Αθήνα: Προσλήψεις διευθυντών σε δημοτικά σχολεία (προκήρυξη)

Η διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α’ διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας προκηρύσσει Τις θέσεις των Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων, της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ειδικής Αγωγής, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Πειραματικών και καλεί τους Εκπαιδευτικούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, να υποβάλουν αιτήσεις, με Δηλώσεις προτίμησης έως τριών σχολικών μονάδων (επισυνάπτεται υπόδειγμα) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 20/5/2015 έως 22/5/2015, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής:

1) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων
2) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
Ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε 2 αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5) Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων, που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
8) Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων, όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Αφήστε μια απάντηση