ασεπ-πίνακες-κατάταξης-αποκλειομέν-952875
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 12.09.2022 | 10:51

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπ.Εργασίας

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (14ΓΔ/2022) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες κατάταξης και Αποκλειομένων για τη θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Π.Δ. 134/2017, Α΄ 168).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Επισημαίνεται ότι, για την υποβολή ένστασης στην εν λόγω διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00