ατομικό-δελτίο-υγείας-μαθητή-α-δ-υ-μ-τι-414395
ΠΑΙΔΕΙΑ | 06.09.2022 | 08:35

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.): Τι ισχύει για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ και Δ’ Τάξη του Δημοτικού καθώς και στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ Τάξη του Λυκείου.

Το Ατομικό Δελτίο έχει τριετή ισχύ για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό και πρέπει να κατατεθεί στη σχολική μονάδα ως το τέλος Σεπτεμβρίου (συνήθως υπάρχει ενημέρωση από το σχολείο).

School Student Writing In Exercise Book, Studying In Classroom. Serious Teenager Schoolgirl. Thinkin

Συμπλήρωση Α.Δ.Υ.Μ.

Συμπληρώνεται από τον ιατρό που διενήργησε την προληπτική ιατρική εξέταση. Σημειώνονται οι πληροφορίες που κατά την κρίση του ιατρού πρέπει να είναι σε γνώση των υπεύθυνων της σχολικής μονάδας για την καλύτερη στήριξη του μαθητή/τριας στην ένταξη και συμμετοχή του στη σχολική ζωή, σε συνεννόηση με γονέα/κηδεμόνα και το ίδιο το παιδί ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητας, χωρίς να παραληφθούν πληροφορίεςπου η απουσία τους μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τονμαθητή/τρια.

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, ΠολυδύναμαΠεριφερειακά ιατρεία κ.λπ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας και ειδικότερα όταν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους ιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.

asfaleia kai ygieini sto sxoleio

Α.Δ.Υ.Μ. για αθλητικές δραστηριότητες

Το Α.Δ.Υ.Μ. αξιοποιείται για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα

της Φυσικής Αγωγής και σε άλλους σχολικούς αγώνες εκτός των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων.

Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίςενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της

Φυσικής Αγωγής, χωρίς να θεωρείται αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.

πηγή: mothersblog.gr