ρύθμιση της σύνδεσης της μονάδας στο ΠΣΔ.
 • Έλεγχος και αναγγελία βλαβών κυκλωμάτων στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
 • Δρομολόγηση αιτημάτων εγκατάστασης ή αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων μονάδων στην αντίστοιχη Διαχειριστική Ομάδα (Δ.Ο) «Τηλεπικοινωνιακό Κύκλωμα Μονάδας [ΙΤΥΕ]»
 • Προβλήματα και αιτήματα μεμονωμένων χρηστών του ΠΣΔ σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο. · Ενημέρωση χρηστών για δυσλειτουργίες ή προγραμματισμένες διακοπές του δικτύου (outages/maintenance).
 • Ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (ticketing system) με δεδομένα αιτημάτων για υποστήριξη.

Υποστήριξη μονάδων και χρηστών στις υπηρεσίες ΠΣΔ Η παρούσα ενότητα αφορά στην απομακρυσμένη υποστήριξη που παρέχεται από το ΠΣΔ σε θέματα:

 • Υποστήριξης της χρήσης των παρεχόμενων από το ΠΣΔ ηλεκτρονικών υπηρεσιών (βλ. http://news.sch.gr/services), την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων και την εξυπηρέτηση αιτημάτων. Αφορά τα σχολεία, τις διοικητικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς.
 • Ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (ticketing system) με δεδομένα αιτημάτων για υποστήριξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταλυκειακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης Πληροφορικής / Δικτύων.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα υποστήριξης χρηστών (δηλ. σχολείων και εκπαιδευτικών) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία σε θέματα σύνδεσης σε δίκτυα υπολογιστών (LAN, Απομακρυσμένες συνδέσεις σε δίκτυα και σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) με Dialup, ADSL/ISDN, μόνιμες συνδέσεις) (Κριτήριο Α1).
 • Εμπειρία στην υποστήριξη και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων (Κριτήριο Α2).
 • Εμπειρία στη υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών (Κριτήριο Α3).
 • Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων για την υποστήριξη χρηστών (Κριτήριο Β1).

έμπειρος συνεργάτης τεχνικός διαχειρίσεις συστημάτων (κωδικός αναφοράς Κ2)

Αντικείμενο:

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας:

ΕΕ –

3 Υποστήριξη κεντρικών υποδομών ΠΣΔ –

3.1 Υποστήριξη δικτύου διανομής ΠΣΔ και υπηρεσίας NMS –

3.2 Υποστήριξη εξυπηρετητών (servers/storage) και Data Center ΠΣΔ Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

ΕΕ – 3 Υποστήριξη κεντρικών υποδομών ΠΣΔ

3.1 Υποστήριξη δικτύου διανομής ΠΣΔ και υπηρεσίας NMS Αφορά στη λειτουργία και συντήρηση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ και περιλαμβάνει τις εργασίες διαχείρισης του Δικτύου Διανομής. Αναλυτικά περιλαμβάνει τις εργασίες: – Αναβάθμιση, παραμετροποίηση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισμικού διαχείρισης (Orion Solarwinds) δικτυακών συσκευών – Επίλυση προβλημάτων στο Δίκτυο Διανομής που αναφέρονται με δελτία βλάβης από το 2ο επίπεδο υποστήριξης χρηστών. – Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών (ACLs) και αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας στο Δίκτυο Διανομής. – Συντήρηση του εργαλείου ανίχνευσης και αποτροπής δικτυακών επιθέσεων – Συντήρηση της υποδομής/υπηρεσίας εικονικών δικτύων (VPN).

3.2 Υποστήριξη εξυπηρετητών (servers/storage ) και Data Center ΠΣΔ Αφορά στη λειτουργία και συντήρηση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΠΣΔ και περιλαμβάνει τη διαχείριση των εξυπηρετητών (servers – datacenters) και των εργαλείων παραγωγής στατιστικών για τις υποδομές αυτές.

Αναλυτικά περιλαμβάνει τις εργασίες: – Διεκπεραίωση ζητημάτων ασφαλείας, τόσο όσον αφορά τα ίδια τα συστήματα όσο και τα δεδομένα των χρηστών. – Διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (load balancing και high availability clusters). – Παρακολούθηση, διαμόρφωση και λειτουργία των storages του ΠΣΔ και των αντίστοιχων SAN (Storage Area Networks). – Συντήρηση του λειτουργικού συστήματος των υπολογιστικών συστημάτων. – Υποστήριξη υπηρεσίας Εικονικών Μηχανών (VM) χρηστών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), κατά προτίμηση Τεχνολογικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην υποστήριξη υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών μεγάλης κλίμακας.
 • Γνώση προγραμματισμού δικτυακών συσκευών (Cisco routers/switches και routing protocols, – πιστοποίηση τουλάχιστον επιπέδου CCNA).
 • Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Β2).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επαγγελματική εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων virtualization VMWare (Κριτήριο Α1).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας υπολογιστικών υποδομών (Κριτήριο Α2).

Αρ. Προκήρυξης: Π 670 (ΑΔΑ: ΨΒΠΟ46941Δ-Η9Α)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π670_07-06-2018).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την 21/06/2018

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Βασιλική Τζέλη, e-mail: [email protected]

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 37 ατόμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του προγράμματος « Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δ. Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2018», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, (02-07-2018 έως και 31-08-2018), συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Νηπιαγωγών για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

6ΠΕ Παιδαγωγών για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

6ΠΕ Θεατρολόγων για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

6ΠΕ Μουσικολόγων για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

5ΠΕ Εικαστικών για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

6ΠΕ Γυμναστών-τριών για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Γυμναστών-τριών Ειδικής Αγωγής  για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βας. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ.  546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Γραφείο 326, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 και 2313 317137.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-06-2018 έως και 12-06-2018

Δήμος Κιλκίς: Πρόσληψη 19 ατόμων

Ο Δήμος Κιλκίς,  που εδρεύει στο Κιλκίς  της Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Κιλκίς Κ. Μακεδονίας

16ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων, Κιλκίς Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμπέλων 4 (Β’ Εργατικές Κατοικίες),Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς Κ. Μακεδονίας,  (υπόψη κ. Δαμιανού Αντωνιάδη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23410 75234 και 23410 75235.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2018 έως και 15-06-2018

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),  που εδρεύει στο Μαρούσι  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ, Μαρούσι Αττικής

1ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας  Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  του ΕΟΠΥΥ, Αθήνα Αττικής

1ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ, Δ. Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής

5ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Κεντρική Φαρμακαποθήκη του ΕΟΠΠΥ, Δ. Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα  Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Συνεχιζόμενης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αποστόλου Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι Αττικής, (υπόψη κ.κ. Γιατρά Σπυρίδωνα, Ανδρουλάκη Ευγενίας και Σκόνδρα Ιωάννη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6871754, 210 6871764 και 210 6871759 αντίστοιχα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-06-2018 έως και 18-06-2018

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτικός & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ανακοινώνει  την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας από 01-07-2018 έως και 31-08-2018, ενός (1) ατόμου ως Συνεργάτη Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος , ως εξής:

1ΠΕ Συνεργάτης Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, Εγκαταστάσεις του ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής

-Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση  (επισυναπτόμενο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε  αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση με τα αναγραφόμενα στο φάκελο, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση (Οδός, Περιοχή, Τ.Κ…)

Στοιχεία Επικοινωνίας (email ή τηλέφωνο)

ΠΡΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ. 141 21, Ηράκλειο Αττικής

Πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτικός & Επαγγελματικός Προσανατολισμός»

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης ΕΛ/…../….-….-….

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2896970.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  έως  και 15-06-2018 (09.00π.μ.-15.00μ.μ.)

 

Σχολή Ικάρων: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Σχολή Ικάρων, που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, μελών ΔΕΠ για τις θέσεις Καθηγητών στη Σχολή, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

Α)ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου»

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανολογία με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών – Μηχανουργική Τεχνολογία»

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων»

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Διατάξεων-Κεραίες»

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών»

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχουμε έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων».

Β)ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά,

είτε απευθείας στην ταχ. διεύθυνση για Σχολή Ικάρων:

ΥΕΘΑ Κοινού, Γραφείο Σχέσεων, Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51, Αθήνα Αττικής,

είτε ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΕΘΑ Κοινού, Γραφείο Σχέσεων, Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51, Αθήνα Αττικής με τη διευκρίνιση:

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΤΑΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8193681 (εσωτ. 3681), (08.00π.μ.-13.00μ.μ.) στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού  της Σ.Ι.

Οι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-05-2018 έως και 09-07-2018

Δήμος Τρίπολης: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο Δήμος Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας (09-07-2018 έως και 06-09-2018), συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΥΕ Φυλάκων, Δ. Τρίπολης

10ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και εν ελλείψει αυτών 10ΥΕ Φύλακες κατόχους άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας , Δ. Τρίπολης

2Χειριστές Μ.Ε. (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) με άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, Δ. Τρίπολης.

Εάν καλυφθεί μόνο μία εκ των παραπάνω θέσεων από χειριστή γκρέιντερ κάτοχο άδειας ομάδας Α΄, η άλλη θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) κάτοχο άδειας ομάδας Β .

– Εάν δεν καλυφθεί καμία εκ των ανωτέρω θέσεων από χειριστή Μ.Ε. (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ), κάτοχο άδειας ομάδας Α , τότε η μία μόνο εξ΄ αυτών θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών) κάτοχο άδειας ομάδας Β΄ και η δεύτερη θέση θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. (φορτωτή – εκσκαφέα (τσάπας) ομάδας Β΄ , ειδικότητας 1

του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.

– Εάν και μόνον δεν βρεθεί κανένας υποψήφιος με άδεια χειριστή διαμορφωτήρα ισοπεδωτή γαιών, τότε και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από χειριστές (φορτωτή – εκσκαφέα (τσάπας) ομάδας Β΄ , ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.

Σε κάθε περίπτωση, για τους χειριστές Μηχανημάτων έργων, απαιτείται και άδεια οδήγησης ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Λαγοπάτη 45, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου.

Πληροφορίες στα τηλ.:  2713 600431 και 2713 600432.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)Από τα γραφεία του Δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Λαγοπάτη 45 (1ος όροφος) – Τρίπολη.

β) Από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-06-2018

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας,  που εδρεύει στη Δράμα της Π.Ε. Δράμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και σίτισής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Μαγείρων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 101), Γ.Ν. Δράμας, Δράμα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

3ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών-τριών), (ΚΩΔΙΚΟΣ 102), Δράμα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν για τις θέσεις με κωδικό 101, θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ.Β ́/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β ́/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιπποκράτους Τέρμα, Τ.Κ. 661 32, Δράμα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25213 50202.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2018 έως και  15-06-2018

Δήμος Γρεβενών: Πρόσληψη 20  ατόμων

Ο Δήμος Γρεβενών,  που εδρεύει στα Γρεβενά της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του [ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας] του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων (προς το παρόν) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

17ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ. Γρεβενών Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Γρεβενών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δυτικής Μακεδονίας, (υπόψη κ. Δημήτρη Βαϊου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24623 50868.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-06-2018 έως και 13-06-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Δήμος Πλατανιά: Πρόσληψη 3  ατόμων

Ο Δήμος Πλατανιά,  που εδρεύει στα Γεράνι  της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ29 Οδηγός απορριμματοφόρου-φορτηγού με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, Γεράνι Χανίων

1ΔΕ28 Χειριστής μηχανήματος έργου (διαμορφωτήρα γαιών), Γεράνι Χανίων

1ΔΕ28 Χειριστής μηχανήματος έργου (προωθητήρα γαιών), Γεράνι Χανίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Πλατανιά, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 730 14, Γεράνι Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Ανδρεαδάκη Σταυρούλας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28213 40016.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 18-06-2018

 

Σχολή Ικάρων: Πρόσληψη 21 ατόμων

Η Σχολή Ικάρων, που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων, με μερική απασχόληση (Μ.Α.), για τις θέσεις Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) στη Σχολή, για Χ+Ε Εξάμηνο, ως εξής:

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ», ΚΩΔΙΚΟΣ Α-1

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ Α-2

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ Α-3

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ», ΚΩΔΙΚΟΣ Α-6

Β)ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνοεφοδιαστικό Σύστημα ΕΔ-Εφαρμογές»,

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ-7

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ποιοτικός Έλεγχος», ΚΩΔΙΚΟΣ Δ-8

Γ)ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Προγραμματισμός, Σχεδίαση και Κατασκευή Α/Δ»,

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε-5

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εκρηκτικά-Εξόρυξη Πετρωμάτων», ΚΩΔΙΚΟΣ Ε-9

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δομικές Μηχανές –Οργάνωση Εργοταξίου», ΚΩΔΙΚΟΣ Ε-16

Δ)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά Συστημάτων Αφών AVIONICS (Σε Συνεργασία με ΔΕΠ)», ΚΩΔΙΚΟΣ Η-2

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Αισθητηρίων Αφών (Σε Συνεργασία με ΔΕΠ)», ΚΩΔΙΚΟΣ Η-12

Ε)ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αεράμυνα –Επίγεια Άμυνα-Οπλισμός», ΚΩΔΙΚΟΣ Θ-1

2Καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο: «Αεροναυτιλία», ΚΩΔΙΚΟΣ Θ-2

3Καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια Πτήσεων», ΚΩΔΙΚΟΣ Θ-4

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Συστημάτων Καθοδηγούμενων Βλημάτων», ΚΩΔΙΚΟΣ Θ-5

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικός Πόλεμος», ΚΩΔΙΚΟΣ Θ-7

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Κατευθυνόμενων Βλημάτων», ΚΩΔΙΚΟΣ Θ-8

1Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Κατεύθυνσης και Ελέγχου Αφών», ΚΩΔΙΚΟΣ Θ-9

Οι υποψήφιοι/ες για τις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος ή Στρατιωτικοί Δικαστές, που φέρουν το βαθμό τουλάχιστον Λοχαγού ή αντίστοιχου των άλλων Κλάδων των ΕΔ και να είναι κάτοχοι πτυχίου Παν/μίου ή ΑΣΕΙ ή ΣΣΑΣ. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψηφίου μέλους ΣΔΠ πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά για τη Σχολή Ικάρων στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Υ.ΕΘ.Α.), Γραφείο Σχέσεων Κοινού, Μεσογείων 227-231,

Τ.Κ. 155 61, Χολαργός Αττικής.

Πληροφορίες στην Κοσμητεία της Σχολής Ικάρων:

α) Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Ικάρων, (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.) και στο τηλ.: 210 8193681

β) Γραμματεία της Κοσμητείας Σχολής Ικάρων, (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.) και στο τηλ.: 210 8193851.

Αίτηση με το ειδικό έντυπο (Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση),  δύναται να αναζητηθεί στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της Πολεμικής Αεροπορίας ή από την ιστοσελίδα της ΠΑ (www.haf.gr). Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται σύμφωνα με τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ» που αναφέρονται σε αυτό. Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του/της υποψήφιου/ας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  07-06-2018 έως και  18-06-2018

 

Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Σουλίου,  που εδρεύει στην Παραμυθιά της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΥΕ26 Εργατών –τριών Γενικών Καθηκόντων, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου

1ΔΕ28 Χειριστών  Μηχανημάτων Έργων (Τσάπας-JCB), Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σουλίου, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Κ. Καραμανλή 179, Τ.Κ. 462 00, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26663 60102 και 26663 60132,

(αρμόδιοι οι κ.κ. Παππά Λ. και Μαραζόπουλος  Αθ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-06-2018 έως και 14-06-2018

 

Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού (Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.) Α.Ε.,  που εδρεύει στα Καλύβια Αναβύσσου  της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας  Αττικής,  για την κάλυψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών  (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

11ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων, Ανάβυσσος Αττικής

2ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού (Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ) Α.Ε., Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου, Βασ. Κωνσταντίνου και Κρήτης, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος Αττικής, (υπόψη κ. Χαλκοδαίμων Αναστασίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 41220 εσωτ. 365.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2018 έως και 12-06-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Λαρισαίων: Πρόσληψη 35 ατόμων

Ο Δήμος Λαρισαίων,  που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ηλεκτρολόγων/Τεχνικών Ηλεκτρολόγων, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ((ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΤΥΠΟΥJCB), Λάρισα Θεσσαλίας

2ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, Λάρισα Θεσσαλίας

25ΥΕ Εργατών Πρασίνου, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΥΕ Εργατών Καθαρισμού Χώρων Κυνοκομείου, Λάρισα Θεσσαλίας

3ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ανελκυστήρα, Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Τμήμα Προσωπικού, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Αναστασίου Αθανασίου, Τσιγγάνη-Χαλκιά Κωνσταντίνου και Θεοδωρόπουλου Γεωργίου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 500342.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 18-06-2018

Δήμος Μεγαλόπολης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Μεγαλόπολης,  που εδρεύει στη Μεγαλόπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας (01-07-2018 έως και 30-09-2018), συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΥΕ Δασοφυλάκων, Δ. Μεγαλόπολης Αρκαδίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Μεγαλόπολης, Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, Τ.Κ. 222 00, Μεγαλόπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Τζούβελη Θεώνης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27913 60215 & 27913 60261.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 13-06-2018

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας,  που εδρεύει στην Καβάλα της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Τ.Κ. Οφρυνίου και παραλιακής Ζώνης Δήμου Παγγαίου Θέση εργοταξίου:

Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας A με εξειδίκευση σε κεραμικά, μέταλλο, γυαλί, Τ.Κ. Οφρυνίου και παραλιακής Ζώνης Δήμου Παγγαίου Θέση εργοταξίου:

Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικές εργασίες, Τ.Κ. Οφρυνίου και παραλιακής Ζώνης Δήμου Παγγαίου Θέση εργοταξίου:

Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, Κύπρου 14, Τ.Κ. 651 10, Καβάλα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Απόστολου Αποστολακάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 222246.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 13-06-2018

 

Δήμος Ναυπλιέων: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Ναυπλιέων, που εδρεύει στο Ναύπλιο της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Ναύπλιο Αργολίδας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Ναυπλιέων, Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Μαριγώς Γενεοπούλου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 27523 60926.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-06-2018 έως και 18-06-2018

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας» (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) του Δ. Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του στους Παιδικούς Σταθμούς του Κέντρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Καθαριότητας, Παιδικοί Σταθμοί του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας, 1ος όροφος, Τ.Κ. 142 33, Νέα Ιωνία Αττικής.

Οι υποψήφιοι κατά την πρόσληψη τους πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό Υγειονομικού Κέντρου, ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 13-06-2018, (10.00π.μ.-12.00μ.μ.)

 

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» Ν.Π.Δ.Δ. Υποκατάστημα 1: Οφθαλμιατρείο Αθηνών»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: Υποκατάστημα 1: Οφθαλμιατρείο Αθηνών του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 με 8ωρη απασχόληση, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Οφθαλμιατρείο Αθήνας Αττικής

1ΥΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Οφθαλμιατρείο Αθήνας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», Τμήμα Γραμματείας, Βησσαρίωνος 9, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Λίτσα ή Μπάζιου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2052814 και 213 2052836 αντίστοιχα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 18-06-2018

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.: Πρόσληψη 400 ατόμων

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) Α.Ε., που εδρεύει στο Γαλάτσι της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19665/23.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη  κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018, συνολικά  τετρακοσίων (400) φοιτητών/τριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr), ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες κατά το έτος 2017.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν υποχρεούνται να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή της φοίτησής τους στην ταχ. διεύθυνση:

ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Υπηρεσία Προσωπικού, Ωρωπού 156, Τ.Κ.  111 46, Γαλάτσι Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-06-2018 έως και 14-06-2018

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν υπερβούν τις τετρακόσιες (400), η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 21-06-2018, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι. Ο κατάλογος των κληρωθέντων θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας, 1ος όροφος, Τ.Κ. 142 33, Νέα Ιωνία Αττικής.

Οι υποψήφιοι κατά την πρόσληψη τους πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό Υγειονομικού Κέντρου, ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 13-06-2018, (10.00π.μ.-12.00μ.μ.)

 

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Πρόσληψη 60 ατόμων

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, που εδρεύει στο Λιτόχωρο  της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία της Καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εξήντα (60) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων του Δήμου, Λιτόχωρο Πιερίας Κ. Μακεδονίας

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB-Φορτωτής, ), Λιτόχωρο Πιερίας Κ. Μακεδονίας

4ΥΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Βοηθών Ηλεκτρολόγων), Λιτόχωρο Πιερίας Κ. Μακεδονίας

45ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Λιτόχωρο Πιερίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Δίου-Ολύμπου, Γραφείο Προσωπικού, Αγίου Νικολάου 15, Τ.Κ. 602 00, Λιτόχωρο Πιερίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μαρίνας Κοσκίδου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23523 50123.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 12-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας-Κολινδρού: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Πύδνας-Κολινδρού, που εδρεύει στον Κολινδρό  της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Εποπτών Ασφαλείας (υγρού στοιχείου)-Ναυαγοσωστών Πισίνας, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

1ΥΕ Φυλάκων, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Πλατεία Ν. Λούση 14,

Τ.Κ. 600 61, Κολινδρός Πιερίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μεταλλίδη Γεωργίου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23533 50222-224,

είτε στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικό Κατάστημα Μακρυγιάλου, Φελώνη 5, Τ.Κ. 600 66, Μακρύγιαλος Πιερίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βάλη Αριστέας).

Πληροφορίες  στο τηλ.: 23533 50302.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-06-2018 έως και 15-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες  08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Δήμος Ρόδου: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο  της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία «ΕΛΛΗ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία ‘’SUNWING”, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Ναυαγοσωστών, Κεντρική Παραλία Φαληρακίου , Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Μεγάλη Παραλία Λίνδου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία «ΤΣΑΜΠΙΚΑ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία «ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία «ΑΝΤΟΝΙ ΚΟΥΗΝ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία «ΚΙΟΤΑΡΙ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία «ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Παραλία «ΙΞΙΑ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Προσωπικού, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Πληροφορίες στα τηλ. 22413 61244 (κ. Αναστασία Ανδρεάδη) και 22413 61246 (κ. Σταματία Παπασάββα), Δημαρχιακό Μέγαρο, Γραφείο Προσωπικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-06-2018

 

Δήμος Παλλήνης: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο Δήμος Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα  της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του (πυρασφάλειας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

11ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, Γέρακας Α. Αττικής

3ΔΕ Οδηγοί, Γέρακας Α. Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Παλλήνης, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6604631,210 6604728 και 210 6604632.

Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο

προσωπικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-06-2018 έως και 18-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 16 ατόμων

Ο Δήμος Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί  της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας (σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), συνολικά δεκάξι (16) ατόμων για τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018,και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Κρωπίας, Κορωπί Αττικής

6ΔΕ Οδηγών, Δ. Κρωπίας, Κορωπί Αττικής

3ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Δ/νση Περιβάλλοντος Δ. Κρωπίας, Κορωπί Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κρωπίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 194 00, Κορωπί  Αττικής, (υπόψη κ. Μαρκαριάν Καρόλου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6026272, εσωτ. 163 ή 181.

Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο

προσωπικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-06-2018

 

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Διδυμότειχο της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή διδακτικού προσωπικού (τακτικοί-αναπληρωματικοί) στα επαναληπτικά μαθήματα (03-09-2018 έως και 07-09-2018) με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ: 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                    ΤΑΚΤΙΚΟΙ                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΧΡΙ

Α)Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο              1                                                      4

Β)Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο               1                                                      4

Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων                                                        

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Γ)Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο               1                                                      4

Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων                                                        

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων                                                         

Δ)Αστυνομικό Δίκαιο                             1                                                     4

Ε)Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας

(Γενικό Μέρος-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι) 1                                                 4

Στ)Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης          1                                                4

(Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)

Στ1)Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου     1                                                4

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία

Διοικητικού Δικαίου

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου- Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στ2)Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου     1                                                4

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία

Διοικητικού Δικαίου

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

Όπου δεν αναφέρεται ρητά ως προϋπόθεση η ιδιότητα που απαιτείται για την επιλογή των υποψηφίων, θεωρείται ότι η επιλογή θα γίνεται από υποψηφίους/-ες προερχόμενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων (ιδιώτες/ιδες, Δημοσίους Υπαλλήλους, Αστυνομικούς εν ενεργεία και εν συντάξει, κλπ).

Όπου αναφέρονται Αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά  σε φάκελο με διάφανο εξώφυλλο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, 1ο χλμ Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ. 683 00, Διδυμότειχο Έβρου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 25530 26681, 25530 26682, 25530 26683 και 25530 26684.

Αρμόδιοι: Αστυνόμος Β’ : Μαρία Λαμπούδη και Υπαστυνόμος Β’ Αθανασόγλου Σαβ.-Μιχαήλ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-06-2018 (14.00μ.μ.)

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 550/15-5-18 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρική Σχολή

-Τομέας Χειρουργικής

Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

 Αρ. Προκήρυξης: 1718024595/18-4-18/8-3-18 (ΑΔΑ: 6ΝΟ846ΨΖ2Ν-ΔΜΒ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  1/8/18

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 585/23-5-18 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη δυο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-Τμήμα Χημείας

Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία και Κατάλυση»

Αρ. Προκήρυξης: 1718022081/16-3-18/1-3-18 (ΑΔΑ: 6ΡΔΦ46ΨΖ2Ν-ΝΞΑ)

Τομέας Θεωρητικής Χημείας – φυσικοχημείας ανόργανης ανάλυσης, ενόργανης ανάλυσης, οργανολογίας και χημικής μηχανικής

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία»

Αρ. Προκήρυξης: 1718022079/16-3-18/1-3-18 (ΑΔΑ: ΨΗΑ746ΨΖ2Ν-Α4Ν)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  1/8/18

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που εδρεύει στον  Σκαραμαγκά  του Δήμου Χαϊδαρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,  για την εκπαιδευτική περίοδο από 17-09-2018 έως και 31-07-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και ωριαίας αντιμισθίας, μέσω επιλογής, συνολικά πέντε (5) ατόμων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, ως εξής:

         Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
         1 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ               2             102
         2 Ηλεκτρονικά ΙΙΙ               1               51
         3 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι               1               51
          4 Τεχνολογία Ψύξης Ι/ΙΙ, Συμπιεστές Ψυκτικών Μονάδων               1               68

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά (τα οποία υποβάλλονται απευθείας στη ΣΜΥΝ, [Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά], Τ.Κ. 124 00, Σκαραμαγκάς)  στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,  (για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λ. Μεσογείων 229-231, (ΤΓΝ 1040), Τ.Κ. 155 61, Χολαργός Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5531732, 210 5531737 και 210 5531746,

(εργάσιμες ημέρες 07.30-15.00μ.μ.) ΣΜΥΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται ανηρτημένα και διαθέσιμα στους διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr). και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ, Μεσογείων 227-231, τηλ.: 210 6598662.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-06-2018

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!