Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης 

Σύμφωνα με το A.Π.70/09-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει την
ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

-SRB/AD/2017/008 –Head of Unit Corporate Services and ICT (AD 10)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://srb.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στο
ως άνω Συμβούλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως
την 22ηΙανουαρίου 2018, ώρα 12:00 Βρυξελλών (κατόπιν παρατάσεως).

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ