Π. Αττικής: Στο ΦΕΚ η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αντιπεριφερειάρχες και συμβούλους

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Αττικής.

Ειδικότερα:

Α. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δημόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται
με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στην Αντιπεριφερειάρχη Κουρή Μαρία του Γεωργίου, και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Λεονάρδου Πολυτίμη του Αθανασίου, Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου Ευγενία του Θωμά, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 78, 79 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύν-
σεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
Β. Στην Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νάνου Δήμητρα του Γεωργίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
Γ. Στην Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεφαλογιάννη Λουκία του Νικήτα, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου ΤομέαΑθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου
και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω
αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
Δ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Λεωτσάκο Ανδρέα του Κωνσταντίνου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την
παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη, Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (πλην
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη, και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του
Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
Ε. Στην Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Αντωνάκου Σταυρούλα του Αγγέλου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά, των Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) χωρικής αρμοδιότητάς της, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 81 και 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών χωρικών αρμοδιοτήτων που ασκούνται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
ΣΤ. Στην Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Θεοδωρακοπούλου Βασιλική του Νικολάου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, των Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη, Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) χωρικής αρμοδιότητάς της, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 81 και 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών χωρικών αρμοδιοτήτων που ασκούνται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
Ζ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Κοσμόπουλο Ελευθέριο του Κοσμά, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται
με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθα- νάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικής Αττικής όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.η

Η. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Αυγερινό Αθανάσιο του Ευθυμίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων πουμεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, ΖέρβαΜαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Δείτε το ΦΕΚ

Comments are closed.


Recent Posts

Συντάξεις: Πώς θα βρείτε και θα εκτυπώσετε την προσωπική σας διαφορά – Δείτε αν θα πάρετε αύξηση

H λεγόμενη «προσωπική διαφορά» είναι ουσιαστικά το «κλειδί» που ανοίγει ή κλειδώνει την πόρτα των αυξήσεων στις κύριες συντάξεις και καθορίζει εν…

6 λεπτά ago

Συνωμοσία αλά Tik Tok: Οι κυβερνήσεις φτιάχνουν τα κουνούπια για να κατασκοπεύουν τον κόσμο

Μια νέα θεωρία συνωμοσίας έχει εμφανιστεί στο TikTok, σύμφωνα με την οποία τα κουνούπια έχουν «μητρώα» και παρακολουθούν τους ανθρώπους.…

9 λεπτά ago

Σμύρνη: Η άγνωστη ιστορία της σημαίας του 1922-Βρέθηκε κρυμμένη σε αποθήκη

Μία άγνωστη για πολλούς ιστορία για τη «σημαία της Ιωνίας», αποκαλύπτει με σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα "Εστία". Η ελληνική…

10 λεπτά ago

Στάση εργασίας δασκάλων και νηπιαγωγών (ημερομηνία)

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) προανήγγειλε την στάση εργασίας…

11 λεπτά ago

Σχεδιάζουν ξενοδοχείο πάνω σε ρήγμα-Καμπανάκι κινδύνου από γεωλόγους

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι γεωλόγοι για το ξενοδοχείο που σχεδιάζεται πάνω στο ρήγμα του Παλίγκρεμνου, στην Κρήτη. Σύμφωνα…

24 λεπτά ago

Ποια θεατρική παράσταση είδαν Αλέξης Τσίπρας και Μπέτυ Μπαζιάνα

Την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, Τα Φώτα της Πόλης, παρακολουθησε ο Αλέξης Τσιπρας με την Μπετυ Μπαζιανα και τα δύο τους…

30 λεπτά ago