ΑΣΕΠ: Μια και… μοναδική πρόσληψη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (προκήρυξη)

Tην πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή με τριετή θητεία στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους προκηρύσσει ο ΑΣΕΠ. Η επιλογή διενεργείται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Για την επιλογή στη θέση Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν τα προσόντα του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3467/2006. Συγκεκριμένα:

α) Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής.

γ) Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον εκ των τριών γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής

δ) Δεκαπενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Συνεκτιμώνται: αα) Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. ββ) Ερευνητικό ή συγγραφικό έργο. Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους φέρει τον τίτλο «Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους».

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι Δημόσιος Λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο.

Η θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι αποκλειστικής απασχόλησης.

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται για το Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Με εξαίρεση τη λήψη των αποδοχών, αν αυτός που επιλεγεί υπηρετούσε πριν το διορισμό του σε υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά στην υπηρεσία αυτή και μετά το πέρας της θητείας του επιστρέφει στην οργανική του θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους θα υποβάλουν αίτηση, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα πιστοποιητικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας και Λογιστηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (οδός Δάφνης 61, 15452 Ψυχικό – τηλ. 210 6782244).

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ -ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΑΣΕΠ, ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!