ΣΕΠΕΘ: Αντισυνταγματική η μοριοδότηση αναπληρωτών προϊσταµένων στις επικείµενες κρίσεις

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας  Σ.Ε.ΠΕ.Θ.,  κατά τη συνεδρίασή του στις 08/05/2018 αποφάσισε την αποστολή εγγράφου διαµαρτυρίας αναφορικά µε τη µοριοδότηση των αναπληρωτών προϊσταµένων στις επικείµενες κρίσεις.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του, σημειώνει:

Με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο η πλειοψηφία των υπαλλήλων αδικείται λόγω του καθεστώτος αναπλήρωσης για τις θέσεις ευθύνης καθώς για σειρά ετών η ∆ιοίκηση δεν προέβαινε σε κρίσεις για τις θέσεις αυτές.

Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται το συνταγµατικό δικαίωµα όλων των υπαλλήλων, να έχουν ίση ευκαιρία στη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης (αρχή της ισότητας, άρθρο 4 § 1 Σ).

∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα προβλεπόταν η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης κατά τον ορισµό αναπληρωτή προϊσταµένου (π.χ. σε περίπτωση οµοιόβαθµων υπαλλήλων) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., πολλοί υπάλληλοι µε περισσότερα πολλές φορές τυπικά προσόντα δεν ορίστηκαν αναπληρωτές προϊστάµενοι ή υπήρξαν περιπτώσεις ορισµού αναπληρωτή προϊστάµενου, όπου δεν τηρήθηκαν οι οργανικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις που όριζε το αρ.87 Ν.3528/2007.

Στην εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016, αναφέρεται ρητά ότι οι διατάξεις περί αναπλήρωσης αποτελούν, προσωρινό µέτρο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης και ότι στις περιπτώσεις που για αυτήν εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου οργάνου και δεν γίνεται αυτοδικαίως, θα πρέπει πάντοτε στις σχετικές αποφάσεις να εµπεριέχεται αιτιολογία.

Στις αποφάσεις ορισµού αναπλήρωσης, δεν τηρείται µια από τις βασικές αρχές της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η αρχή της αιτιολόγησης, αλλά υπάρχει µόνο η αναφορά ‘µέχρι τον ορισµό προϊστάµενου από το υπηρεσιακό συµβούλιο’.

Το θέµα αυτό, που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταµένων αυτή τη στιγµή στο ∆ηµόσιο αναδεικνύει την ανικανότητα και απροθυµία του Κράτους να εφαρµόσει τους Νόµους που το ίδιο ψηφίζει. Και αναγράφεται ως απροθυµία, διότι µε το να µην εφαρµόζεται η προβλεπόµενη αξιοκρατική διαδικασία αλλά να επιλέγονται προϊστάµενοι κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, διαιωνίζονται τα φαινόµενα ευνοιοκρατίας και συντηρείται η αίσθηση της άδικης και αδιαφανούς διοίκησης στους υπαλλήλους.

Συνεπώς για να αντιµετωπίζονται όλοι οι υπάλληλοι µε τον ίδιο τρόπο και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, χωρίς να παρατηρούνται φαινόµενα ευνοϊκής µεταχείρισης θεωρούµε ότι δεν πρέπει να υπολογιστούν τα µόρια για την αναπλήρωση, όταν επιτέλους εφαρµοστεί η προβλεπόµενη διαδικασία των κρίσεων για την επιλογή προϊσταµένων, σύµφωνα µε το Ν.4369/16.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ