Ανοιχτή πρόσκληση για την πρόσληψη Διοικητών σε Κέντρα Υποδοχής

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (KYT) Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κώ, Λέσβου και Λέρου, απευθύνει η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση έχει ως εξής:

Αθήνα, 09/11/2016

                                                                                         Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/8-11-2016

Θέμα: «Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κω, Λέσβου και Λέρου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ΄όψιν:
-Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α΄- 208).
-Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄- 210).
-Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/3.4.2016, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης …. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα η παρ. 2 του άρθρου 11.
-Την αρ. 16931/16-05-2016 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.» (ΦΕΚ 1410/19.05.2016, τ. Β΄).
-Την αρ. 2969/2-12-2015 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών.» (ΦΕΚ 2602/2-12-2012, τ. Β΄).
-Την αρ. 6634/1−147524 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάμο.» (ΦΕΚ 10/08-01-2016, τ. Β΄).
-Την αρ. 11.1/1076/21-12-2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου.» (ΦΕΚ 3543/31-12-2016, τ. Β΄).
– Την αρ. ΤΠ8/14424/3-11-2016 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αποδοχών Διοικητών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΦΕΚ 601/4-11-2016, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
-Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./182/26622/3-11-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κω, Λέσβου και Λέρου

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/3.4.2016, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης …. και άλλες διατάξεις».
Οι Διοικητές των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης διορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για θητεία ενός (1) έτους, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τοποθέτηση στην προκηρυσσόμενη θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με τα υποδείγματα), αντίγραφα δελτίου ταυτότητας, τίτλων σπουδών και λοιπών προσόντων μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2016.

Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να σταλούν με συστημένη επιστολή στη δ/νση: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Συγγρού 83, 11745 Αθήνα και ηλεκτρονικά στο [email protected]
Αν ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος η αίτηση κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον υποψήφιο στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα πρόσκληση στους φορείς που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων τους.
Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο opengov.gr και στον ιστότοπο της Υπ. Υποδοχής και Ταυτοποίησης (www.firstreception.gov.gr)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Εσωτερική διανομή :
– Γραφείο Υπουργού κυρίου Ι. Μουζάλα
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής
– Γραφείο Διευθύντριας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
– Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Επισυναπτόμενα :
– Υπόδειγμα αίτησης
– Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

 ΑΙΤΗΣΗ 

του /της

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………..….

ΟΝΟΜΑ:……………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………….

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ……………….

…………………………………………………………..

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

………………………………………………………………..

——————————————————–

Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους:

Υπάλληλος  της Υπηρεσίας:………………………………….

…………………………………………………

Κατηγορίας:…………………………………

Κλάδου:………………………………………

Ειδικότητας…………………………………

Βαθμός………………………………………

Προϊστάμενος……………………………..

Σχέση εργασίας:…………………………..

——————————————————-

Θέμα:   Επιλογή  για τη θέση του Διοικητή Κέντρου (ή Κέντρων) Υποδοχής και Ταυτοποίησης

 

 

Ημερομηνία………………………..

 

Συνημμένα:

Βιογραφικό Σημείωμα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΙΤΗΣΗΣΠΡΟΣ:

Την Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Με την παρούσα σας υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής της θέσης του Διοικητή Κέντρου (ή Κέντρων) Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

……………………………………………………………………………… κατόπιν της Αριθ. Πρωτ.:     /    /   .   .2016  Πρόσκλησης.

Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:

 1. Όνομα:
 2. Επώνυμο:
 3. Ημερομηνία Γέννησης:
 4. Οικογενειακή κατάσταση:
 5. Τόπος κατοικίας:
 6. Στοιχεία επικοινωνίας:

Τίτλοι σπουδών:

 1. Βασικοί τίτλοι σπουδών

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι, συναφείς ή μη, με το αντικείμενο της υπηρεσίας

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Διδακτορικοί τίτλοι συναφείς ή μη, με το αντικείμενο της υπηρεσίας

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Ξένες Γλώσσες:

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 2. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (δεύτερα πτυχία ή διπλώματα, αποφοίτηση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, κ.α.):

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

Υπηρεσιακή κατάσταση (για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

 1. Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού:
 2. Κατηγορία / Κλάδος:
 3. Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί)
 4. Υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες έχει διατελέσει προϊστάμενος (χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα):

Παρούσα απασχόληση/εργασία:

Φορέας/Εργοδότης

Από:                   Έως:

Ιδιότητα:

Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων

Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα:

Φορέας/Εργοδότης

Από:                   Έως:

Ιδιότητα:

Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων

Επιμόρφωση:

 1. Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης

Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:

Από:           Έως:

Διοργανωτής:

 1. Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων

Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:

Από:           Έως:

Διοργανωτής:

Επιστημονική δραστηριότητα:

 1. Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα:
 2. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
 3. Διδακτική εμπειρία

Επαγγελματική δραστηριότητα:

 1. Εκπροσώπηση σε Συμβούλια, Επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
 2. Μέλη Δ.Σ, Πρόεδροι, Διοικητές κλπ όργανα νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα:
 3. Διενέργεια Ε.Δ.Ε. – ανακρίσεων
 4. Ηθικές αμοιβές

Αναρρωτικές άδειες (για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

Διάρκεια άδειας:

Παρατηρήσεις:

Πειθαρχικές ποινές (για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

Πειθαρχικό παράπτωμα:

Παρατηρήσεις:

Διαθεσιμότητα – αργία – Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων(για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

Αιτιολογία:

Ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα / έναρξης της αργίας- αναστολής:

Ημερομηνία επαναφοράς/λήξης αναστολής:

Παρατηρήσεις:

Άλλα Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες-Σχετικές πληροφορίες:

 

Ημερομηνία:                                                                                    Υπογραφή:

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ (σε μορφή pdf)

Διαβάστε την πρόσκληση σε μορφή word εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!