Διαθέσιμες 39 θέσεις για αποσπάσεις και μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων

Ανοιχτές είναι 39 θέσεις για αποσπάσεις και μετατάξεις δημοσίων υπάλληλων σε δύο οργανισμούς.

Ειδικότερα:

Α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 34 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 2994/02-05-2019 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για Όσον αφορά στην τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

27η Μαΐου 2019:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνίας (COMM.D.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.2)

Όσον αφορά στην 25η Ιουνίου 2019:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.D.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Κινητικότητας & Μεταφορών (MOVE.B.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.C.1) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης (DEVCO.A.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Κινητικότητας & Μεταφορών (MOVE.B.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.C.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (CNECT.B.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης (DEVCO.A.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης & Καταναλωτών (JUST.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (CNECT.I.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.F.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Aνταγωνισμού (COMP.C.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Προϋπολογισμού (BUDG.B.3.A)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Προϋπολογισμού (BUDG.B.3.B)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT.G.5)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT.E.1)

1 θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.SRSS)

1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.B.2)

1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνθρωπίνων Πόρων & Ασφάλειας (HR.DS.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3.Del Egypte) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3.Del Gambie) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3.Del Bangladesh) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3.Del Pakistan) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3.Del Turquie) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών & Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.3).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο email:

admin@rpgrece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae/templates-instructions  (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27η Μαΐου 2019, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 20-05-2019 και για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουνίου 2019, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ι1Ρ465ΧΘΨ-46Α/document 

Β) Ελεγκτικό Συνέδριο: Πρόσληψη 5 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κενών θέσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη, συνολικά πέντε (5) ατόμων Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής στο Κεντρικό Κατάστημα αυτού.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ΄, Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία από το διορισμό τους και να είναι έως και 50 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή θέσης που τους ενδιαφέρει και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως εργάσιμες ημέρες & ώρες στην ταχ. διεύθυνση:

Ελεγκτικό Συνέδριο, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Γραφείο 32, Βουρνάζου 4 & Τσόχα, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής,

είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ελεγκτικό Συνέδριο, 11η Υπηρεσία Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Α’, Βουρνάζου 4 & Τσόχα, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

 

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1309813 & 213 1309816 (11η Υπηρεσία Επιτρόπου Δ.Υ.-Τμήμα Α’).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-12-2019

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΩ4ΚΩ3-0ΩΤ/document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!