ασεπ-βγήκαν-τα-αποτελέσματα-για-τη-θέσ-770834
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 21.09.2023 | 11:15

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τη θέση ευθύνης στo υπ. Υποδομών

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (6ΓΔ/2023) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τη θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.

Επισημαίνεται ότι, για την υποβολή ένστασης στην εν λόγω διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00