ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για θέσεις γραμματέων στο ΥΠΕΞ με μετάταξη

Το ΑΣΕΠ προκήρυξε την η πλήρωση με μετάταξη δεκαέξι (16) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών και τριανταπέντε (35) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών

Οι θέσεις θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων των κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από αίτησή τους και επιτυχή συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία.

Η γραπτή δοκιμασία θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο Γ. Κρανιδιώτης οδός Ακαδημίας 1, με ημερομηνία έναρξης την 18η Δεκεμβρίου 2017.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Αίτηση – Προθεσμία – Δικαιολογητικά

Στη γραπτή δοκιμασία για τη μετάταξη στον Κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών γίνονται δεκτοί υπάλληλοι των κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι απέκτησαν, μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, έχει όμως παρέλθει οκταετία από το διορισμό και διαθέτουν τα υπόλοιπα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.3566/2007).

Υπάλληλοι του κλάδου Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών μπορούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία για τη μετάταξη στον Κλάδο των Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον διαθέτουν τα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 128 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.3566/2007). Υποψήφιοι προερχόμενοι από των κλάδο των Επιμελητών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τις προς πλήρωση θέσεις και των δύο κλάδων, εφόσον συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προς τη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας (ήτοι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η 27η Νοεμβρίου 2017). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική) στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος. Επίσης πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: α)

  1. Για τους υποψηφίους προς μετάταξη στον κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών: Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης (όπου απαιτείται, βλ. Παράρτημα Κεφ. Α’ 2).
  2. Για τους υποψηφίους προς μετάταξη στον κλάδο των Διοικητικών Γραμματέων: Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης (όπου απαιτείται, βλ. Παράρτημα Κεφ. Α’ 1). β) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα (Κεφ. Β’ 1-6), προκειμένου να υπολογισθεί η προβλεπόμενη προσαύξηση βαθμού. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία – Γραπτή δοκιμασία – Λοιπά Θέματα

Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται υπό την εποπτεία της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού, από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση της ανωτέρω επιτροπής θα ανακοινωθούν οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων της γραπτής δοκιμασίας των εξεταζομένων. Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που καλύπτονται με σκούρο χαρτί. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος τα διορθώνει και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων είναι: Ελληνική γλώσσα α) Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος (εντός 90 λεπτών), β) Συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου έως 2 σελίδες σε εξήντα (60) έως εκατό (100) λέξεις (εντός 90 λεπτών). Αγγλική ή Γαλλική Γλώσσα (κατόπιν επιλογής του υποψηφίου) α) Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος (εντός 90 λεπτών). β) Μετάφραση δέκα τουλάχιστον στίχων από την αγγλική/γαλλική γλώσσα στην ελληνική. γ) Μετάφραση δέκα τουλάχιστον στίχων από την ελληνική στην αγγλική/γαλλική. Για τα μέρη β) και γ) δίνεται στους υποψηφίους συνολικά χρόνος ανάπτυξης ενενήντα (90) λεπτών. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή α) Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. β) Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου γ) Αρχειοθέτηση. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη στον κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών, πέραν της εξέτασης στα μαθήματα Ελληνικής και Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας όπως περιγράφονται ανωτέρω, εξετάζονται επιπλέον και στα ακόλουθα μαθήματα: Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου και Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Πολίτευμα. Οργανωτικές βάσεις του Πολιτεύματος. Πηγές του δικαίου. Ιεραρχία των κανόνων δικαίου. Όργανα του Κράτους. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Οι κανόνες του δικαίου εν γένει. Φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αντιπροσώπευση και Πληρεξουσιότητα. Δικαιοπραξίες. Βασικοί θεσμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) λεπτών. Στοιxεία Οικονομίας και Δημόσιου Λογιστικού Βασικές οικονομικές έννοιες. Προσδιορισμός τιμών. Μορφές αγοράς. Συνολική ζήτηση. Συνολική προσφορά. Προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος. Οικονομική ανάπτυξη. Δημόσια Οικονομικά. Δημόσια Έσοδα. Δημόσια Έξοδα. Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) λεπτών.

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή α) Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. β) Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου γ) Υπολογιστικά φύλλα. δ) Υπηρεσίες διαδικτύου (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ε) Επαρκή γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Δ. Βαθμολογία – Λοιπά Θέματα Η κλίμακα βαθμολογίας των μαθημάτων καθορίζεται στην ΑΠΦ. Π8ΓΕΝ/Π9ΓΕΝ/ΑΣ 48164/26.09.2017 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί καθορισμού διαδικασιών μετάταξης (ΦΕΚ Β’ 3461).

Οι υποψήφιοι μπορούν να μεταταχθούν σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας εφόσον συγκεντρώσουν συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων τουλάχιστον πέντε (5). Προκειμένου να διαπιστωθεί η πολύ καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία περιλαμβάνονται στα οριζόμενα ειδικά προσόντα διορισμού των άρθρων 120 και 128 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.3566/2007), οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πέντε (5) και στην ειδικότερη γραπτή δοκιμασία της ξένης γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση των προκηρυχθεισών θέσεων προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών ανά μάθημα, αφού υπολογισθεί τυχόν προσαύξηση λόγω πιστοποιημένης πολύ καλής γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση καθορισμού διαδικασιών για τη μετάταξη. Τα αποτελέσματα τις γραπτής δοκιμασίας ανακοινώνονται δημόσια. Οι επιτυχόντες καλύπτουν τις προς πλήρωση θέσεις βάσει σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά κατάταξης καθορίζεται με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται στον κλάδο υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!