Αποσπάσεις 25 δημοσίων υπάλληλων σε τρεις οργανισμούς

Σε απόσπαση 25 δημοσίων υπαλλήλων προχωρούν δύο δημόσιε υπηρεσίες και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός.

Συγκεκριμένα:

1) Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πρόσληψη 15 ατόμων(ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, δεδομένων των αυξανόμενων οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΙΠ, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωσή της κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις,  ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων Προσωπικού –Υπαλλήλων Μονίμων ή Αορίστου Χρόνου οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον δημόσιο και τον ευρύτερο Δ.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με αντικείμενο εργασίας την έκδοση προκηρύξεων, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη σύνταξη πρακτικών και διοικητικών πράξεων οικονομικού περιεχομένου, τη σύνταξη συμβάσεων προμηθειών, την έκδοση οικονομικών αναφορών, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ΑΔΙΠ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με αντικείμενο εργασίας τη λογιστικοποίηση δαπανών, τις πληρωμές δαπανών, την έκδοση σχετικών οικονομικών αναφορών, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ ΑΔΙΠ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ΠΕ Διοικητικού με αντικείμενο εργασίας τη διαχείριση πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας, τη διαχείριση συνεδριάσεων και τη σύνταξη πρακτικών, την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη διαχείριση μητρώου προσωπικού, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ ΑΔΙΠ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων με αντικείμενο εργασίας  τη μετάφραση κειμένων στο ζεύγος γλωσσών Αγγλικά-Ελληνικά, τη μετάφραση υλικών διασφάλισης ποιότητας (εκθέσεις, αναφορές, πρότυπα, κ.ά), την επιμέλεια κειμένων, Δ/νση Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας, ΑΔΙΠ, Αθήνα Αττικής.

2 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ) με αντικείμενο εργασίας την υποστήριξη για τον προγραμματισμό, συντονισμό και την εν γένει οργάνωση της εφαρμογής των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ, την παρακολούθηση, αποτύπωση και επεξεργασία των διαδικασιών πιστοποίησης, τον έλεγχο και την επεξεργασία

προτάσεων πιστοποίησης, τη διενέργεια αλληλογραφίας και των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων με Ιδρύματα και επιτροπές πιστοποίησης, Δ/νση Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας, ΑΔΙΠ, Αθήνα Αττικής.

2 ΠΕ Πληροφορικής και 1 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχανικών Η/Υ (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ), με αντικείμενο εργασίας τη διαχείριση και υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού, την εξαγωγή αναφορών από Βάσεις Δεδομένων, την αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση και ταξινόμηση δεδομένων ποιότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ, τον σχεδιασμό και την παραγωγή αναφορών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση web εφαρμογών και τη συντήρηση ιστοσελίδας της ΑΔΙΠ, Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης ΑΔΙΠ, Αθήνα Αττικής.

3 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ) με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μελετών, την επεξεργασία και υποστήριξη θεμάτων που άπτονται της διασφάλισης ποιότητας, την επεξεργασία δεδομένων ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό,

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, Κέντρο Μελετών & Ερευνών, Αθήνα Αττικής.

1 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Νομικής Επιστήμης (προσωπικού μόνιμου/ΙΔΑΧ) με αντικείμενο εργασίας τη νομική και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, Κέντρο Μελετών & Ερευνών, Αθήνα Αττικής.

1) Η απασχόληση στην Αρχή είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της.

2) Η Αρχή δεν δεσμεύεται να επιλέξει ή να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων που θα υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ανταπόκρισης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα με όλα τα απαραίτητα, κατά την  πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα 6 αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:

  1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
  2. CVονοματεπώνυμο υποψηφίου,
  3. Πιστοποιητικό ΥΜ – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
  4. Tίτλοι & πιστοποιητικά – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλοι οι τίτλοι σπουδών & τα

πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και Η/Υ σε ένα pdf αρχείο).

  1. Εμπειρία – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αποδεικτικά σε ένα pdf αρχείο).
  2. ΥΔ – ονοματεπώνυμο υποψηφίου.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.».

 Πληροφορίες στo τηλ.: 210 9220944, (εργάσιμες ημέρες, 11.00π.μ.-14.00μ.μ.) ή στο email:

[email protected] , (κ. Γ. Κωστοπούλου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-05-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΥ1Ι5Ζ-ΥΜΥ/document

2) Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»: Πρόσληψη 8 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες της άμεσης στελέχωσής της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 2ετούς διάρκειας,  συνολικά οκτώ (8) ατόμων Προσωπικού –Υπαλλήλων Μονίμων ή Αορίστου Χρόνου των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού με εμπειρία στη διαχείριση Προσωπικού, ΕΚΑΠΥ, Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Οικονομικού με εμπειρία στη διαχείριση Λογιστηρίου, ΕΚΑΠΥ, Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Οικονομικού με εμπειρία στις Προμήθειες, ΕΚΑΠΥ, Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Πληροφορικής, ΕΚΑΠΥ, Αθήνα Αττικής

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΕΚΑΠΥ, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης με πλήρη στοιχεία (συνημμένο στην πρόσκληση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο,

είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αβέρωφ 12Α, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα Αττικής,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (εργάσιμες ημέρες από 09.00π.μ.-15.00μ.μ.) στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 Αβέρωφ 12Α

Τ.Κ. 104 33

Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2037542, 213 2037532 & 213 2037530 (κ.κ. Λαμπηδώνη, Βλαχοδήμου & Ζαρκαλής), (εργάσιμες ημέρες, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-04-2019 έως και 25-04-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΝΕ46ΜΨΙΦ-ΧΑΘ/document

3) Ευρωπαϊκό Κολλέγιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα, σύμφωνα με το Α.Π. 2066/20-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με την υπό στοιχεία Αres (2019) 1736364/06-03-2019 του επικεφαλής του Κολλεγίου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις συγχρηματοδοτούμενες θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Training Managers).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, δεδομένου ότι οι  υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε. θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-05-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ0ΦΕ465ΧΘΨ-ΟΚ9/document

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!