Δημόσιο: «Ανοιχτές» 240 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Τις 240 θέσεις που είναι «ανοιχτές» για προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα Γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μαρίνου Σοφίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  27-09-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών: Πρόσληψη 6 ατόμων

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες της Π.Ε. Σερρών  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Εικαστικών, Εικαστικό Εργαστήριο «ΑΡΤΙΟ», Σέρρες Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, Τ.Κ.

621 22, Σέρρες Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Στρατουδάκη Νεκταρίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23210 68900, 23210 68910 & 23210 68915.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και  28-09-2018

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη τμήματος της οδού Καμίρου από το ύψος της οδού Ναυπλίου έως την οδό Πατρών στην πόλη της Ρόδου», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας από την υπογραφή της

σύμβασης και σε περίπτωση ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μέχρι την ολοκλήρωση του 8μήνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων Αρχαιολόγου και Τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με εμπειρία σε ανασκαφικά έργα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Οδός Καμίρου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ ειδικευμένοι Εργάτες, Οδός Καμίρου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου, Οδός Ιπποτών, Τ.Κ. 851 31, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Βασίλη Καραγιάννη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22413 65249.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  01-10-2018

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 ατόμων

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων αλεύρων, προζυμιών και αρτοσκευασμάτων με στόχο την πρόληψη χρόνιων ασθενειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Αθηνά Λαζαρίδου, Επικ. Καθηγήτρια τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως και 27-06-2021 (λήξη του έργου και με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της), συνολικά έξι (6) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Χημικός Διδάκτορας, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Πειραματικός σχεδιασμός και ανάπτυξη μιγμάτων αλεύρων, προζυμιών και αρτοσκευασμάτων υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, διαιτητικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Χημική ανάλυση (προσδιορισμός φαινολικών ενώσεων, αντιοξειδωτικής δράσης, διαιτητικών ινών, πρωτεΐνης, πτητικών ενώσεων, ακρυλαμιδίου) με τεχνικές υγρής και αέριας χρωματογραφίας (HPLC GC), φασματοφωτομετρικές και ενζυμικές μεθόδους, προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων (πορώδες, όγκος, χρώμα, υφή) και οργανοληπτική αξιολόγηση αυτών των προϊόντων. Ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με λογισμικά χρωματογραφίας, στατιστικής ανάλυσης (SPSS), σχεδίασης οργανικών μορίων (ChemOffice) και διαχείρισης βιβλιογραφίας (EndNote). Συγγραφή εκθέσεων των αποτελεσμάτων, συμμετοχή στη συγγραφή των επιστημονικών δημοσιεύσεων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδρια.

1 Χημικός Μηχανικός Διδάκτορας , ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Πειραματικός σχεδιασμός και ανάπτυξη μιγμάτων αλεύρων, προζυμιών και αρτοσκευασμάτων υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, διαιτητικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες με ενσωμάτωση πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων και άλλων βιοπολυμερών σε τρόφιμα. Ανάλυση φυσικοχημικών ιδιοτήτων των παραπάνω προϊόντων (ρεομετρία ζυμαριών, μικροσκοπική ανάλυση της μικροδομής και φασματοσκοπία FTIR ζυμαριών και αρτοσκευασμάτων, προσδιορισμός πορώδους, όγκου, χρώματος, πτητικών ουσιών με χρωματογραφικές τεχνικές και υφής με μηχανικές δοκιμές) και σταθερότητα αυτών των ιδιοτήτων κατά την αποθήκευση των αρτοσκευασμάτων (εμπορική διάρκεια ζωής). Στατιστικός πειραματικός σχεδιασμός με μεθοδολογία απόκρισης επιφανειών (RSM). Ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, συγγραφή εκθέσεων των αποτελεσμάτων και συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδρια.

1 Αρχαιολόγος/Υποψήφιος Διδάκτορας, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη πρωτογενούς υλικού, έρευνα βιβλιογραφίας και συγκέντρωση δεδομένων για τις θέσεις της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα δημητριακά. Σύνθεση κειμένου-επισκόπησης σχετικά με τα είδη και τις μεταβολές τους στο χρόνο.

1 Αρχαιολόγος/Υποψήφιος Διδάκτορας, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Μελέτη πρωτογενούς υλικού, έρευνα βιβλιογραφίας και συγκέντρωση δεδομένων για τις θέσεις της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα δημητριακά. Σύνθεση κειμένου-επισκόπησης σχετικά με τα είδη και τις μεταβολές τους στο χρόνο.

1 Αρχαιολόγος, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Εντόπιση στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρχειοθέτηση των παραστάσεων των φυτών με βάση την αρχαία εικονογραφία σε αγγεία, νομίσματα και άλλες απεικονίσεις. Συγγραφή έκθεσης των ευρημάτων.

1 Αρχαιολόγος/Διδάκτορας, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Εντόπιση στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρχειοθέτηση των παραστάσεων των φυτών με βάση την αρχαία εικονογραφία σε αγγεία, νομίσματα και άλλες απεικονίσεις που σχετίζονται με τον αγροτικό βίο. Η έρευνα θα γίνει σε βιβλιοθήκες του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και των Αρχαιολογικών Σχολών της Αθήνας. Συγγραφή έκθεσης των ευρημάτων.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην παρακάτω διεύθυνση:

 Αγρόκτημα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κτίριο Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Τ.Θ. 235, Ταχ. Κωδ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας (και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Οικείου Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του Έργου).

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 991671 & για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026, (ΕΛΚΕ-ΑΠΘ).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 02-10-2018,(13.00μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών της Εφορείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά Αττικής, Δ. Πειραιά Αττικής

1ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας Αίγινας & Κτίριο Επιστημονικής Συλλογής Αφαίας Αίγινας, Δ. Αίγινας Αττικής

1ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Κυθήρων, Συλλογή Οικοσήμων στο Κάστρο Κυθήρων & Συλλογή Εικόνων στο Κάτω Λιβάδι Κυθήρων, Δ. Κυθήρων Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Αλκιβιάδου 233, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς Αττικής, (υπόψη κ.κ. Ολυμπίας Τουσλαντζή και Ζωής Νικηταράκου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4590759 & 210 4590761.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 17-09-2018 έως και  26-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου»: Πρόσληψη 14 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου» (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), που εδρεύει στη Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 10μηνης και 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)ΩΔΕΙΟ (10μηνη σύμβαση)

1Καθηγητής Πιάνου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Κλασικού Βιολιού, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Κρουστών, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Σαντουριού, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Λύρας-Λαούτου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Μονωδίας-Κλασικού & Έντεχνου Τραγουδιού, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Β)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (8μηνη σύμβαση)

1Καθηγητής Ζωγραφικής, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Χαρακτικής, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Καλλιτεχνικής Κεραμικής, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Φωτογραφίας, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Αγιογραφίας, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Καθηγητής Χορού-Χορευτής (Διδασκαλία Μοντέρνου χορού ZUMBA – LATIN),

Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1Δάσκαλος Χορού-Χορευτής (BOLLYWOOD), Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου» (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), Γραφείο Προσωπικού, Διαγοριδών 3, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Γιακουμάκη Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22410 26385.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  27-09-2018, (εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-15.00μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 3 ατόμων

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων, Επιστημονικού Προσωπικού και Τεχνιτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Νάξος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

3ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα, Αρχαιολόγος, Νάξος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3310966 και 22850 22525.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και  25-09-2018

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής: Πρόσληψη 4 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής,  για την υλοποίηση τμημάτων Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  (Γενικής Γυμναστικής Γυναικών – Αεροβικής Γυμναστικής – Πιλάτες- Ζούμπα, Γιόγκα), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έναντι αντιτίμου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ10 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, «ΘΟΡΙΚΟΣ»/Τμήμα Αθλητισμού, Λαύριο Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρωτικής, Αγίας Παρασκευής 1, Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Αττικής, (υπόψη κ. Παντελαίων Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22920 27774.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και  01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες από 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων – Ιατρών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Τμήμα Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα Γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. κ. Μαυρομμάτη Δέσποινας ή Μαρίνου Σοφίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 314241 & 2313 314230.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και  28-09-2018

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

 Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δ. Ελλάδας ,που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας,  σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 28196/17-09-2018 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου-τακτικού ΔΕΠ για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ως εξής:

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

1 Καθηγητής μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Ανάλυση Λογισμικού».

AΠΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΑΡΡ 7845.

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 28195/17-9-2018), (ΑΔΑ: Ω4Ω546914Γ-ΤΑΗ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: (https://apella.minedu.gov.gr )

Πληροφορίες στα τηλ.:  26340 38566 και 26340 38567, (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας, ταχ. διεύθυνση:  Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Τ.Κ. 300 20, Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-10-2018 έως και 02-11-2018

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στις Σέρρες της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ύστερα από την αριθμ. 203/21/12-9-2018 (ΑΔΑ: 78ΛΙ469143-Π3Η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Seek & Go: Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα» , κωδ. 80207, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως και 30-12-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός, ΤΕΙ ΚΜ, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο Α.Ε.Ι Μηχανικού

2)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο τον Βιώσιμο Τουρισμό

3) Άριστη γνώση Αγγλικών (C2)

4) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών στη συμμετοχή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων

5) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ο/Η υποψήφιος-α που θα επιλεγεί πρόκειται να έχει ενεργό συμμετοχή στα παρακάτω αντικείμενα του έργου:

ΠΕΕ1 Περιπτώσεις Χρήσης – Μελέτη προδιαγραφών

  • Ανάπτυξη λεπτομερούς μελέτης και σύγκριση διαφόρων τεχνολογιών με σκοπό να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της καθεμιάς σε σχέση με την υλοποίηση της πλατφόρμας.

ΠΕΕ5 Δράσεις Διάχυσης/Αξιοποίησης αποτελεσμάτων του έργου

  • Ανάπτυξη ενεργειών προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Σχεδιασμός ενημερωτικού έντυπου υλικού που θα διανεμηθεί σε διάφορους φορείς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού

1ΠΕ Πληροφορικός, ΤΕΙ ΚΜ, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1)Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής

2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε βιομηχανικό σχεδιασμό / σχεδιασμό προϊόντων / διαδραστικά συστήματα

3) Άριστη γνώση Αγγλικών (C2)

4) Επαγγελματική/Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συστήματα πλοήγησης

5) Εμπειρία σε διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων βάσει εμπειρογνωμόνων και αντιπροσωπευτικών χρηστών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ο/Η υποψήφιος-α που θα επιλεγεί πρόκειται να έχει ενεργό συμμετοχή στα παρακάτω αντικείμενα του έργου:

ΠΕΕ1 Περιπτώσεις Χρήσης – Μελέτη προδιαγραφών

  • Καταγραφή των προδιαγραφών που θα πρέπει να ικανοποιούνται και των απαιτήσεων του συστήματος.
  • Οργάνωση της διαδικασίας με την οποία θα χαρτογραφηθούν τα πεζοδρομημένα τμήματα του κέντρου της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ώστε να πραγματοποιηθούν στη συνέχεια οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις των ομάδων που θα την υλοποιήσουν.

ΠΕΕ5 Δράσεις Διάχυσης/Αξιοποίησης αποτελεσμάτων του έργου (Αμοιβή:6.000€)

  • Δημιουργία οπτικού υλικού σχετικά με τις λειτουργίες της εφαρμογής που θα προβάλλεται σε επιλεγμένα σημεία.
  • Δημιουργία ανοιχτής πρόσκλησης στις κατά τόπους επιχειρήσεις και επαγγελματίες προκειμένου να καταχωρηθούν στην εφαρμογή ακολουθώντας τις διαδικασίες που θα έχουν οριστεί για την αξιολόγηση του επιπέδου προσβασιμότητάς τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Επιτροπή Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23210 49168, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  02-10-2018, (14.00μ.μ.)

 

Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 23 ατόμων

 Ο Δήμος Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

19ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Ζωγράφου Αττικής

2ΔΕ29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων Φορτηγών (Δίπλωμα Γ’ και με κατοχή κάρτας

ψηφιακού ταχογράφου), Ζωγράφου Αττικής

1ΔΕ29 Οδηγός Απορριμματοφόρων Φορτηγών (Δίπλωμα Γ’ και Ε’ με κατοχή κάρτας

ψηφιακού ταχογράφου), Ζωγράφου Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Καλαθοφόρου, Ζωγράφου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος  Ζωγράφου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 72, Ζωγράφου Αττικής,  (υπόψη κας Ε. Νεονάκη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2024171 & 213 2024151.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: έως και 28-09-2018

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας»: Πρόσληψη 52 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» (Δ.Ω.Κ.), που εδρεύει στην Καβάλα της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, 9μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων, Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός –Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου (Διευθυντής Μουσικής Εκπαίδευσης), Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

3ΠΕ Μουσικοί – Κιθάρα, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

4ΤΕ Μουσικοί – Κιθάρα, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί – Πιάνο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

5ΤΕ Μουσικοί – Πιάνο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Μουσικός- Βιολοντσέλο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Βιολοντσέλο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

3ΠΕ Μουσικοί- Βιολί, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΤΕ Μουσικοί- Βιολί, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Μουσικός- Κρουστά, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Κρουστά , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Μουσικός- Κλαρινέτο, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Κλαρινέτο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Σαξόφωνο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί- Φλάουτο , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

2ΤΕ Μουσικοί- Φλάουτο , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Τρομπέτα , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί- Θεωρητικά (Ανώτερα & Υποχρεωτικά) , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

4ΤΕ Μουσικοί- Θεωρητικά (Υποχρεωτικά) , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Ακορντεόν , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Μουσική Προπαιδεία , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Μουσικοί- Μονωδία-Φωνητική, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Μονωδία-Φωνητική, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Μονωδία-Φωνητική, Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Αρμόνιο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Αρμόνιο , Δ.Ω.Κ., Καβάλα  Α.Μ.Θ.

2ΤΕ Μουσικοί- Βυζαντινή Μουσική , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Μουσικός- Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Ηλεκτρικό Μπάσο , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Μουσικός- Ηλεκτρική Κιθάρα , Δ.Ω.Κ.,  Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση  (λαμβάνεται από το ΔΩΚ με δηλωμένο ρητά ένα (1) μόνο κωδικό θέσης που επιθυμούν), με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» (Δ.Ω.Κ.), Βενιζέλου 67, Τ.Κ. 654 03, Καβάλα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 222119.

Οι αιτήσεις που κατατίθενται αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις ημέρες: Δευτέρα έως Σάββατο από 8:30 έως 14:30.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του ΔΩΚ Ελένη Καλώτη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος Θεοπίστη Στεφανίδου ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και 29-09-2018

 

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Ε/2018, ΦΕΚ 26/Γ’/14-09-2018): Προκήρυξη δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοινώνει την πλήρωση συνολικά δεκατριών (13) θέσεων, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότερα:

8ΠΕ Νομικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

5ΠΕ Πληροφορικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Α) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής

-Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Νομικής Πληροφορικής ή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή Δικαίου Νέων Τεχνολογιών

ή

-Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Νομικής Πληροφορικής ή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή Δικαίου Νέων Τεχνολογιών και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων,

γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Β) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής

– Διδακτορικό δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Συστημάτων ή στην Ασφάλεια σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα ή σε Συστήματα Διαχείρισης και Πολιτικές Ασφάλειας ή στην Κυβερνοασφάλεια ή σε Τεχνικές Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων ή στον Έλεγχο (auditing) Πληροφοριακών Συστημάτων

ή

– Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Συστημάτων ή στην Ασφάλεια σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα ή σε Συστήματα Διαχείρισης και Πολιτικές Ασφάλειας ή στην Κυβερνοασφάλεια ή σε Τεχνικές Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων ή στον Έλεγχο (auditing) Πληροφοριακών Συστημάτων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

-Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης και υπογεγραμμένη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

7Ε/2018

Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.Θ. 14 308, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

 Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:

Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα -Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-10-2018

 

Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόσληψη 16 ατόμων

 Ο Δήμος Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2018», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Χαρακτικής, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ Δάσκαλος Μπαλέτου, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

2ΤΕ Καθηγητές Κλασικής Κιθάρας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου & Αρμονίου, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Φωτογραφίας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΤΕ με ειδικότητα Διδασκαλία Πιάνου – Ανωτέρων Θεωρητικών – Διεύθυνσης Χορωδίας Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Κεραμικής, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Ψηφιδωτού, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Αργυροχρυσοχοΐας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Χειροτεχνίας, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Πλεκτικής (Μακραμέ), Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Latin & Ευρωπαϊκών Χορών, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Χορού-Ηθοποιός, Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση –υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημοτικό Κατάστημα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 2ος όροφος, Στρ. Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61, Χαϊδάρι Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2047 305 & 213 2047306.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και 01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων»: Πρόσληψη 15 ατόμων

 Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), που εδρεύει στα Μέγαρα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, ειδικοτήτων μουσικών οργάνων, για τις ανάγκες του «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου και του Παραρτήματός του για το διδακτικό έτος 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, ωρομίσθιου Μουσικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητές Ανώτερων Θεωρητικών, Μέγαρα  Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητές Πιάνου, Μέγαρα  Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητές Κιθάρας, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Βιολιού, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Κρουστών, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Μπουζουκιού, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φλάουτου, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Κλαρινέτου, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τρομπέτας, Μέγαρα  Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Κανονακίου, Μέγαρα  Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 1ος όροφος, Κεντρική Πλατεία Μεγάρων, Τ.Κ. 191 00, Μέγαρα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22960 82747 & 22960 89150 και φαξ: 22960 89121.

Κατά τη διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων από την ορισμένη Επιτροπή (προαιρετικά & και σε περίπτωση που θα θελήσουν να διεξαχθούν παράλληλα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και 01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019,  ανακοινώνει την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης), για το ακαδ. Έτος 2018-2019, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Σχολική Πρακτική Άσκηση: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο γλωσσικό μάθημα σε τάξεις μικτών ικανοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (και Πολίτες της Ε.Ε.) θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γραμματεία, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Τ.Κ. 382 21, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας,

είτε ηλεκτρονικά με μορφή pdf στη  διεύθυνση: email: [email protected]

Πληροφορίες στο τηλ. 24210 74897, FAX: 24210 74786, (αρμόδια κ. Κοντοκώστα Αθηνά).

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί και κατέχει και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε NΠΔΔ ή NΠIΔ ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει από την υπηρεσία του άδεια απουσίας και να προσκομίσει στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος άδεια άσκησης εργασίας με αμοιβή ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή του.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και 28-09-2018

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 2 ατόμων

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη  της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Λογιστής με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, Γραφεία Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Μυτιλήνη

1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου, Πολιόχνη Λήμνου Β. Αιγαίου.                                                                                                                                           

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ. 811 31, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 22087.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 20-09-2018 έως και  26-09-2018 (15.00μ.μ.)

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/Ο.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του και για τις ανάγκες του έργου: «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο,  συνολικά δύο (2) ατόμων-Έμπειροι Επιστήμονες  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 ΠΕ  Έμπειροι Επιστήμονες Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α., Αθήνα Αττικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.

2) Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρόνων σε οικονομικές υπηρεσίες / μηχανογραφημένο λογιστήριο που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην Γ’ κατηγορίας).

3.)Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋ-πόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

4)Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) Διαδικτύου / πληροφορίες και επικοινωνία (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιο-λογείται περαιτέρω).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (συμπληρωμένο έντυπο πρότασης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., 1ος όροφος, Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα Αττικής, με αναγραφή στο φάκελο:

«Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01».

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203830, (αρμόδια κ. Ελευθερίου Αγγελική), (11.00π.μ.-13.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-10-2018,(15.00μ.μ.)

 

 «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 2 ατόμων

 Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ , διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά  δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Θεατρολόγοι, για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΚΔΑΠ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ), Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Διοικητικό Τμήμα, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Ζάϊκου Γεωργίου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 727210.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 22-09-2018 έως και  01-10-2018

 

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών & Αγορών: Πρόσληψη 2 ατόμων

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών & Αγορών (ESMA), σύμφωνα με το Α.Π. 5825/05-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ESMA/2018/VAC15/AD12 Head of Supervision Department 01-10-2018
ESMA/2018/VAC16/AD5 Procurement Officer 08-10-2018

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πληροφορίες αναφορικά με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και την διαδικασία

υποβολής αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»: Πρόσληψη 3 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ , διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών, Αχαρνές Αττικής

1ΥΕ Καθαρίστρια, για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών, Αχαρνές Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα

πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίας Τριάδος 39, Τ.Κ. 136 74, Αχαρνές Αττικής, (υπόψη κ. Γλυνού Δήμητρας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2477900, 210 2406630.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και  01-10-2018

 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων»: Πρόσληψη 3 ατόμων

 Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), που εδρεύει στα Μέγαρα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων, ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ΚΔΑΠ, Μέγαρα Αττικής

1ΠΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στη Ρυθμική Γυμναστική, ΚΔΑΠ, Μέγαρα Αττικής

1ΠΕ Δάσκαλος , ΚΔΑΠ, Μέγαρα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (για μία (1) και μόνο ειδικότητα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 1ος όροφος, Κεντρική Πλατεία Μεγάρων, Τ.Κ. 191 00, Μέγαρα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22960 82747 & 22960 89150 και φαξ: 22960 89121.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Κατά τη διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων από την ορισμένη Επιτροπή (προαιρετικά & και σε περίπτωση που θα θελήσουν να διεξαχθούν παράλληλα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και 01-10-2018, (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων: Πρόσληψη 3 ατόμων

 Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Πληροφορικής (Hardware), Κεντρική Διοίκηση ΕΛ.Γ.Α., Αθήνα

2ΤΕ Πληροφορικής (Software), Κεντρική Διοίκηση ΕΛ.Γ.Α., Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, Τ.Θ. 141 03, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Χασιώτη και Γεωργίου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7490497 και 210 7490489.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και 01-10-2018

 

Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

 Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), σύμφωνα με το Α.Π. 5823/05-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
Ref:18/EJ/08

 

National Desk Assistance (The Netherlands) (AST 2)

 

   
   
   

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Μονάδα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://recruitment.eurojust.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-09-2018

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης»: Πρόσληψη 26 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης» (Κ.Σ.Ο.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, με την αρ. πρωτ. 824/18-09-2018 Προκήρυξή της για την κάλυψη των κατωτέρω θέσεων της Σχολής (σχολικό έτος 2018-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων-Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

5 Καθηγητές Κλασικού Χορού (Μπαλέτο), Κωδικός Ειδικότητας (01), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

6 Καθηγητές Σύγχρονου Χορού, Κωδικός Ειδικότητας (02), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

2 Καθηγητές Ρυθμικής, Κωδικός Ειδικότητας (03), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

1 Καθηγητής Ελληνικών Χορών, Κωδικός Ειδικότητας (04), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

1 Καθηγητής Χορογραφίας , Κωδικός Ειδικότητας (05), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

1 Καθηγητής Pilates, Κωδικός Ειδικότητας (06), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

Β) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1 Καθηγητής Ιστορίας Χορού, Κωδικός Ειδικότητας (07), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

1 Καθηγητής Θεωρίας της Μουσικής, Κωδικός Ειδικότητας (08), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

1 Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Κωδικός Ειδικότητας (09), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

1 Καθηγητής  Θεωρίας και Πρακτικής της Τέχνης του Χοροκινηματογράφου, Κωδικός Ειδικότητας (10), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα

Γ) ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

6 Πιανίστες – Συνοδοί Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Κωδικός Ειδικότητας (11), Κ.Σ.Ο.Τ., Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης» (Κ.Σ.Ο.Τ.), Γραφείο Εκπαίδευσης, Ομήρου 57, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3612330, (εργάσιμες ημέρες, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-09-2018 έως και 30-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Μουσείο Ακρόπολης: Πρόσληψη 25 ατόμων

 Το Μουσείο Ακρόπολης, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

25ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Εκδόσεως Εισιτηρίων, Μουσείο Ακρόπολης (Τμήμα Υποδοχής & Τμήμα Πωλητηρίων), Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες 8.30π.μ.-13.30μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Γραμματεία, Διονυσίου Αεροπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9000900, (εσωτ. 418 και 419).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-09-2018 έως και 01-10-2018

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 5837/05-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
eu-LISA/18/CA/FGIV/19.1

 

Share Point Development Officer 30-10-2018
eu-LISA/18/CA/FGIV/20.1

 

IT Operations Officer

 

03-10-2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις

τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job _Opportunities

 

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων: Πρόσληψη 1 ατόμου

 Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων (INEA). σύμφωνα με το Α.Π. 6182/17-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ΙΝΕΑ/2018/CA/FGIII/11

 

Project Οfficer-Transport

 

   
   
   

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-09-2018 (12.00 τ.ω. Βρυξελλών)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠΖΑ465ΧΘΨ-ΗΝΨ/document 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)

ΣΧΕΤ.: (ΩΞΑΩ465ΧΘΨ-ΞΥΨ)

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π.6181/07-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
eu-LISA/18/ΤA/AD5/15.1

 

IT Officer
eu-LISA/18/ΤA/AD7/16.1

 

Senior IT Officer

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job _Opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-10-2018, (νέα προθεσμία)

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!