Categories: Πολιτική

Βουλή: Αρχίζει η επεξεργασία του πολυνομοσχέδιου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Σήμερα Δευτέρα, 14 Μαρτίου, αρχίζει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς».

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής, περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την Εθνική Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Αναλυτικά, με το νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα:

1.α. Καταρτίζεται Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων, τον απολογισμό, την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό του Σχεδίου καθώς και για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμοδίων φορέων.

β. Συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού, με την οριζόμενη συγκρότηση και αρμοδιότητα τον συντονισμό της διαδικασίας εκπόνησης και επικαιροποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.

γ. Εντάσσονται στο Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. δράσεις και έργα για τη δημόσια διοίκηση που συναπαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.), το οποίο εγκαθιδρύεται και ανασχεδιάζεται με υπουργική απόφαση.

 1. Ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων προσωπικού φορέων του δημοσίου τομέα για τη στελέχωση των γραφείων των αντιπεριφερειαρχών και παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της απόσπασης αυτού μετά τον ορισμό νέων αντιπεριφερειαρχών, κατά την οριζόμενη διαδικασία.
 2. Προσδιορίζεται η συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής στην περίπτωση σύνταξης ενιαίου Υπαλληλικού Κώδικα (Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Δημοτικών Υπαλλήλων) και συγκεκριμένα, μειώνεται κατά τέσσερις (4) ο αριθμός των μελών της [αντί έντεκα (11) που προβλέπεται σήμερα] και αυξάνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των υπαλλήλων που παρέχουν τη γραμματειακή υποστήριξη [συνολικά τέσσερις (4)].
 3. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο μοριοδότησης των υποψηφίων κατά το στάδιο της δομημένης συνέντευξης, για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων (ν.3528/2007 και ν.3584/2007) και συγκεκριμένα ορίζεται ότι η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που αυτή είναι μικρότερη του 500, ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Οι εν λόγω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και εκκρεμείς διαδικασίες, στις οποίες δεν έχει γίνει η κλήση σε συνέντευξη.
 4. Ορίζεται ότι, αναφορικά με την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ.7 και 8 του ν.4765/2021 (επιλογή των διοριστέων / προσληπτέων από επιλαχόντες προηγούμενου διαγωνισμού χωρίς νέα προκήρυξη).
 5. Συνιστώνται, στο υπουργείο Εσωτερικών, ένδεκα (11) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού (8 ΠΕ, 1 ΤΕ και 2 ΔΕ) για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων πραγματοποιείται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), με απόσπαση ή μετάταξη, και κατά την πρώτη εφαρμογή, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία του άρθρου 31 του ν.4873/2021.
 6. Ορίζεται η διάρκεια ισχύος [για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή τους] των πινάκων κατάταξης των προσληπτέων μηχανικών (άρθρο 131 του ν.4714/2020) από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
 7. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: α. την αναπλήρωση των τακτικών μελών της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους,

β. την αναστολή της διαδικασίας γνωστοποίησης της λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περίπτωση διαπίστωσης από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης παράβασης των σχετικών διατάξεων λειτουργίας τους (άρθρο 2 π.δ.180/1979).

 1. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των ΟΤΑ για παροχή νομικής υποστήριξης στα αιρετά όργανα αυτών ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, καταργείται η υφιστάμενη σχετική ρύθμιση (άρθρο 52 παρ.4, του ν.4674/2020).
 2. Συστήνεται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α., αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων (άρθρα 214, 225-227 του ν.3852/2010) μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας ΑΥΕ ΟΤΑ.

Καθορίζεται ο τρόπος στελέχωσης του Τμήματος Εποπτείας ΟΤΑ, στο οποίο μεταφέρονται συνολικά δέκα (10) θέσεις προσωπικού (8 ΠΕ μόνιμοι, 1 ΠΕ ιδαχ και 1 ΤΕ μόνιμος) από τα λοιπά Τμήματα της ιδίας Διεύθυνσης. Σε περίπτωση δε κενών οργανικών θέσεων, αυτές μπορεί να καλύπτονται είτε με τη διαδικασία της μετακίνησης (άρθρο 66 του ν.3528/2007) είτε με μετατάξεις σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν.4440/2016) ή με προσλήψεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 1. Αναστέλλεται η καταβολή της δόσης έτους 2022 της ρύθμισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των ν.π.δ.δ. αυτών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Η διάρκεια αποπληρωμής της ρύθμισης επιμηκύνεται κατά τρία έτη και η εξόφληση της ανωτέρω δόσης καθώς και των δύο (2) ετήσιων δόσεων 2020 και 2021 (η καταβολή των οποίων είχε ήδη ανασταλεί), πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της ρύθμισης, αρχής γενομένης από το έτος 2023, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

12.α. Επιτρέπεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων από τους δήμους, σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων τους.

β. Ρυθμίζονται θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ (διάθεση, ειδικά για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, των Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, μεταφορά ανειδίκευτων πιστώσεων για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2022 των δήμων σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, δυνατότητα διακανονισμού οφειλών των δήμων και περιφερειών με τους πιστωτές τους σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ή αναμόρφωσης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού κ.λπ.).

γ. Επεκτείνεται στις κοινωφελείς επιχειρήσεις και στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αναφορικά με τη διάκριση δαπανών σε υποχρεωτικές και προαιρετικές, την κατάρτιση και τη διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού κ.λπ.

 1. Δίδεται νέα παράταση, μέχρι την 30ή.6.2022, για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, η δε επεξεργασία και εκκαθάριση των εν λόγω υποθέσεων από τους δήμους ολοκληρώνεται μέχρι την 30η.9.2022 (οι προηγούμενες προθεσμίες, 21η.12.2021 και 31η.3.2022, αντίστοιχα). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 του ν.4830/2021, για τη διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων, την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών με προσαύξηση 20% και σε δόσεις κ.λπ.
 2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων (άρθρο 24 παρ.18, του ν.2130/1993) και συγκεκριμένα:

α. Προβλέπεται εναλλακτικά και εφόσον το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής ή υπάρχει αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), η δυνατότητα κατάθεσης συγκεκριμένου ποσού ως εγγύηση στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου, μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής.

β. Καθορίζονται το ύψος της εν λόγω εγγύησης [ποσοστό (0,3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου], η διαδικασία είσπραξης των ποσών, εκκαθάρισης της οφειλής του Τ.Α.Π. καθώς και βεβαίωσης των υπολειπόμενων ποσών ή επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των επιπλέον ποσών. Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας ενώ οφειλές πέραν αυτής δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται.

Η είσπραξη των υπολειπόμενων ποσών διενεργείται εφάπαξ ή σε δόσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων.

15.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στους δήμους, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν.4495/2017 (έκδοση σχετικού π.δ.).

β. Μετατίθεται για την 1η.6.2022, ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων (έκδοση οικοδομικών αδειών κ.λπ.) και ρυθμίζονται όλα τα συναφή ζητήματα (διοικητική υποστήριξη από όμορους δήμους, ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων, δικών κ.λπ.).

γ. Επιτρέπεται και για το έτος 2022, η κατανομή απευθείας στους Συνδέσμους ΟΤΑ α’ βαθμού των πόρων από τους Κ.Α.Π. κατά την οριζόμενη διαδικασία, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

16.α. Παρέχεται η δυνατότητα, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών που τους ανήκουν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας (άρθρο 26 του ν.4662/2020) και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, να αναθέτουν με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, κάθε αναγκαία δημόσια σύμβαση προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση της κατάστασης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν.4412/2016).

β. Με απόφαση, επίσης, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί να συγκροτούνται από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου τους ή απογευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την αντιμετώπιση της προαναφερόμενης κατάστασης, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες).

γ. Η απόφαση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

 1. Συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/τριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α., π.δ.57/2007) και προβλέπονται:

– η υλοποίηση, κατά την τρίτη φάση εκπαίδευσης, Ειδικού Προγράμματος εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών (άρθρο 105 του ν.4622/2019),

– ο καθορισμός, με υπουργική απόφαση, του αριθμού των θέσεων Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών ανά ειδικότητα, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εισαγωγής των σπουδαστών/στριών στο Ειδικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο τρόπος υλοποίησης και το περιεχόμενο αυτού, η διαδικασία πιστοποίησης κ.λπ.,

– θέματα σχετικά με τον διορισμό των αποφοίτων στις οικείες θέσεις μετά την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος κ.λπ.

 1. Τροποποιείται το άρθρο 13 του ν.4674/2020 που αναφέρεται σε θέματα των Συνοριακών Σταθμών και συγκεκριμένα, ανατίθεται στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα χωρικά όρια αρμοδιότητας των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι εν λόγω Σταθμοί, η αρμοδιότητα σχετικά με τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και της υποδομής αυτών, την υλοποίηση των παρεμβάσεων για τη συμμόρφωση της χώρας μας προς το κεκτημένο Schengen (ν.2514/1997), τη διενέργεια των πάσης φύσεως επισκευών και τη μέριμνα για την άρτια λειτουργία τους.

Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τις ανάγκες χωροθέτησης, εγκατάστασης και κατασκευής των Συνοριακών Σταθμών.

 1. Επέρχονται τροποποιήσεις στις μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του ν.4823/2021, που αναφέρονται στην αυτοδίκαιη μεταφορά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, του μόνιμου και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Ανώτατων εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Ιωαννίνων, αντίστοιχα καθώς και στη δυνατότητα μετάταξης στους οριζόμενους φορείς (Δήμους, Ιερά Μητρόπολη) του διοικητικού προσωπικού (μόνιμου και ι.δ.α.χ.) της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων, που έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στον Δήμο Κόνιτσας.

Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω προσωπικό προβλέπεται η μεταφορά ή μετάταξη, κατά περίπτωση, σε κενή οργανική θέση και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του φορέα υποδοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στο προσωπικό των προαναφερόμενων καταργούμενων Α.Ε.Α., να μετέχει στους κύκλους κινητικότητας έτους 2022, χωρίς τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (άρθρο 4 του ν.4440/2016).

 1. Παρατείνεται έως και την 30η.6.2022 (λήγει την 31η.3.2022), η δυνατότητα ανάθεσης από τους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό.

ΜΕΡΟΣ Β’

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. / άρθρο 2 του ν.4824/2021) και ειδικότερα:

α. Ρυθμίζονται οργανωτικής φύσεως θέματα και μεταξύ άλλων:

– Μετονομάζονται, σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών (χωρίς μεταβολή του οργανωτικού επιπέδου αυτών).

– Μετατρέπονται, σε Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

– Ανατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών. Στους προϊσταμένους δε των εν λόγω υπηρεσιών ανατίθενται επιπλέον των υφισταμένων αρμοδιότητες προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, η μεταβίβαση της υλικοτεχνικής υποδομής των μεταφερομένων υπηρεσιών.

γ. Επικαιροποιείται η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο των διαπιστωτικών πράξεων με τις οποίες καθορίζεται το μεταφερόμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου τόσο εκείνου που είχε διαμορφωθεί κατά την 1η.8.2021 όσο και εκείνου που εν τω μεταξύ διορίσθηκε ή μετατάχθηκε ή μετατέθηκε ή μετακινήθηκε στις δασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, καταργούνται οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυξάνοντας αντίστοιχα τις προβλεπόμενες θέσεις του Οργανισμού του.

δ. Καθορίζονται οι φορείς, ο προϋπολογισμός των οποίων επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας προσωπικού) στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μεταφοράς τους.

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1.α. Παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, για την προώθηση επενδύσεων, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. καθώς και στο πλαίσιο του προγράμματος “Invest EU”.

β. Συστήνεται με υ.α. Επενδυτικό Συμβούλιο αρμόδιο για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και καθορίζονται οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών και του γραμματέα του Επενδυτικού Συμβουλίου κατ’ εξαίρεση του άρθρου 21 του ν.4354/2015.

γ. Μεταβιβάζεται αυτοδικαίως, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η απαίτηση για τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται επ’ ονόματι ή/και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν.4820/2021, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε περίπτωση που το Ε.Δ. δεν είναι ήδη δικαιούχος.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Invest EU . Ελλάδα 2.0 και εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να προχωρούν σε άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε εμπορικές τράπεζες.

β. Βαρύνει τους δικαιούχους το κόστος ανοίγματος των ως άνω λογαριασμών και οι τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

γ. Με ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηματοδότησης των λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων, οι όροι σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, η διαδικασία επιστροφής των τυχόν δημιουργούμενων τόκων προς το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε αναγκαίο θέμα.

 1. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.).

Συγκεκριμένα :

– Προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή του Τ.Π.Δ. από την καταβολή τελών για την εγγραφή πράξεων κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

– Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης των χρηματικών παρακαταθηκών στο Τ.Π.Δ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

– Καταργείται η δυνατότητα ανάθεσης από το Τ.Π.Δ. σε πιστωτικά ιδρύματα της διενέργειας της παραλαβής παρακαταθηκών.

– Θεωρούνται νόμιμα και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα έως του ποσοστού του ογδόντα τοις εκατό (80%), τα ποσά που καταβλήθηκαν στους Επιθεωρητές του Τ.Π.Δ. για επιδόματα σε αντιστοιχία προς το επίδομα των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2011 έως την 30η.11.2012.

 1. Διευκρινίζεται ότι, η παράταση [μέχρι πέντε (5) έτη (περ. i της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 97/2011)] που δίδεται, για την απόδοση των Χ.Ε.Π. που αφορούν προμήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που πραγματοποιούνται μέσω οίκων του εξωτερικού ή Διακρατικών Συμφωνιών (BWB), εφαρμόζεται επί του συνόλου των συναπτόμενων διακρατικών συμφωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας με όλα τα κράτη.

6.α. Ορίζεται νέο χρονικό διάστημα (από 21η.2.2022 έως 31η.3.2022), εντός του οποίου, η Διυπουργική Επιτροπή που συστάθηκε για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18 του ν.4354/2015), οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της.

β. Συστήνεται και συγκροτείται, με υ.α., στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, μόνιμη επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αναφορικά με την επικαιροποίηση των κατηγοριών εργαζομένων και προϋποθέσεων, για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος.

γ. Στα μέλη και στους γραμματείς των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλεται η προβλεπόμενη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, αποζημίωση.

 1. Περιορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%), από εξήντα τοις εκατό (60%) που ισχύει, το ποσοστό επί των ποσών που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους Ο.Τ.Α. για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021, το οποίο παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) από το έτος 2022, σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

ΜΕΡΟΣ Δ’

Εισάγονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα:

 1. Τροποποιείται το άρθρο 21 του ν.2439/1996 και συγκεκριμένα:

α. Αυξάνονται τα όρια ηλικίας, για την αποστρατεία των αξιωματικών στους βαθμούς του Συνταγματάρχη και του Ταξίαρχου και αντίστοιχων κατά δύο (2) έτη και του Υποστράτηγου και αντίστοιχων κατά ένα (1) έτος.

β. Μειώνονται τα ισχύοντα (αυξημένα κατά πέντε (5) έτη) όρια ηλικίας, για την αποστρατεία αξιωματικών ειδικών κλάδων (Υγειονομικού και Θρησκευτικού Σώματος) στους συγκεκριμένους βαθμούς, ως ακολούθως:

 1. i) για τους αξιωματικούς του Υγειονομικού, κατά τρία (3) έτη στους βαθμούς Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και αντίστοιχων και κατά τέσσερα (4) έτη στους βαθμούς Υποστράτηγου και αντίστοιχων και
 2. ii) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, κατά τρία (3) έτη μόνο στους βαθμούς Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη.

γ. Ορίζεται ότι, οι αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας δεν καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους.

 1. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων αναφορικά με τις κρίσεις (τακτικές και έκτακτες) των αξιωματικών (άρθρα 20, 25 και 31 του ν.3883/2010) και μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις κρίσης στον επόμενο βαθμό ως «διατηρητέοι» και της κρίσης «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» των αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντίστοιχων καθώς και της κρίσης “αποστρατευταίοι” των αξιωματικών οποιουδήποτε βαθμού.

β. Θεσμοθετείται νέα κατηγορία κρίσης «μη διατηρητέοι» για τους αξιωματικούς που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω αξιωματικούς (Ε.Ο.Θ.) καθώς και στους Συνταγματάρχες και αντίστοιχους να κριθούν ως “διατηρητέοι”, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

γ. Ορίζονται ρητά, οι κρίσεις που θεωρούνται δυσμενείς.

 1. Ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων ο βαθμός του Υποστράτηγου αντί του Ταξίαρχου που ισχύει σήμερα.
 2. Παρατείνεται για τρία (3) έτη η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού (υπ’ αρ. Φ.415/1/202489/Σ.3682/16-06-2020 προκήρυξη), για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.
 3. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις που αναφέρονται:

α. στην έκδοση των πινάκων κρίσεων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις,

β. στην ανάκληση, από την ημερομηνία έκδοσής τους, των διοικητικών πράξεων, με τις οποίες αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες λόγω κατάληψης ορίου ηλικίας κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις του έτους 2021. Οι εν λόγω αξιωματικοί επανακρίνονται σε έκτακτες κρίσεις εντός του έτους 2022, σύμφωνα με τα όρια ηλικίας που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις και οι επανακρίσεις αυτών λογίζονται αναδρομικά ως κρίσεις του έτους 2021, παύει δε αυτοδίκαια να ισχύει, οποιαδήποτε σχετική διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων.

ΜΕΡΟΣ Ε’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα:

1.α. Ορίζεται, ειδικά για τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης κατά 1/30 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, αντί κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, όπως γενικά ισχύει, με έτος αφετηρίας υπολογισμού το 1992.

Το ως άνω ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται ανά έτος αναλογικά μέχρι και το 2032, οπότε και εφαρμόζονται οι γενικές προϋποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης.

β. Επανυπολογίζεται, αναδρομικά από την 1η.1.2022, το ποσό της εθνικής σύνταξης με βάση τριάντα (30) έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής, για τους ανωτέρω ομογενείς και τα δικαιοδόχα αυτών πρόσωπα.

γ. Με ΚΥΑ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προαναφερομένων.

2.α. Δίδεται παράταση ενός επιπλέον έτους (από 1η.1.2022 έως 31η.12.2022) στο πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για πρώην εργαζόμενους της εταιρίας-αλλαντοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ ΑΕ (το εν λόγω πρόγραμμα έληξε την 31η.12.2021). Οι δαπάνες που προκαλούνται από το εν λόγω ειδικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών ασφάλισης, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, που καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, σε φορείς του δημοσίου.

 1. Προβλέπεται για την επιδότηση του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό), το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και η απαλλαγή από οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δέσμευση, συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Η εν λόγω διάταξη ισχύει αναδρομικά από την έναρξη εφαρμογής του προαναφερόμενου νόμου.
 2. Χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, στις οριζόμενες κατηγορίες προσώπων (μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες) ασφαλιστική ικανότητα από την 1η.3.2022 έως την 28η.2.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

5.α. Ορίζεται ως προϋπόθεση για τη φιλοξενία των ωφελουμένων του προγράμματος με τίτλο Invest EU . Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε Διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω, η αδειοδότηση των διαμερισμάτων ως δομών κοινωνικής πρόνοιας.

β. Προβλέπεται η μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί μίσθωσης ακινήτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος φορέας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ωφελουμένων σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιεί το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

 1. Προβλέπεται η υποχρέωση από πλευράς υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο έχει εκχωρηθεί ο σύντομος κωδικός 1555 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, δυνάμει της αριθ. 41217/30721 Τροποποιητικής Απόφασης της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), καταβολής στον πάροχο “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΟΤΕ Α.Ε.) ή στον εκάστοτε πάροχο που καθορίζεται με αντίστοιχη απόφαση, των προβλεπόμενων τελών για όλο το διάστημα χρήσης και λειτουργίας του άνω σύντομου κωδικού.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα:

 1. Καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την έγκριση της σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελετών, την υλοποίηση έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του καθώς και των νοσοκομείων Αρεταίειο, Αιγινήτειο και του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου.

Επίσης, κρίνονται νόμιμες οι αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας που έχουν εκδοθεί από 4.12.2021 και έως την έναρξη ισχύος της υπόψη διάταξης από τα προαναφερόμενα αρμόδια όργανα.

 1. Αίρεται η υποχρέωση έγκρισης σκοπιμότητας για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών καθώς και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αφορούν σε παρεμβάσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας σε κτίρια μονάδων υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 2. Παρατείνεται από τη λήξη της και έως την 31η.07.2022, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η θητεία των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) της χώρας που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
 3. Υπολογίζεται για την εξέλιξη του ιατρού ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ., η προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού σε υπηρεσία υγείας του κρατικού συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από την 31η.12.2020, της Ελβετίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Δύναται, επίσης, να υπολογίζεται για την εξέλιξη στο Ε.Σ.Υ. και η προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού σε κλινική ή νοσοκομείο πανεπιστημιακού ιδρύματος Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των προαναφερόμενων χωρών.
 4. Παρατείνεται από τη λήξη της (31η.12.2021) έως την 31η.3.2022 η ισχύς της παρ.1 του άρθρου δέκατου του ν.4771/2021 περί εξαίρεσης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. από τη διαδικασία εκκαθάρισης, για την υποβολή των δαπανών τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 5. Προβλέπεται η πραγματοποίηση της άσκησης των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΜΕΡΟΣ Ζ’

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις, που εφαρμόζονται για την οριοθέτηση και την πολεοδόμηση οικισμών της χώρας με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων που φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή προ του έτους 1983, περιλαμβανομένων και των προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών.

β. Ρυθμίζονται θέματα χρήσεων γης και όρων δόμησης, σε σχέση με το πλαίσιο που θέτει το π.δ.59/2018, όσον αφορά στα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.

γ. Θεσπίζονται ειδικές προθεσμίες εξέτασης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αιτημάτων που αφορούν στην έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών, για τα κτίρια υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), καθώς και για κτίρια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ που βρίσκονται σε υψηλή τάση.

 1. Παρατείνονται:

α. οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών από τον μηχανικό (μέχρι την 31η.12.2022), στο πλαίσιο υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4014/2011 και ν.4178/2013),

β. οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών από τον μηχανικό, για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στον ν.4495/2017 [έως την 31η.12.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η.12.2020 και εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής του από την 1η.1.2021],

γ. η προθεσμία έκδοσης [εντός τεσσάρων (4) ετών, αντί δύο (2) που προβλέπεται] της οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων προγενέστερων της 28ης.7.2011, για τις οποίες εκδίδεται νομιμοποίησης (υπαγωγή στο άρθρο 106 του ν.4495/2017), εφόσον έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο, εντός της οποίας (προθεσμίας) δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο.

 1. Επιτρέπεται η υπαγωγή στον ν.4495/2017, συγκεκριμένης κατηγορίας αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων προγενέστερων της 28ης.7.2011, που αφορούν σε περιπτώσεις υπαγωγής στο προϋφιστάμενο νομικό καθεστώς (στον ν.4014/2011 ή στον ν.4178/2013).
 2. Ορίζεται ότι:

– οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης (άρθρο 62 του ν. 4710/2020) δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως,

– οι δικαιούχοι των κατά τα ανωτέρω ενισχύσεων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη των ενισχύσεων.

 1. Συμπληρώνεται η δασική νομοθεσία (άρθρο 67 του ν.998/1979) σχετικά με το καθεστώς που διέπει τους αγρούς που άλλαξαν μορφή και συγκεκριμένα:

α. Ορίζεται ότι, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις, που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, επί των οποίων δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου.

β. Επιτρέπεται να ζητηθεί αλλαγή χρήσης των προαναφερόμενων εκτάσεων, σε όσους αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγραμμένων.

Επανακαθορίζονται δε οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Καθορίζεται η διαδικασία για τη διαπίστωση του ειδικότερου χαρακτηρισμού της έκτασης ως δάσους ή δασικής, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

ΜΕΡΟΣ Η’

Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (31η.12.2021) και μέχρι την 30η.9.2022, η προθεσμία υποβολής αίτησης από εργοδότη για μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας, προκειμένου να απασχοληθεί προσωρινά στην εποχιακή αγροτική οικονομία (άρθρο δέκατο έκτο του ν.4783/2021).

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το καθεστώς που διέπει την προσωρινή απασχόληση των απασχολούμενων εποχικά πολιτών τρίτων χωρών και μεταξύ άλλων:

 1. i) αυξάνεται στα 110 ευρώ (αντί 100 ευρώ, που προβλέπεται σήμερα) το ποσό του προβλεπόμενου παραβόλου που καταβάλλεται από τον εργοδότη υπέρ του Δημοσίου, για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί,
 2. ii) παρέχεται στον εν λόγω απασχολούμενο η δυνατότητα εξόδου από την ελληνική επικράτεια και επανεισόδου δύο (2) φορές μηνιαίως (κατά τα ισχύοντα, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής) κ.λπ.
 3. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία (άρθρο 13 του ν.4251/2014) και συγκεκριμένα:

α. Ορίζεται ότι, στην περίπτωση που ο αιτών καταθέτει αίτηση μετάκλησης εποχικού εργαζομένου για περισσότερα του ενός έτη, έως το όριο των πέντε (5) ετών, ο εργοδότης καταθέτει ένα αποδεικτικό καταβολής τέλους συνολικού ύψους εκατό (100) ευρώ για το σύνολο των περιόδων απασχόλησης εννέα (9) μηνών. [Κατά τα ισχύοντα, απαιτείται η καταβολή του εν λόγω παραβόλου για κάθε περίοδο απασχόλησης εννέα (9) μηνών].

β. Εισάγεται η υποχρέωση του εργοδότη που καταθέτει αίτηση για απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, εποχικά εργαζόμενου για περισσότερες της μιας περιόδου εννέα (9) μηνών, να υποβάλλει σύμβαση εργασίας αντίστοιχης διάρκειας, όπου προβλέπεται η υπαγωγή του εργαζόμενου για την απασχόλησή του αυτή στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με εργόσημο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 27 του ν.2639/1998 και άρθρο 20 του ν.3863/2010).

 1. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτη τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει στην ελληνική επικράτεια με έγκριση απασχόλησης για μια ή για περισσότερες περιόδους απασχόλησης και εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία, να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του τόπου κατοικίας και απασχόλησής του, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής εποχικής εργασίας.

β. Προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εποχικής άδειας διαμονής και μεταξύ άλλων παράβολο ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για τη συνολική περίοδο ισχύος της άδειας διαμονής, το οποίο δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα από την κατάληξη του αιτήματος.

γ. Η περίοδος διαμονής και απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας είναι συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών για κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, μπορεί δε να ανανεώνεται άπαξ και για χρονική περίοδο έως πέντε (5) έτη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου της εποχικής άδειας διαμονής και οι επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών.

 1. Παρατείνονται αυτοδικαίως για δώδεκα μήνες από τη λήξη τους, οι ισχύουσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014 – 2020 και συνήφθησαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων, για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς για τις διαδοχικές συμβάσεις και την ανώτατη διάρκεια συμβάσεων (άρθρα 5 και 6 του π.δ.164/2004).

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού καλύπτεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα είτε από τα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 είτε μέσω του θεματικού μέσου των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, από κοινού ή ξεχωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση των ανώτατων ορίων του συνολικού Π.Δ.Ε..

 1. Παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.12.2022, η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν δυνάμει των μνημονευόμενων ΚΥΑ, μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του αναγκαίου προσωπικού, προς υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών (άρθρο 123 του ν.4549/2018). Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού καλύπτεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον δεν προκαλείται υπέρβαση των ανώτατων ορίων του συνολικού Π.Δ.Ε.

ΜΕΡΟΣ Θ’

Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας λοιπών Υπουργείων και συγκεκριμένα:

 1. Παρατείνεται μέχρι την 11η.3.2023 (λήγει την 11η.3.2022), η προθεσμία εντός της οποίας οι οριζόμενοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του ν.4673/2020.
 2. Ρυθμίζονται δημοσιονομικής φύσεως θέματα που αφορούν στην ανώνυμη εταιρεία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (ELEUSIS 2023 / φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η εν λόγω εταιρεία (συστάθηκε με το άρθρο 107 παρ.2 του ν.3852/2010) λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και δεν εφαρμόζονται σε αυτή οι κανόνες του δημόσιου λογιστικού (ν.4270/2014), πλην των ρητά οριζομένων περιπτώσεων (υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού και των μηνιαίων καταστάσεων σχετικά με την εκτέλεση αυτού, τη χρηματοδότηση, τα μισθολογικά στοιχεία και τη σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων).
 3. Παρατείνεται, από τη λήξη της για ένα (1) έτος (έληξε 28.2.2022), η ισχύς της παρ.11 του άρθρου 429 του ν.4781/2021, σύμφωνα με την οποία, μέχρι την έκδοση των ΚΥΑ, με τις οποίες θα καθορισθεί το νέο πλαίσιο χορήγησης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής στους δικαιούχους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 430 του ν.4781/2021), προσαυξάνεται, κατά τριάντα τοις εκατό (30%), η μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου / Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως (Λιβύη).

Comments are closed.


Recent Posts

Μητσοτάκης: Σημαντική διάταξη για την προστασία της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα

“Στο εξής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σχήματα που έχουν ως ουσιαστικό αρχηγό κάποιον που έχει καταδικαστεί…

2 λεπτά ago

Βαρέλια με 71 κιλά χασίς εντόπισε η Αστυνομία

Περισσότερα από 71 κιλά χασίς εντόπισαν οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας χθες θαμμένα σε πλαστικά βαρέλια σε αγροτική περιοχή στην Κυπάρισσο…

7 λεπτά ago

Ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για τους καλλιτέχνες

​Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή δύο ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες δίνουν οριστικές απαντήσεις στα ζητήματα που…

12 λεπτά ago

Ουκρανία: Η Ρωσία σχεδιάζει μεγάλη επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Oleksii Reznikov προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα εξαπολύσει νέα μεγάλη επίθεση που ενδέχεται να ξεκινήσει…

19 λεπτά ago

SOS Αρναούτογλου: Tα χιόνια μέχρι τις παραλίες -“Καλπάζει” το Aegean Effect

Xιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα θα φέρει το Aegean Effect σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου και μέσα στις περιοχές…

21 λεπτά ago

Αυτό είναι το Μυστικό των Υδραυλικών: Ξεβουλώστε τη λεκάνη της τουαλέτας σε 1 λεπτό!

Δεν χρειάζεται να το παραδεχτείτε αλλά σίγουρα σας έχει συμβεί έστω και μια φορά στη ζωή σας. Την επόμενη φορά,…

26 λεπτά ago