Categories: Προσλήψεις

ΑΣΕΠ: “Τρέχουν” 45 προσλήψεις σε Δήμους της Αττικής

Σε προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη των εποχικών αναγκών τους, προχωρούν δήμοι της Αττικής.

Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Προσλήψεις 27 ατόμων στο Δήμο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ (κατόχων διπλώματος Γ΄ κατηγορίας με Π.Ε.Ι. και
ηλεκτρονικό ταχογράφο) και δέκα επτά (17) Υ.Ε. ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την 19/05/2023 (επόμενη της ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου) έως και την 25/05/2023.

Προσωπικό πυρασφάλειας προσλαμβάνει ο Δήμος  Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού τριών(3) ατόμων στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει των θερινών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα για την φύλαξη σε 24ωρη βάση των περιοχών του Υμηττού.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 10 συμβασιούχων στο Δήμο Μαραθώνος

Ο Δήμος Μαραθώνος γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ΥΕ Δασεργατών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής. Αρμόδιοι υπάλληλοι Παπαϊωάννου Αρετή, Σαφρά Μαρία, Τσιέρη Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας: 22943 20525, -529, -566).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα από 19/05/2023 ημέρα Παρασκευή έως 29/05/2023 ημέρα Δευτέρα

Προσλήψεις εργατών πυρασφάλειας στο Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού , για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου έτους 2023, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και πέντε (5) μήνες και συγκεκριμένα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή την αίτηση και τα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά από το Ισόγειο του Δημαρχείου.Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο mail: dimitralioulia@yahoo.com, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780-755 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης της στους χώρους ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κρωπίας . ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : Από την Τετάρτη 17/5/ 2023έως και την Παρασκευή26/5/2023

Προσλήψεις μηχανικών στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε ,ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε..Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016, πρόκειται να εκπονήσει την μελέτη του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΗΛΕΚΤΡΑ” ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» με τις κατάλληλες ειδικότητες μηχανικών και όχι μόνο.

Για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων και τη συμπλήρωση της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμματικών , η ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. .Ο.Τ.Α. προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση των παρακάτω Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝΕΛΙΞΗΣ Α.Ε..Ο.Τ.Α., Αργυρουπόλεως 94-96 , Αργυρούπολη ,Τ.Κ. 16451, μέχρι την 22/05/2023και ώρα 15:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ», και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Κλάδος: ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας  σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστηματης υπηρεσίας μας καιστο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου – Προκηρύξεις Διαγωνισμών https://neaionia.gr/prokiryxeis –

Comments are closed.


Recent Posts

Πάργα: Νεκρός 32χρονος στην αυλή του σπιτιού του

Νεκρός εντοπίστηκε από οικεία του πρόσωπα στην αυλή του σπιτιού του ένας 32χρονος σε περιοχή της Πάργας. Στο σημείο κλήθηκε…

7 λεπτά ago

ΑΣΕΠ-1Γ/2022: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση μεταξύ άλλων, εκατόν είκοσι πέντε…

17 λεπτά ago

Πάτρα: Στο εδώλιο ο γιατρός – πατέρας που κατηγορείται για ασέλγεια σε βρέφος

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηλείας, στον Πύργο, αναβιώνει η υπόθεση της ασέλγειας σε βάρος βρέφους, με βασικό κατηγορούμενο τον ίδιο…

29 λεπτά ago

Έτσι δρούσε το κύκλωμα «πειρατικής» τηλεόρασης – Είχε 13.000 πελάτες και εξωπραγματικές εισπράξεις

Τέλος στη δράση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μπήκε μετά από διεξοδική έρευνα…

31 λεπτά ago

Θεσσαλονίκη: Ολόκληρο μηχανουργείο ανέσυραν δύτες από το Θερμαϊκού (φωτο)

Μπαταρίες οχημάτων, καρότσια μεταφοράς μεταλλικά αντικείμενα, λάστιχα, καρέκλες τραπέζια, ποδήλατα, πατίνια… Όχι, δεν είναι μηχανουργείο. Είναι ο βυθός του Θερμαϊκού…

33 λεπτά ago

ΑΣΕΠ-6Ε/2021: Αναρτήθηκαν οι αρχικοί πίνακες

Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων για τυπικούς λόγους στο πλαίσιο της Προκήρυξης…

33 λεπτά ago