Οι νέες αντιστοιχίες Τμημάτων, Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι νέες αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ . Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:
Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν.4332/2015 (Α΄ 76- διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159), β) του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), γ) του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και δ) των π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) και 18/2018 (Α΄ 31).
2. Τα αριθμ. 78848/Ζ1/20-05-2019 και 92149/Ζ1/07-06-2019 έγγραφα προς τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τη διατύπωση της γνώμης του Συμβουλίου της Αρχής σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
3. Την απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), που ελήφθη στην αριθμ. 88η/04-06-2019 συνεδρίασή του και διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το αριθμ. 10233 ΕΞ/04-06-2019 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής, με την οποία διατυπώνεται η γνώμη της ΑΔΙΠ για τις αντιστοιχίες των υφισταμένων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Τμημάτων/Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
4. Το γεγονός ότι α) τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων που ιδρύθηκαν με τους ν. 4559/2018 (Α΄ 142), ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ν. 4610/2019 (Α΄ 70) θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(άρθρα 3 και 11 του ν. 4559/2018, 15,20 και 22 του ν. 4589/2019 και 2, 14, 25, 36 και 46 του ν.4610/2019) και β) παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για τη διατύπωση της γνώμης της ΑΔΙΠ για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων που ιδρύθηκαν ή υπέστησαν μεταβολές με τους με τους ν. 4559/2018 (Α΄ 142), ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΝΕΕΣ, ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]