ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα ενστάσεων έξι θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης του Υπ.Α.Α.Τ.

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί επί των αντίστοιχων Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων που εξέδωσε στις 3 Απριλίου 2018.

Δεκτές, κατά το μέρος που αναφέρεται, έγιναν οι ενστάσεις των υποψηφίων:

1.   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗΣ

      Δεκτή, εν μέρει, ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που κατέχει για τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

2.   ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

      Δεκτή, εν μέρει, ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που κατέχει για τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

3.   ΤΣΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑ

      Δεκτή ως προς τη συνάφεια του 2ου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και του διδακτορικού διπλώματος που κατέχει για τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

4.   ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

      Δεκτή ως προς το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

Απορριπτέες κρίθηκαν οι ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω αριθμούς Α.Δ.Τ.:

 1. ΑΜ557787
 2. Ν806917
 3. ΑΒ214836
 4. Σ049638
 5. ΑΗ555802
 6. ΑΗ555801
 7. ΑΖ064546
 8. ΑΒ278224
 9. ΑΚ010143
 10. ΑΕ708208
 11. ΑΑ445309
 12. ΑΜ544076
 13. ΑΚ540888
 14. ΑΕ551621
 15. ΑΗ135357
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ