ΔΕΗ: Προσλήψεις 2 ατόμων στην Κω

Ο ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

Σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΑΣΠ ΚΩ Μαστιχάρι – Κως (ΥΕ) Εργάτης 60 ημερομίσθια 2

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 03/03/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΚΩ στο Μαστιχάρι  Κω, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:

  1. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  2. Βεβαίωση ανεργίας.
  3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).
  4. Βεβαίωση ενσήμων
  5. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
  6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 

Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΕΗ, ΚΩΣ


Αφήστε μια απάντηση