ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 551 ατόμων σε δήμους, υπουργεία, ΕΦΑ, ΑΕΙ, δημόσιους οργανισμούς - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
13
Ιανουάριος
Back

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 551 ατόμων σε δήμους, υπουργεία, ΕΦΑ, ΑΕΙ, δημόσιους οργανισμούς

Σε προσλήψεις 551 ατόμων προχωρούν δήμοι, υπουργεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εφορίες Αρχαιοτήτων και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, μέσω προκηρύξεων που είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Συνοπτικά:

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών: Πρόσληψη 302 ατόμων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4/Α.Σ.Ε.Π./14-2-2019 και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ: Ω4ΧΩ46ΜΚ6Π-ΤΘΦ, η με αριθμ. 471.1/35/751408 προκήρυξη για την πλήρωση με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/ 11.9.2018/σχετ. ΕΜΠ 227/18/3.10.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.  1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ε.Υ.Π., κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:

α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθ- μό τον «Δ»

ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθ- μό τον «Δ»

ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ» ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ».

Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.

 Αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέσα σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφεται ο Κλάδος της επιδιωκόμενης θέσης (π.χ. ΠΕ1 ή ΤΕ3 ή ΔΕ7) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ…

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ…..

Ταχυδρομική Θυρίδα

14389 Αθήνα Τ.Κ. 11510

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 12η Μαρτίου 2019 και αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Ο αριθμός συστημένου των ΕΛΤΑ αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

 Το πρόγραμμα και χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψήφιους με αποστολή sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail [email protected] .

Πληροφορίες για κάθε θέμα σχετικό με την υποβολή των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων θα παρέχονται από 19/2 μέχρι 12/3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 στα τηλέφωνα 210-7796115 και 210-7785808.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr και τον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr):

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang=

Μπορείτε, επίσης,  να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:

Δημοσιευμένη  στο ΦΕΚ, εδώ.

Αναρτημένη στη «Διαύγεια», εδώ.

Για το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης:

– κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ   http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕ-ΤΕ.pdf

– κατηγορίας  ΔΕ    http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΕ.pdf 

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης» (Κ.Ω.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Μονίμου Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. διδακτικού έτους 2017-2018 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Καθηγητές Πιάνου, ΚΩΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού, ΚΩΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΚΩΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα ειδικότητας του διδασκόμενου μαθήματος αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ή

-Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με την αντίστοιχη ειδίκευση ή ισότιμος αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής

-Πενταετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή πενταετής τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης» (Κ.Ω.Θ.), Γραφείο Πρωτοκόλλου, Φράγκων 15, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας,

είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΩΘ: [email protected]

Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 522 157 & 2310 500359.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών, που εδρεύει στο Άργος της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών/Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΔΕ Οδηγός Τροχοφόρου Οχήματος, Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών/Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών/Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών, Καποδιστρίου 9-11, Τ.Κ. 212 00, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Χαντέλη Παναγιώτη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27513 60063.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2019 έως και 25-02-2019

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων: Πρόσληψη 23 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων,  που εδρεύει στην Κέρκυρα  της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Κέρκυρας (Γ. Περιφ. Αστυν. Δ/νση Ι.Ν., Επιτελείο, Λέσχη Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών, Υπ/νση Ασφάλειας Κέρκυρας, Α.Τ. Κέρκυρας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας)

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Κέρκυρας (Γ. Περιφ. Αστυν. Δ/νση Ι.Ν., Επιτελείο, Λέσχη Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών, Υπ/νση Ασφάλειας Κέρκυρας, Α.Τ. Κέρκυρας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αχιλλείων, Μπενίτσες Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παλαιοκαστριτών, Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας, Καρουσάδες Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παξών, Γάϊος Παξών Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας, Ύψος Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιθάκης, Βαθύ Ιθάκης Κεφαλληνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Μεγανησίου, Κατωμέρι Μεγανησίου Λευκάδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Λευκάδας (Επιτελείο, Α.Τ. Λευκάδας, Τμήμα Ασφάλειας Λευκάδας, Τμήμα Τροχαίας Λευκάδας, Λέσχη, Λευκάδα

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ελλομένου, Βλυχός Λευκάδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Απολλωνίων, Βασιλική Λευκάδας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Ζακύνθου (Επιτελείο, Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου, Α.Τ. Ζακύνθου, Τμήμα Ασφάλειας Ζακύνθου, Ζάκυνθος

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ζακύνθου (Αλυκών), Καταστάρι Ζακύνθου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Κεφαλληνίας (Επιτελείο, Λέσχη, Α.Τ. Αργοστολίου, Τμήμα Ασφάλειας Αργοστολίου, Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου, Αργοστόλι Κεφαλληνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Κεφαλληνίας (Επιτελείο, Λέσχη, Α.Τ. Αργοστολίου, Τμήμα Ασφάλειας Αργοστολίου, Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου, Αργοστόλι Κεφαλληνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παλίκης, Ληξούρι Κεφαλληνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σάμης, Σάμη Κεφαλληνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ, Πόρος Κεφαλληνίας.

Για τους κωδικούς θέσεων (102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 116, 117 και 118) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, Ιουλίας Ανδρεάδη 1, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων (υπόψη Υ/Α΄ κ. Μπολώση Ευαγγέλου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 29144 & 26610 39165.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 25-02-2019

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της ΠΕ Σύρου Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε  (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Σύρος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, Σύρος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων), Σύρος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Κτηνίατρος, Μήλος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Αργυρώς Δεναξά).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22813 61533 & 22813 61509.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 25-02-2019

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 71/Γ’/31-01-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ταχ. δ/νση: Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10069

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 74011, φαξ: 24210 74050, (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, αρμόδια κ. Παππά Ελεάνα).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14805 και τίτλο «Controlling data movement in the digital age» και , το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ., και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. ΚΙΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως ένα μήνα, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Οικονομικών, Πολιτικών και Συναφών Επιστημών – Εξωτερικοί Συνεργάτες , Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη επί οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών, Πολιτικών και συναφών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ

4) Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην υποστήριξη:

– Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών, κλπ) ή/και

– Παροχών υπηρεσιών, διμερών συνεργασιών, διαχείρισης εσόδων

Απαιτείται η γνώση των διαφορετικών σταδίων υλοποίησης των ανωτέρω και των αντίστοιχων διοικητικών διαδικασιών κατά την υλοποίησή τους.

1ΠΕ Νομικών Επιστημών – Εξωτερικός Συνεργάτης , Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ

4) Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 010758/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 14805,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-02-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80605) με κωδικό Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ82, της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», MIS 5030369, (αρ. πρωτ. απόφασης Ένταξης 3942/13.07.2018), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (Συνεδρίαση 830/Θ.30ο/23.01.2019 & Συνεδρίαση 830/Θ.32/23.01.2019) οι οποίες και αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω70Α4691Ο3-Ι7Ν & ΑΔΑ: 6ΖΣΔ4691Ο3-ΦΦΩ αντίστοιχα, ανακοινώνει την πρόσληψη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών» (Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου) & «F & B Management» (Επιλογής Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου)

2)ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Οικοσυστημάτων» (Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου)

3)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

1)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ»

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Η/Μ Κύματα-Κεραίες» (Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου)

2)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: «ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οπτοηλεκτρονική» (Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου).

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση σύμβασης ανάθεσης έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση:

http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/1510_11022019.aspx

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία (1) θέσεις, παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό προτάσεων συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πρόταση.

 Πληροφορίες τεχνικής φύσεως στο τηλ.:  2810 379339 (κ. Σοφία Κουτεντάκη).

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων ή για την υποβολή ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Γαρυφαλιά Γιατρομανωλάκη (τηλ. 2810 379315, email: [email protected]) ή στην κ. Γεωργία Ζουρνατζίδου (τηλ. 2810 379175, email: [email protected]).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-02-2019 (14.00μ.μ.)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Καλλιθέα  της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την  Α.Π. 78141/11-02-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθήματος του προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου- Επιστήμονα Ανεγνωρισμένου Επιστημονικού Κύρους Κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, ως εξής:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1 Επιστήμονας –Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» για τον τύπο μαθήματος υποχρεωτικό/επιλογής Ε/Η’ εξάμηνο.

ΑΠΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο συναφούς γνωστικού αντικειμένου

-Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (με αναφορά στο μάθημα που θέλουν να διδάξουν) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Γραμματεία, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Σοφού Ελένης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9549158, (Γραμματεία του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-02-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού με απαραίτητο προσόν την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

 Ν123 «Διδακτική της Καλαθοσφαίρισης»

Ν148 «Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης»

Ν162 «Σχεδιασμός της προπόνησης με αντιστάσεις»

Ν323 «Ο χορός ως φυσική δραστηριότητα»

Ν327 «Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Κινητική Έκφραση»

Ν434 «Νέες Τεχνολογίες στην υγεία»

Ν087 «Άσκηση και χρόνιες παθήσεις».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 39621 (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-02-2019

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου: Πρόσληψη 42 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου,  που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στους Νομούς Κυκλάδων & Δωδεκανήσων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Γ. Περιφ. Αστυνομική Δ/ΝΣΗ Ν. Αιγαίου, Δ/νση Αστυνομίας Κυκλάδων/Επιτελείο, (Τμήμα Ασφάλειας Σύρου-Ερμούπολης, Α.Τ. Σύρου-Ερμούπολης & Κρατητήρια), Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Άνδρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Υδρούσας Άνδρου, Γαύριο Άνδρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Θήρας, Καρτεράδος Θήρας Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιητών, Ίος Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Κέας, Κορησσία Κέας Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μήλου, Πλάκα Μήλου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νάξου, Χώρα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Δρυμαλιάς, Φιλότι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Κουφονησίων, Άνω Κουφονήσι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πάρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Αντιπάρου, Χώρα Αντιπάρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τήνου, Τήνος Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 5ωρη απασχόληση, Α’ Δ/νση Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Επιτελείο-Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου-Τμήμα Τροχαίας Ρόδου), Ρόδος Δωδεκανήσου

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ρόδου (Λέσχη Αστυνομίας Ρόδου-Γραφείο Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης-Μερική Διαχείριση), Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α’ Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών-Συνεργείο Ελαφρών Επισκευών), Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Υ/διεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 120) με 3ωρη απασχόληση, Α’ Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων Λιμένος Ρόδου), Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 121) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιαλυσού, Ιαλυσός Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 122) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Σαλάκου, Σαλάκος Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 123) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αρχαγγέλου, Αρχάγγελος Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 124) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Αφάντου, Αφάντου Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 125) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Λινδίων, Λίνδος Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 126) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νοτίας Ρόδου, Γενάδι Ρόδου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 127) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 128) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σύμης, Σύμη Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 129) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καρπάθου, Πηγάδια Καρπάθου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 130) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Κάσου, Φρυ Κάσου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 131) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μεγίστης, Μεγίστη Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 132) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Τήλου, Τήλος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 133) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αερολιμένα Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 134) με 5ωρη απασχόληση, Β’ Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Επιτελείο Διεύθυνσης, Α.Τ. Κω, Τμήμα Ασφαλείας Κω, Τμήμα Τροχαίας Κω, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κω), Κως Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 135) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αερολιμένα Κω, Αντιμάχεια Κω Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 136) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ηρακλειδών Κω, Αντιμάχεια Κω Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 137) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καλυμνίων, Ενορία Καλαμιώτισσας Καλύμνου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 138) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Λέρου, Αγία Μαρίνα Λέρου Δωδεκανήσου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 139) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πάτμου, Σκάλα – Πάτμου, Πάτμος Δωδεκανήσου.

Για τους κωδικούς θέσεων (110, 122, 124 & 125) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ρεθύμνης  1, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη Υ/Α’ κ. Καπετανίδου Κωνσταντίνας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22810 96102.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  15-02-2019 έως και  25-02-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, (κωδ. έργου: 80597),

ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Γραμματειακή Υποστήριξη του έργου και αναδιάρθρωση του τρόπου χρηματοδότησης του συνόλου της ωρομίσθιας διδασκαλίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε συνδυασμό με την απασχόληση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Βελτιστοποίηση του ήδη υπάρχοντος διοικητικού μοντέλου διαχείρισης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων χωρίς τέλη φοίτησης και ψηφιοποίηση των στοιχείων του φυσικού αρχείου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο Τμήματος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΑΕΙ.

2)Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκκαθάριση μισθοδοσιών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και κάθε είδους αποζημιώσεων.

1 ΠΕ Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική Διαχείριση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης».

Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

Οικονομικές Αναφορές και Εκθέσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΑΕΙ.

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη.

3) Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4) Πιστοποιημένη γνώση σε περιβάλλον Windows και MS Office.

5) Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου.

1ΠΕ Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διοικητική Υποστήριξη του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ΠΜΣ Χωρίς Τέλη Φοίτησης και Δράσεων Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ Κρήτης» .

Προβολή και Προώθηση των δράσεων που σχετίζονται με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΑΕΙ.

2) Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3) Πιστοποιημένη γνώση σε περιβάλλον Windows και MS Office.

4) Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση- σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση:

http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/1613_12022019.aspx

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα υποχρεωτικά μόνο για μία θέση (αναφέροντας τον παραπάνω Α/Α σύμβασης π.χ. 1 ή 2 ).

 Πληροφορίες τεχνικής φύσεως στο τηλ.:  2810 379339 (κ. Σοφία Κουτεντάκη), ενώ σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379456 (Επιστημονικά Υπεύθυνος κ. Θρασύβουλος Μανιός), email: [email protected]

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους στην κ. Δήμητρα Ζεάκη , τηλ. 2810 379116, email: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-02-2019, (14.00μ.μ.)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του  Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1607/Γ’/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α)ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΔΑ: 6Ω6246ΨΖΥ1-ΡΒΧ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9965

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εργασιακές Σχέσεις»

Β)ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΠΗ846ΨΖΥ1-1Κ7, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9967

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίγραφο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο τηλ.: 25310 39826, (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης)

β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας στο τηλ.: 25310 39900, (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-04-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2084/17-10-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 36/Γ’/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9942

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βάσεις Δεδομένων».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07196 (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-04-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1974/17-10-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 36/Γ’/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9940

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υγιεινή με έμφαση στην Κλινική & Μοριακή Επιδημιολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201, (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-04-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1498/17-10-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 35/Γ’/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9941

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07192, (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-04-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1969/17-10-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 36/Γ’/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9939

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υγιεινή με έμφαση στην Επιδημιολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201, (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-04-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πολυλειτουργικά νανοσυστήματα με φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας» με κωδικό ΟΠΣ «5033633» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/129900, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υπ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων,

ΚΩΔΙΚΟΣ: NANOARTHRITIS 1, με σύμβαση έργου διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 16-10-2021 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης και μέχρι 24 ανθρωπομήνες συνολικά, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

EE1: Παρασκευή και χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων

ΕΕ2: Μελέτη της αποδέσμευσης των βιοδραστικών ουσιών από τα νανοσωματίδια και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής τους δραστικότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημικού ή Γεωπόνου-Τεχνολόγου Τροφίμων

– Μεταπτυχιακός τίτλος σε ειδικότητα συναφή με την Απομόνωση, Μελέτη και χαρακτηρισμό Φυσικών Προϊόντων

– Υποψήφιος/α διδάκτωρ με αντικείμενο σχετικό με Οργανική Χημεία-Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Βιολογική Δράση.

1 Υπ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων,

ΚΩΔΙΚΟΣ: NANOARTHRITIS 2, με σύμβαση έργου διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 16-10-2021 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης και μέχρι 13,33 ανθρωπομήνες συνολικά   ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

EE1: Παρασκευή και χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων

ΕΕ2: Μελέτη της αποδέσμευσης των βιοδραστικών ουσιών από τα νανοσωματίδια και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής τους δραστικότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημικού ή Γεωπόνου-Τεχνολόγου Τροφίμων

– Μεταπτυχιακός τίτλος σε ειδικότητα συναφή με Βιομηχανική Χημεία

– Υποψήφιος/α διδάκτωρ με αντικείμενο σχετικό με Βιοτεχνολογία-Γονιδιωματική-Βιοδείκτες.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1) Η ένδειξη για το Έργο: “Πολυλειτουργικά Νανοσυστήματα με φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια ΕΜΠ  κ. Αναστασία Δέτση.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 8979/13-02-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7724126 (10.00π.μ.-15.00μ.μ., κ. Αναστασία Δέτση) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-02-2019

Δήμος Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και για την ενίσχυση της υποστελεχωμένης  Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Ε’ Κατηγορίας (με ΠΕΙ & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Δ. Νάουσας Ημαθίας

1ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Γ’ Κατηγορίας (με ΠΕΙ & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Δ. Νάουσας Ημαθίας

4ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Οδοκαθαριστές Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Δ. Νάουσας Ημαθίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-02-2019 έως και 22-02-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη: Πρόσληψη 30 ατόμων

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

25ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαια Αττικής

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Δ. Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαια Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου, 3ος όροφος, Παναγή Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 185 40, Νίκαια Πειραιά Αττικής.

Στο Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου διατίθενται έντυπα αιτήσεων).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-02-2019 έως και 20-02-2019, (09.00π.μ.-12.00μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ. Α.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 7μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, συνολικά δύο (2) ατόμων –Επιστημονικού Προσωπικού & Λοιπών Ειδικοτήτων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΠΕ Αρχαιολόγος, Εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών σε περιοχές του Δήμου Νέας Ιωνίας

1ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης (σε ανασκαφικές εργασίες), Εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών σε περιοχές του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ.Α.Α.Α.), Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία στο fax: 210 3240457 ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email: ([email protected] )εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3240563, (εσωτ.110).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2019 έως και 20-02-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ. Α.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Αποστράγγιση του Ανατολικού Τμήματος Πόλεως Κορωπίου» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης), Εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών σε περιοχές του Δήμου Κρωπίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ.Α.Α.Α.), Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία στο fax: 210 3240457 ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email: ([email protected] )εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3240563, (εσωτ.110).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2019 έως και 20-02-2019

Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο», που εδρεύει στα Κύθηρα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας, 4ωρης απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ», Αρωνιάδικα Κυθήρων.

Οι υποψήφιοι-ες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 802 00, Αρωνιάδικα Κυθήρων, (υπόψη κ. Γκίκα Νικήτα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27363 20008.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 25-02-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, που εδρεύει στη Λαμία της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για το 2ο Υποέργο : «Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου» του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Δ.Κ. Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, ενός (1) ατόμου – Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων, Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δ.Κ. Σπερχειάδας Δ. Μακρακώμης ή στα Γραφεία της ΕΦΑΦΕ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή & Ζαφείρη 1, Τ.Κ. 351 00, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ.κ. Καλαντζή Ηλία ή Σταμοκώστα Αναστασίας).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22310 47628 & 22310 47629.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 22-02-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία του έργου: «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ2+840 έως ΧΘ:10+160)» B΄ΦΑΣΗ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων– Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, Γραφεία ΕΦΑ Μεσσηνίας Πελοποννήσου

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Ομάδας Α’, σε όλο το εύρος του τμήματος

Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη,Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου και στα εργαστήρια συντήρησης

3ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες με συναφή εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα, σε όλο το εύρος του τμήματος Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη,Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Μεθώνης 10 & Κανάρη, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27210 22534, 27210 63100 & 27210 26410.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 21-02-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στο Παλαιό Φρούριο της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-09-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, ενός (1) ατόμου – Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Βλάσση Κωνσταντίνου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 48310.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 21-02-2019

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.16α/14693/13-12-2018 Προκήρυξη, (ΦΕΚ 1607/τ.Γ΄/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις  ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10107

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αθλητική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικά Προβλήματα Αρθρώσεων»

Β) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α’ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10108

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στην Αριθμητική Ανάλυση»

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΤΟΜΕΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10111

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική και Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Συστημάτων/Ευφυή Συστήματα Σχεδιασμού».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5387485, (Τμήμα Φυσικοθεραπείας), 210 5385310, (Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών) & 210 5385405 (Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-02-2019 έως και 28-03-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: Ω29Ο469Β7Θ-Ο31,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10136

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιζηματολογία».

Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

α) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: Ω0ΒΞ469Β7Θ-ΜΓΑ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10137

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 686Ψ469Β7Θ-2ΧΤ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10139

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός».

β) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 62ΚΡ469Β7Θ-ΔΞ2,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10146

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές».

γ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: Ω2ΧΛ469Β7Θ-2ΧΛ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10148

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροκυματικές Επικοινωνίες».

δ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: ΩΒΠΠ469Β7Θ-Λ3Β,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10149

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους».

ε) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: ΩΒ4Ζ469Β7Θ-ΒΕΟ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10152

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στo Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις  Γραμματείες  των παρακάτω Τμημάτων:

α)Τμήμα Γεωλογίας: τηλ.: 2610 997922 & 2610 997590

 Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] & [email protected]

β)Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:

τηλ.: 2610 969354, 2610 996381 & 2610 997553

Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

γ)Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο):

τηλ.: 26410 74112, 26410 74138 & 26410 74110

Ιστότοπος:  www.env.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] & [email protected]

δ)Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών:

τηλ.: 2610 996420

Ιστότοπος:  www.ece.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

ε)Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής:

τηλ.: 2610 996940, 2610 996941 & 2610 996939

Ιστότοπος:  www.ceid.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]  & [email protected]

στ)Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών:

τηλ.: 2610 969400, 2610 969402 & 2610 969403

Ιστότοπος:  www.mead.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-04-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 6ΣΩΖ469Β7Θ-ΗΗΘ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10175

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία-Επεμβατική Νευροακτινολογία».

Β) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1)ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 7ΝΙΛ469Β7Θ-Χ6Ε,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10176

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης».

2)ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 6ΩΨΞ469Β7Θ-ΚΕ9,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10177

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Φιλοσοφία της Γνώσης και της Εκπαίδευσης».

Γ) ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: ΩΝ0Α469Β7Θ-ΞΥΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10178

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».

ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 6ΕΕΖ469Β7Θ-ΠΩΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10180

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στo Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις  Γραμματείες  των παρακάτω Τμημάτων:

α)Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114

 Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

β)Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία:

τηλ.: 2610 997672, 2610 969310

Ιστότοπος:  www.ecedu.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

γ)Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων:

τηλ.: 2610 969988 & 2610 997586

Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] & [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 81/Γ’/31-01-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης:1819017847/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΚΡ46ΨΖ2Ν-9ΕΑ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική».

2)ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»

Αριθμός προκήρυξης:1819017921/03-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: Ω50Η46ΨΖ2Ν-ΖΓΣ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Αιματολογία – Ογκολογία».

3)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ»

Αριθμός προκήρυξης:1819017846/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΞ846ΨΖ2Ν-7ΛΕ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 86/Γ’/01-02-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΟΜΕΑΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Αριθμός προκήρυξης:1819017845/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΞΩ446ΨΖ2Ν-3Σ3)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική-Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική».

Αριθμός προκήρυξης:1819006645/22-10-2018/15-10-2018 (ΑΔΑ: 6Χ5Φ46ΨΖ2Ν-ΡΛ0)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αναισθησιολογία».

2)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ»

Αριθμός προκήρυξης:1819007731/29-10-2018/15-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΨ8Κ46ΨΖ2Ν-ΛΛΜ)

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία».

3)ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης:1819016634/24-12-2018/07-12-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΚΒ46ΨΖ2Ν-92Ζ)

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογία».

4)ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»

Αριθμός προκήρυξης:1819017848/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΞ46ΨΖ2Ν-Ζ0Ζ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Γυναικολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-04-2019

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕRA), σύμφωνα με το Α.Π. 639/30-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων-Υπαλλήλων της Διοίκησης, με στοιχεία:

ERA/AD/2019/001 -Call for applications for two posts of Administrators (one IT Security Officer and one IT Officer) in the Resources and Support Unit (AD6)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected] 

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.europa.eu

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-02-2019

Υπουργείο Εξωτερικών: Πρόσληψη 25 ατόμων

Το Υπουργείο Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με διαγωνισμό με ημερομηνία έναρξης την 26η Μαρτίου 2019 (10.00π.μ.) για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων –υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στα παρακάτω μαθήματα: 

1) Γλώσσες:

Α) Ελληνική γλώσσα

Β) Αγγλική γλώσσα

Γ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (μία εκ των ακολούθων: αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική)

2) Συνέντευξη

3) Πρωτεύοντα Μαθήματα:

Α) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα

Β) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο

Γ) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική

Δ) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Ε) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

  1. Δευτερεύοντα μαθήματα:

Α) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού

Β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Γ) Ναυτικό Δίκαιο

Δ) Παγκόσμια Γεωγραφία

Ε) Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Η Συνέντευξη είναι μόνο προφορική. Στα Δευτερεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η δοκιμασία είναι μόνον προφορική.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με την ένδειξη: «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εξωτερικών, ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Γραφείο 208, Ακαδημίας 1, Τ.Κ.106 71, Αθήνα Αττικής.

Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/)

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3681139.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-03-2019 (καθημερινά, 11.00μ.μ.-13.00μ.μ.)

Δήμος Κιλκίς: Πρόσληψη 30 ατόμων

Ο Δήμος Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Απορριμματοφόρων Ανακύκλωσης – οχήματος ογκωδών αντικειμένων & πλυντηρίου κάδων, Κιλκίς Κ. Μακεδονίας

25ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων – οχήματος  ογκωδών αντικειμένων & πλυντηρίου κάδων, Κιλκίς Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμπέλων 4, Β΄Εργατικές κατοικίες, Παλιό Κτηματολόγιο, Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23410 75234 & 23410 75235.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-02-2019 έως και 22-02-2019

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!