ΑΣΕΠ: Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 2Ε/2018

Οριστικοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ ο πίνακας υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προσόντων προς πλήρωση 15 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικών» [κωδικός θέσης:10005], στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι  αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Με την παραπάνω απόφαση εξετάσθηκαν τρεις (3) ενστάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά του αναρτηθέντος, πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους,  από τις οποίες μία (1)έγινε δεκτή και δύο (2) μη δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη (2Ε/2018 – ΦΕΚ.1/τ. Α.Σ.Ε.Π./22.01.2018).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, DEPT-Α, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ, 2Ε/2018