ΣΥΠΑ: Παράσταση διαμαρτυρίας για το νέο κτήριο της Περιφέρειας Αττικής

Τη δυναμική του παρέμβαση στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ετοιμάζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας, θέλοντας να δηλώσει την αντίθεσή του κατά τη συζήτηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά του νέου κτηρίου που θα στεγάσει την Περιφέρεια Αττικής.

«Απ’ ότι φαίνεται η νέα Επιτροπή Καταλληλότητας τα βρήκε όλα καλά… και η Περιφερειακή Αρχή «βαφτίζει» το Περιστέρι Αθήνα και ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα για την αγορά του κτιρίου Λ. Κηφισσού 62-64, στη θέση Ροσινιόλ… το πρώην κτίριο του ΟΠΑΠ», σημειώνει ο ΣΥΠΑ μεταξύ άλλων, παραθέτοντας τις απαιτήσεις που θα εκφράσει ο Σύλλογος με την αυριανή του διαμαρτυρία.

Απαιτούμε:

Την στέγαση των υπηρεσιών μας σε κτίρια σύγχρονα, οικονομικά, λειτουργικά, που θα έχουν την αναγκαία προσβασιμότητα για εμάς και τους πολίτες.
Την στέγαση των υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα στον Κεντρικό Τομέα και του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας στην Αθήνα.
Την αγορά κτιρίων, που θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Την άμεση επισκευή και συντήρηση όλων των κτιρίων, που στεγαζόμαστε.
Την άμεση επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την θέρμανση-ψύξη και την καθαριότητα των χώρων όλων των υπηρεσιών μας.
Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να μην προσθέτει κι άλλα προβλήματα, στις καθημερινές δυσκολίες τόσο των οχτακοσίων εργαζομένων, όσο και των εκατοντάδων πολιτών, που είναι υποχρεωμένοι να συναλλάσσονται με την Περιφέρεια.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής απευθύνει κάλεσμα σε όλους για τη συμμετοχή τους στην παράσταση διαμαρτυρίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις 21/3/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ., στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Ενιαία Επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από την από 16/3/2017 πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ :  Έκθεση ελέγχου καταλληλότητας του προσφερόμενου προς αγορά ακινήτου από την εταιρεία SYNERGO A.E., για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Γεωργιάδου – Τασούλη Ελισσάβετ, ως Πρόεδρος α) Ευαγγελίου Παρασκευάς    ΑΠΩΝ
β) Σμέρος Ιωάννης, ως μέλος β) Πάντζας Σπυρίδωνας          ΑΠΩΝ
γ) Μοσχολέας Αθανάσιος, ως μέλος γ) Παγωτέλης Ευστράτιος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει στη διάθεση αυτής τον σχετικό φάκελο προς εξέταση.

Τα μέλη της Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 242/96 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/07-08-1996).
 2. Την με αρ. 18/2017 (2η Συνεδρίαση/19-1-2017) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία συστάθηκε η παραπάνω Ενιαία Επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης μισθωμένων κτιρίων – Αγοράς Κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής.
 3. Την με αρ. πρωτ. 2218048/23-11-2016 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργήσει ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής.
 4. Την με αρ. πρωτ. κατάθεσης 234859/14-12-2016 προσφορά της εταιρείας «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 5. Το από 12-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, που είχε οριστεί με την υπ’ αριθ. 455/2014 και τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 367/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 6. Την υπ’ αριθ. 88/2017 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία:

Α) με βάση τη Διακήρυξη (αρ. 2.2 και 2.3) και το Ν. 3852/2010 (αρ. 3, παρ. 3θ) κρίνεται κατάλληλη η θέση του κτιρίου, καθώς ευρίσκεται σε θέση εντός της Αθήνας (συγκεκριμένα Δυτικός Τομέας Αθηνών) επί της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, δηλαδή επί οδού η οποία περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη. Η δε απόσταση από το Μετρό του Αγ. Αντωνίου είναι περίπου 1.120 μέτρα σε διαδρομή βαδίσματος, σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα και σε κάθε περίπτωση καλύπτεται ο όρος της Διακήρυξης που θέτει ως όριο τα 1.200 μ.

Β) να υπάρξει συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Καταλληλόλητας από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων και από Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό – Στέλεχος της ΠΑΤΤ.

 1. Τα με αριθμό πρωτ. 38367/21-2-2017 και 40341/23-02-17 έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής Καταλληλότητας προς το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων για τη νομική συνδρομή στο έργο της Επιτροπής και αναφορικά με τη «συμμόρφωση του προσφέροντος με τους όρους των άρθρων 4, 5 και 6 της ως άνω διακήρυξης και σε οτιδήποτε άλλο κρίνετε κρίσιμο και απαραίτητο για την εξέλιξη του εν λόγω διαγωνισμού».
 2. Το υπ’ αριθ, 41203/23-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων, με το οποίο επί των ερωτημάτων που ετέθησαν διατυπώνει την εξής γνώμη:

«Α. Ως προς το ζήτημα της συμμόρφωσης του προσφέροντος με το άρθρο 4 της διακήρυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης «το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να ανήκει κατά πλήρη νομή και κατοχή στον προσφέροντα, σε περίπτωση δε που ο προσφέρων διαθέτει αυτό βάσει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο θα μεταβιβαστεί στην αναθέτουσα αρχή ελεύθερο παντός βάρους, ότι ο προσφέρων έχει διασφαλίσει το δικαίωμα για προσφορά πώλησης του προσφερομένου ακινήτου και ότι έχει δικαίωμα αγοράς του ακινήτου».

Εν προκειμένω ο προσφέρων δηλώνει στην αίτησή του ότι το ακίνητο εμβαδού 4360 τμ κατέχεται από αυτόν δυνάμει συμβάσεως αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης με δικαίωμα επαναγοράς από την Εθνική Leasing, συναφώς δε προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, όπως ζητείται από την διακήρυξη.

Περαιτέρω έχουμε τη γνώμη ότι θα μπορούσε, για λόγους πληρότητας και παρά το γεγονός ότι τούτο δεν ζητείται από την διακήρυξη, να ζητηθεί επιπλέον από την Υπηρεσία η προσκομιδή του κειμένου της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (συμβόλαια 56649, 56650 και 56651/2013, όπως εμφαίνονται στη μερίδα του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο).

Για τα λοιπά δύο οικόπεδα της προσφοράς ο προσφέρων προσκομίζει συμβόλαια στα οποία αναφέρεται ότι είναι ο μόνος ιδιοκτήτης των οικοπέδων.

Σημειώνεται ότι ο νομικός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, θα γίνει από το Γραφείο μας στον κατάλληλο και επίκαιρο χρόνο πριν από την υπογραφή του συμβολαίου ώστε να διασφαλισθεί ότι το ακίνητο κατά το χρόνο της υπογραφής του συμβολαίου είναι ελεύθερο βαρών, που ενδεχομένως θα προκύψουν μετά από την υποβολή της προσφοράς. Και τούτο δεδομένου του όρου του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο «Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας και κατά την ημέρα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, να είναι ελεύθερο παντός πραγματικού ή νομικού ελαττώματος, βάρους, χρέους, κληρονομικού ή άλλου δικαιώματος, διεκδίκησης, ρυμοτομίας, απαλλοτρίωσης, αμφισβήτησης, υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης».

Β. Ως προς το ζήτημα της συμμόρφωσης του προσφέροντος με το άρθρο 5 της διακήρυξης.

Στο άρθρο 5 της διακήρυξης ορίζεται ότι «δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 4, διαθέτει ακίνητο το οποίο πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3».

Κατά τούτο ο προσφέρων πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3.

Ειδικότερα:

Στο άρθρο 2 της διακήρυξης ορίζεται ποιος πρέπει να είναι ο τόπος του ακινήτου, το ελάχιστο εμβαδόν του, η μέγιστη απόσταση που πρέπει να έχει από το μετρό, ότι το ακίνητο πρέπει να έχει κατάλληλη διαρρύθμιση ώστε να στεγάσει τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής και ότι πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση γραφείων.

Τα ανωτέρω ζητήματα δεν είναι νομικά καθώς για να απαντηθούν απαιτούν κρίση επί του πραγματικού. Κατά τούτο για αυτά δεν προσήκει νομική απάντηση.

Περαιτέρω στο άρθρο 3 της προκήρυξης προσδιορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κτίριο. Για το ανωτέρω ζήτημα δεν προσήκει νομική απάντηση καθώς απαιτεί κρίση, τεχνικής φύσεως επί του πραγματικού.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η προσφέρουσα εταιρεία δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις περί εξωχωρίων εταιρειών, όπως απαιτεί το άρθρο 5 της διακήρυξης.

Γ. Ως προς το ζήτημα της συμμόρφωσης του προσφέροντος με το άρθρο 6 της διακήρυξης.

Με το άρθρο 6 της διακήρυξης καθορίζεται κατάλογος δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους προσφέροντες (καταστατικό σε περίπτωση νομικών προσώπων, ενημερότητες, εγγυητική επιστολή, υπεύθυνες δηλώσεις, διάφορα πιστοποιητικά, τεχνικές μελέτες, κλπ.). Η κρίση καταρχήν περί της υποβολής ή μη του καταλόγου των δικαιολογητικών από τον προσφέροντα, ώστε να διακριβωθεί αν αυτός συμμορφώνεται με τους όρους του άρθρου 6 δεν είναι νομική αλλά ερείδεται επί πραγματικού γεγονότος.

Επισημαίνεται ότι επί της πληρότητας των δικαιολογητικών (αν προσκομίσθηκαν ή όχι) γνωμοδοτεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης η Επιτροπή Καταλληλότητας.

Σε περίπτωση, πάντως, που για συγκεκριμένο δικαιολογητικό ανακύψει αμφιβολία για την άρση της οποίας απαιτείται είτε η ερμηνεία όρου της διακήρυξης είτε η ερμηνεία διατάξεων νόμου το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω νομικές διευκρινίσεις».

 1. Την από 17-02-2017 έκθεση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του προσφερομένου κτιρίου του Μηχανολόγου Μηχανικού Νικολάου Μαθιουδάκη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, που ορίστηκε από τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών.
 2. Το αριθ. 59688 / 20.03.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Πρόταση χωροθέτησης Υπηρεσιών υποψήφιου Κεντρικού Κτιρίου Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Κηφισού 62 της εταιρείας SYNERGO Α.Ε.
 3. Το από 20.03.2017 έγγραφο της εταιρείας SYNERGO Α.Ε., με το οποίο μας απέστειλε το από 13.12.2016 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.Χ.Μ. σχετικά με το εξεταζόμενο ακίνητο αγοράς.

Συνεδρίασαν εκ νέου σήμερα, σε συνέχεια τακτών συνεδριάσεων, μετά από πρόσκληση τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών και ολοκλήρωσαν την εξέταση/μελέτη των σχετικών φακέλων που υπεβλήθησαν με τη προσφορά της εταιρείας «SYNERGO A.E.», μετά από αυτοψίες στις οποίες προέβησαν τα μέλη της Επιτροπής την Τετάρτη 1/2/2017, την Πέμπτη 9/2/2017 και το Σαββάτο 11/02/2017 για τον έλεγχο των προσφερόμενων ακινήτων α) κτιρίου επί οικοπέδου στην Λεωφόρο Κηφισού 62-64 και οδούς Λογοθέτου και Οικονομίδου, στο Δήμο Περιστερίου και β) δύο οικοπέδων που βρίσκονται στη θέση ΡΟΣΙΝΙΟΛ στο Δήμο Περιστερίου, εντός του Ο.Τ. 1943 που περιβάλλεται από την οδό Οικονομίδου, διαπίστωσαν τα παρακάτω, τα οποία παρατίθενται στον πίνακα, κατά σειρά, ως η αρίθμηση της σχετικής διακήρυξης:

ΟΡΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΝΑΙ/ΌΧΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        
2.1 αυτοτελές και αυτόνομο – κατάλληλο Α.1 εκδήλωση ενδιαφέροντος – Σχέδια ως κατασκευάσθη ΝΑΙ κτιριο: 15.963 τμ (13.027 άνω + 2.936 υπόγ) σε οικοπεδο 4.360,00τμ & 3.041τμ για στάθμευση
2.2 θέση – χώρος Α.2 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΑΣΠΦ* ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 88/2017 ΑΠΟΦ. ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*): Δ.Α.Σ.Π.Φ.: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ
2.3 θέση – μετρό Α.2 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΑΣΠΦ* ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 88/2017 ΑΠΟΦ. ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*): Δ.Α.Σ.Π.Φ.: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ
2.4 επιφάνεια Α.1.(α,β) εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ 14.500<15.963τμ12.700 & 2.936τμ:υπόγεια>1.800τμ απατούνται: 14.500-17.000τμ + επιπλέον χώροι στάθμευσης
2.5 χρήση γραφείων – σε εγκεκρ. σχεδίο πόλεως Α.3 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ Πολεοδομική άδεια & τακτοποίηση Ν.4178/2013 με χρήση γραφείων
2.6 λειτουργικότητα Α.3~13 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΕΙ
*ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
*ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Π.Α.
2.7 Υ.Δ. για δαπάνες βλαβών & διαμόρφωσης Γ-11 & Γ-12 ΝΑΙ (α) Υ.Δ. περί υποστηριξης του κτιριου για 12 μήνες & (β) ΥΔ ανάληψης υποχρέωσης εκτέλεσης απαιτουμένων κατασκευών και διαρρυθμίσεων
2.8 προσφορά/προϋπολογισμός ΔΑΣΠΦ* Π.Α. 22.000.000,00 ανώτατο ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
2.9 κριτήριο η χαμηλότερη τιμή ΔΑΣΠΦ* (*): Δ.Α.Σ.Π.Φ.: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
3.1 Υ.Δ. Μηχανικού για στατική επάρκεια Α-4 εκδήλωση ενδιαφέροντος & Ε-29 ΝΑΙ Υ.Δ. Πολιτικού Μηχανικού Μηνα Γρηγοράτου, Α.Μ. ΤΕΕ: 30447
3.2 αριστη κατασταση Α-5 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ επισκεψη – αυτοψία
3.3 δικτυα Κ.Ω. ΥΔΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. Α-6 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.4 ΑΜΕΑ Α-5 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.5 τουαλετες Α-7 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ 83 τεμ. (οι 10 ΑΜΕΑ) ………….
3.6 ανελκυστήρες Α-8 εκδήλωση ενδιαφέροντος & E-28 ΝΑΙ 3 (χωρητικόλτητας 11 ατόμων έκαστος) & ΑΜΕΑ τρια έγγραφα -αποδεικτικά νομιμότητας εγκ/σης και λειτουργίας ανελκυστήρων
3.7 υαλοπίνακες Α-9 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ επισκεψη – αυτοψία
3.8 εγκατασταση  ενεργητικης πυροπροστασιας Α-10 εκδήλωση ενδιαφέροντος & Ε-27 ΝΑΙ από Π.Υ. εγκεκριμενη μελέτη
3.9 κεντρικό συστημα κλιματισμού Α-11 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.10 πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Α-10 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.11 υποσταθμό μεσης τάσεως Α-12 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.12 ασθενή ρεύματα Α-12 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.13 μοναδα αδιάλειπτης ισχύος Α-12 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.14 ηλεκτροπαραγωγο ζευγος Α-12 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.15 υποδομη για computer room Α-12 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ
3.16 θεσεις σταθμευσης Α-13 εκδήλωση ενδιαφέροντος ΝΑΙ Σχέδια: Ως κατασκευάσθη & θέσεων στάθμευσης
3.17 δυνατότητα διαμορφωσης για  χωρου φιλοξενιας παιδιων ΝΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
4. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
4.1 πληρη κυριοτητα ή Υ.Δ. Α.1(α) εκδήλωση ενδιαφέροντος                &    Γ-13 ΝΑΙ ΥΔ (12.12.16)  διαθεση ακινήτου δυνάμει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/86 – ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
4.2 ακίνητο ελευθερο παντός πραγματικού ή  νομικού ελαττώματος (κατά την υπογραφή του συμβολαίου) Γ-13 ΔΑΣΠΦ* ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΌΤΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Υ.Δ. (12.12.16)
 (*): Δ.Α.Σ.Π.Φ.: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ
5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
υποχρέωση εργασιών/διαρυθμίσεων αν δεν υπάρχει επάρκεια Γ-11  &  Γ-12 ΝΑΙ ΥΔ: ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ
ΥΔ:
μη δεκτές εξωχώριες εταιρίες Β-2 ΝΑΙ 1) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 638301000)
2) ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ-ΔΙΚ/ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
εξουσιοδότηση για κατάθεση
Α-1 & Β-6 ΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. SYNERGO A.E. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος Β-2, Β-3, Β-4, Β-5, Β-6 ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ., ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
6Γα φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΠΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!