Categories: Προσλήψεις

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS

Nέες θέσεις εργασίας άνοιξαν στα Παιδικά Χωριά SOS.

Στα Παιδικά Χωριά SOS θέλουμε να συνεργαζόμαστε με αφοσιωμένους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα συμμετέχουν και θα στηρίζουν το όραμά μας ώστε κάθε παιδί να μεγαλώνει σε μία οικογένεια με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια.

Ως Φορέας Παιδικής Προστασίας, έχουμε τις παρακάτω αρχές:

 • Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή επαγγελματικής φροντίδας στα παιδιά
 • Σεβόμαστε κάθε μέλος του προσωπικού μας
 • Υποστηρίζουμε την προσωπική ανάπτυξη
Ανοιχτές θέσεις:

Φιλόλογος (μερική απασχόληση) – Πάτρα

Θέση (1) Φιλολόγου (μερικής απασχόλησης) για την στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης και του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας:

Προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ΠΕ Φιλολογίας/ΦΠΨ/Ιστορικού Αρχαιολογικού Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
 • εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
 • εξοικείωση με  εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
 • εκπληρωμένες στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου

Παιδαγωγός – Βάρη

Αναζητούμε Παιδαγωγό-Κοινωνικό Φροντιστή (1) (Κωδικός Θέσης: ΠΑΙΔ1) για την στελέχωση του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/paidika-xoria-sos/

Περιγραφή ρόλου

Ο παιδαγωγός -κοινωνικός φροντιστής αποτελεί πρόσωπο αναφοράς και είναι συνυπεύθυνος, μαζί με το  υπόλοιπο προσωπικό φροντίδας, στα καθήκοντα της ανατροφής των παιδιών. Δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά και έχει ζωτικό χώρο και παρουσία στο σπίτι που μεγαλώνουν, συμμετέχοντας ενεργά στη καθημερινότητα της ζωής των παιδιών. Αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της συν διαμόρφωσης του ατομικού παιδαγωγικού πλάνου, όσο και στο πρακτικό επίπεδο της υλοποίησής του. Έχει σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα συνδράμουν θετικά στην ψυχική, πνευματική και κοινωνική ισορροπία και ανάπτυξη του παιδιού, ούτως ώστε να αποκτήσει  τη απαραίτητη αυτοεκτίμηση.

Λεπτομέρειες:

 • Τύπος απασχόλησης: Πλήρης
 • Έναρξη: Ιανουάριος 2022
 • Ωράριο εργασίας: 5ήμερο, 11:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.
 • Χώρος Εργασίας : Παιδικό Χωρίο SOS Βάρης
 • Διάρκεια σύμβασης: Προοπτική αορίστου χρόνου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, ή Παιδαγωγικών σπουδών (π.χ. Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας) καθώς και τίτλοι σπουδών ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών
 • Προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιών και εφήβων
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Δυνατότητα εργασιακής δέσμευσης για ικανό χρονικό διάστημα και ανάλογο της φύσεως του ρόλου
 • Ικανότητα κρίσης, με επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης (επιθυμητό)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές :

 • «Κώδικας Δεοντολογίας»
 • «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»
 • «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

Οι διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ άλλων αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Σωματείου οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Τρίτη 31/01/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΠΑΙΔ1) στο θέμα.

*Σημείωση: Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

**Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Καθηγητής/τρια Μαθηματικών (μερική απασχόληση) – Αθήνα

Αναζητούμε Καθηγητή/τρια Μαθηματικών (1) (Κωδικός Θέσης: ΜΑΘ1) για την στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθηνών (Κυψέλη), που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/kentra-mathisiakis/

Λεπτομέρειες:

 • Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση
 • Διάρκεια: Ακαδημαϊκού Έτους (02/2023 – 06/2023) με προοπτική ανανέωσης
 • Τόπος εργασίας: Κέντρο Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθηνών
 • Ωράριο: Απογευματινό, σύνολο 12 ώρες εβδομαδιαίως
 • Έναρξη: Άμεσα

Απαραίτητα Προσόντα:

 • πτυχίο ΠΕ Μαθηματικών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
 • εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Πολιτικές Προστασίας

Η κοινωνική πολιτική του Σωματείου μας βασίζεται στη προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και εν γένει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές εργασίας και λειτουργούν ως συμπλήρωμα των αξιών μας.

Το Σωματείο συνεπώς υιοθετεί τις εξής πολιτικές :

 • «Κώδικας Δεοντολογίας»
 • «Πολιτική Προστασίας των Παιδιών»
 • «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

Σκοπός των πολιτικών του Σωματείου είναι α) η διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των παιδιών, και η διαφάνεια σε περιστατικά που ενδέχεται να την παραβιάσουν, και β) η υποστήριξη των εργαζομένων στην καθημερινή τους εργασία, με την  δημιουργία καλών εργασιακών συνθηκών και εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν όλοι να εργάζονται, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση και άλλες ακατάλληλες και ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Όλες οι διαδικασίες πρόσληψης αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να αναλογιστεί τις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Σωματείου οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΜΑΘ1) στο θέμα.

*Σημείωση: Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Προσωπικό Φροντίδας – Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη

Τα παιδιά μας σε χρειάζονται!

Γίνε μέλος του προσωπικού φροντίδας των Παιδικών Χωριών SOS

Στα Παιδικά Χωριά SOS αγκαλιάζουμε με αγάπη και φροντίδα τα παιδιά που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική οικογένειά τους, προσφέροντάς τους, μεταξύ άλλων, τη φροντίδα ενός ανθρώπου που θα στέκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα.

 • Αν θέλεις να ασχοληθείς με το μεγάλωμα των παιδιών μέσα από έναν επαγγελματικό γονεϊκό ρόλο
 • Αν είσαι 35-50 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις
 • Αν είσαι απόφοιτος Λυκείου, με καλή σωματική και ψυχική υγεία
 • Αν έχεις δυνατότητα 24ωρης 5θήμερης διαμονής στο Χωριό

γίνε μέλος του προσωπικού φροντίδας των παιδιών μας και πρόσφερέ τους τη στοργή και την ασφάλεια που χρειάζεται κάθε παιδί.

Προσφέρεται:

 • Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση
 • Ετήσια άδεια και 8 ρεπό τον μήνα
 • Διαμονή σε σύγχρονη κατοικία
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα συνεργατών

Στείλε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σου στην παρακάτω φόρμα ή στο soscv@sos-villages.gr, με την υποσημείωση «Για τη θέση Προσωπικό Φροντίδας SOS». Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3238048, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 17:00.

Comments are closed.


Recent Posts

Στο χείλος της κατάρρευσης η Τυνησία – Ανησυχία στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησαν σήμερα να στηριχθεί η Τυνησία, η…

6 λεπτά ago

Νέα τηλεφωνική απάτη που φέρνει μπελάδες με ένα δικό σας «ναι»

Μια ευρέως διαδεδομένη τηλεφωνική απάτη με χιλιάδες θύματα από επιτήδειους έρχεται από τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα τη Φλόριντα, την…

19 λεπτά ago

Κούγιας κατά Γιατρών Πάτρας: «Τις ανακοινώσεις σας τις γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια»

  Με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών τα βάζει ο Αλέξης Κούγιας στη νέα του ανακοίνωση και προειδοποιεί πως θα προβεί σε μηνύσεις.…

22 λεπτά ago

Μπάιντεν: «Διακηρύσσω την 25η Μαρτίου ως ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας»

Ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κήρυξαν την 25η Μαρτίου ως Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας – Εθνική Ημέρα…

41 λεπτά ago

Νέα Σμύρνη: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους συλληφθέντες για το βιασμό της 14χρονης

Απολογήθηκαν σήμερα Παρασκευή για τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 14χρονης φιλοξενούμενης σε δομή προστασίας κοριτσιών ενώπιον της 31ης Ανακρίτριας οι…

48 λεπτά ago

Χίος: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι!

Ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενόψει της επετείου της 25ης Μαρτίου, απόλαυσαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Χίου που βρέθηκαν στο λιμάνι…

1 ώρα ago