εγκύκλιος-για-την-παράταση-συμμόρφωσ-991865
ΠΑΙΔΕΙΑ | 21.09.2022 | 18:11

Εγκύκλιος για την παράταση συμμόρφωσης Παιδικών Σταθμών

Ενημέρωση για τις διατάξεις του αρ.107 του ν.4876/2021 έχει αποστείλει o Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Αναλυτικότερα, η Εγκύκλιος επισημαίνει ότι στο αρ.107 του ν.4876/2021 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017 λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ειδικότερα, παρατάθηκαν έως την 31η.7.2023:

– η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 του αρ.13 του ν.4623/2019.

– η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου.

– η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του αρ.4 του π.δ. 99/2017.

Το Υπουργείο επισημαίνει ωστόσο ότι « σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η.7.2022, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται ».