ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Πλήρης οδηγός σε 10 ερωτήσεις-απαντήσεις (ΦΕΚ)

Δέκα απαντήσεις σε αντίστοιχες ερωτήσεις αναγνωστών που έλαβε μετά την δημοσίευση της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)», την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, δίνει η aftodioikisi.gr.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβουν οι υποψήφιοι μέρος στον διαγωνισμό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πρόκειται για έξι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρ- θρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

(Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

  1. Να έχουν γεννηθεί:

α) έως και το έτος 1997 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και

β) έως και το έτος 1998 οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε.

  1. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

  1. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

  1. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/ ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη προσόντα/κριτήρια. Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιες είναι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων:

-Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

-Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Όσο για την προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει τρεις εργάσιμες ημέρες μετά: Με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προτιμήσεων θέσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ έχουν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων, ενώ οι ΔΕ και ΥΕ έχουν το δικαίωμα 120 προτιμήσεων στην ηλεκτρονική αίτηση και τις υπόλοιπες τις δηλώνουν σε ειδικό διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) το οποίο το επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη: «Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καταγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, κατά ανώτατο όριο 120 κωδικοί θέσεων και τις λοιπές προτιμήσεις (πέραν των 120) με τα στοιχεία αυτών (προσόντα, κριτήρια) στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού, τα δηλώνουν σε ειδικό προς τούτο διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) το οποίο το επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ σχετικές οδηγίες.»

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και ποια η διαδικασία υποβολής τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της Προκήρυξης 3Κ/2018, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της Προκήρυξης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

3Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου που έχουν καταγράψει τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων).

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  1. 2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. (β΄επικουρικός πίνακας κωδ.θέσεων 2006, 2008-2015, 2074, 2090-2091, 2097-2207, 2209-2244, 2263- 2308, 2618, 2625, 2640-2643, 2647-2660, 2662-2713, 2715-2716, 2720-2738, 2741, 2743-2827, 2833-2857, 2859-2952, 2954-3030, 3032-3058,3060-3153, 3155-3164, 3166-3202, 3204-3210, 2309-2607, 2612-2617, 2619-2624, 2626-2636, 2953, 3031, 3059, 3154, 3165, 3203).

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της κατά περίπτωση, προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε ποιες περιπτώσεις αποκλείονται οι υποψήφιοι από τη διαδικασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5

Σε τρεις περιπτώσεις:

α) Υποβολής περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή σώρευσης θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού.

β) Υποβολής ανυπόγραφης αίτησης.

γ) Μη αποστολής στο ΑΣΕΠ της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει υποβάλλει στην εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη. Να σημειωθεί ότι τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

α) Την σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Όπως τονίζει το ΑΣΕΠ «επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά».

β) Το γεγονός ότι η συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως.

γ) Το ότι, εάν δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πόσες είναι οι θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

–133 θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ).

–84 θέσεις Τεχνολογικής (ΤΕ).

–2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).

–5.235 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποιες είναι οι ειδικότητες ανά κατηγόρια εκπαίδευσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΩΝ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ), ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Μηχανολόγου), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ», ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΤΑΜΙΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟ- ΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΔΟΤΩΝ, ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ ΧΥΤΑ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ή ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΧΥΤΑ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝIΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ), ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Απορριμματοφόρων και Φορτηγών), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΑΦΕΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΥΤΑ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (Μ.Ε. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ / ΦΟΡΤΩΤΗ/ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σάρωθρο), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΥΠΟΥ JCB), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ-ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-GRATER, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΥΝΤΕΣ ΚΑΔΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΥΤΑ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΗ-ΦΥΛΑΚΑ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ-ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ:

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσόμενων θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και ιδίως:

τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων

εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων, διάθεσης απορριμμάτων στους κατάλληλους χώρους από τα απορριμματοφόρα οχήματα

περισυλλογή, μεταφορά και απόρριψη άχρηστων αντικειμένων

συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

καθαρισμός/πλύση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών, αλσών, κοινόχρηστων χώρων, απορριμματοδοχείων, δημοτικών κτιρίων, αφισών/πανώ κα

απόσυρση εμποδίων από πεζοδρόμια και δρόμους

συντήρηση, έλεγχος και επισκευή εγκαταστάσεων, τροχοφόρων οχημάτων και εξοπλισμού

συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

τήρηση αρχείου και διοικητική υποστήριξη

λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων

ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση ποιότητας ύδατος και επεξεργασμένων λυμάτων και των αποδεκτών αυτών

εκπόνηση μελετών και ερευνών που αποβλέπουν στην περιβαλλοντική προστασία

Τα ειδικότερα καθήκοντα της κάθε επιμέρους προκηρυσσόμενης θέσης καθορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις και απορρέουν από την κάθε ειδικότητα.

 

EΡΩΤΗΣΗ 9

Ποιοι είναι οι βασικοί τίτλοι σπουδών που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις στην Προκήρυξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της προκήρυξης  ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται σε αυτή μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Οι τίτλοι σπουδών της κατηγορίας Π.Ε πιστοποιούνται  με:

Α) Πτυχίο ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Β) Πτυχίο ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), της προκήρυξης  ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται σε αυτή μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Α) ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β)  ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ) ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δ)  ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), της προκήρυξης  ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται σε αυτή μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Α)  Ενιαίου Λυκείου ή

Β) Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

Γ) Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

Δ) Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ε) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή

ΣΤ) Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της προκήρυξης  ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται σε αυτή μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Β) Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Γ) Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Δ) Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Επίσης Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Πώς πιστοποιείται η πολυτεκνία, ανεργία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την Προκήρυξη τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά είναι:

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

Για την απόδειξη του κριτηρίου «Ανήλικα Τέκνα», οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)

ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε., για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ε΄ της παρούσας.

ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

(Βαθμολογία ανά εξάμηνο ανεργίας και μέχρι (8) συνολικά εξάμηνα)

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε., για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει: α) ότι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι άνεργοι και β) η τελευταία ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης.

 

Διαβάστε επίσης

AΣΕΠ-3Κ/2018: Διορθώσεις στην προκήρυξη -Τι αλλάζει (ΦΕΚ)

AΣΕΠ-3Κ/2018: Η επίσημη ανακοίνωση -Πρώτες οδηγίες, προθεσμίες (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Έρχεται μπάνερ με αναλυτικές οδηγίες & pdf -Τι θα αφορούν

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Ιδού οι απαραίτητοι τίτλοι σπουδών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΦΕΚ)

AΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για πολυτεκνία, ανεργία (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Οι έξι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη μόνιμων δήμων: Ιδού τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων (πίνακες) 

ΑΣΕΠ-8.166 μόνιμοι δήμων: Όλες οι ειδικότητες που ζητούνται (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη μόνιμων δήμων: Ιδού τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων (πίνακες)

ΑΣΕΠ-8.166 μόνιμοι δήμων: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη -Ξεκινούν 20/2 οι αιτήσεις

ΑΣΕΠ-Αίτηση Προκήρυξης 3Κ/2018: Διαδικασία υποβολής & δικαιολογητικά -Περιπτώσεις αποκλεισμού υποψηφίων (ΦΕΚ)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018, 10 EΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!