ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για θέσεις ευθύνης στο υπ. Παιδείας

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της  Προκήρυξης  για την πλήρωση 2 θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει καταρτίσθηκαν, από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.),  Νέοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις θέσεις ευθύνης:

1. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Οι Νέοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων προέκυψαν από την εξέταση μιας (1) εμπροθέσμως υποβληθείσας αίτησης, η οποία ετέθη υπόψη του 2ου ΕΙ.Σ.Ε.Π. μετά την έκδοση των Πινάκων Κατάταξης και Αποκλειομένων της αυτής διαδικασίας, την 23η Απριλίου 2018.

Κατά των ανωτέρω Νέων Πινάκων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ έως και την Τετάρτη 2-5-2018 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά των Πινάκων Κατάταξης και Αποκλειομένων της αυτής διαδικασίας, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 23 Απριλίου 2018, θα εξετασθούν μαζί με αυτές που τυχόν υποβληθούν κατά των Νέων Πινάκων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο [email protected]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΣΕΠ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ