ΔΕΗ: Προσλήψεις 2 εργατών στη Σάμο

H Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου
ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
(60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα
προσληφθούν δύο (2) άτομα στον ΑΣΠ Σάμου της ΔΠΑΝ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να
υποβάλουν μέχρι 27/03/2018 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του ΑΣΠ Σάμου στο
Κοκκάρι Σάμου, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, διανέμεται από τη Γραμματεία του
ΑΣΠ Σάμου στην ανωτέρω Διεύθυνση

Αίτηση για την πρόσληψη εκτάκτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΣΑΜΟΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ