ΑΣΕΠ: Οι επιλεγέντες Γενικοί Διευθυντές του Υπ. Εργασίας

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης:

1.    Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

2.    Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3.    Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιλεγέντες – Επιλεγείσες Γενικοί Διευθυντές

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ