Π. Αττικής: Παύει η εκ περιτροπής εργασία-Έτσι θα λειτουργούν οι υπηρεσίες (εγκύκλιος)

Εργαζόμενοι Περιφέρειας Αττικής: Από λίστες υπουργών & "κολλητών" οι προσλήψεις Πατούλη

Εγκύκλιο με θέμα τη «Λειτουργία Υπηρεσιών και προσδιορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που παρίστανται στις Υπηρεσίες, στο πλαίσιο επανόδου στην κανονικότητα και αποκατάστασης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής», απέστειλε η περιφέρεια στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η περιφέρεια Αττικής αποφασίζει:

Την παύση της εκ περιτροπής εργασίας και την αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 100% , από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020.

Στο ποσοστό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα:
α) με κάθε είδους άδεια βάσει των πάγιων διατάξεων
β) με κάθε είδους διευκόλυνση που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του
COVID-19, ήτοι άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου
κ.α.
Η επαναφορά στο 100% της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υπαλλήλων θα
πραγματοποιηθεί τηρουμένων των προϋποθέσεων διασφάλισης των κανόνων προστασίας
της υγείας , όπως αυτές καθορίζονται με σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες/κατευθύνσεις του
ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αρμοδίων Φορέων, και
ιδίως η τήρηση της αποστάσεως τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων (όπου
αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθέτηση διαχωριστικού μεταξύ των εργαζομένων από
αδιαπέραστο υλικό, γυαλί ή plexiglass) αλλά και των κανόνων υγιεινής τόσο εντός των
Υπηρεσιών όσο και των ατομικών.

Β) Διατηρείται, όπου απαιτείται, ο καταμερισμός της προσέλευσης των υπαλλήλων στα τρία
διακριτά ωράρια (07.00, 08.00 και 09.00 με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και
17.00), σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-
2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) του Υπουργείου
Εσωτερικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και
συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα
μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και στην υπηρεσία κατά τις ώρες της αιχμής.
Γ) Το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις υπηρεσίες μόνο κατόπιν
προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να
ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων
μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής εξυπηρετούν τα αιτήματα των πολιτών και μέσω του
Συστήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής (Οδηγός του Πολίτη,
www.patt.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 1539.
Στο πλαίσιο αυτό, εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και της διασφάλισης της δημόσιας
υγείας πολιτών και εργαζομένων, οι σύμφωνα με την παρούσα οριζόμενοι υπεύθυνοι, όπου
απαιτείται, προκειμένου να ελέγχεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής, θα καταρτίζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλάνο εργασιών και θα κοινοποιείται
υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.
Κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα εξής:
α) αντικείμενο – αρμοδιότητες κάθε οργανικής μονάδας,
β) προτεραιοποίηση των αρμοδιοτήτων αυτών που πρέπει να εκτελούνται άμεσα προς εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και του δημοσίου συμφέροντος,
γ) διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων εκάστης υπηρεσίας προκειμένου να καθίσταται ασφαλής η προσέλευσή τους στην Υπηρεσία, αλλά και η παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας στην Υπηρεσία με όρους υγιεινής και ασφάλειας.
Δ) Τον ορισμό :
1. των Αντιπεριφερειαρχών ως υπεύθυνων για την κατάρτιση του πλάνου εργασιών των Γραφείων τους.
2. Τον ορισμό των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής ως υπεύθυνων για την κατάρτιση του πλάνου εργασιών των Υπηρεσιών τους. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων πέραν τις ως άνω υποχρεωτικής κοινοποίησης του πλάνου εργασιών στην Δ/νση
Ανθρώπινου Δυναμικού, ενημερώνουν αμελλητί τους αντίστοιχους Προϊσταμένους
Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται, για την κατάρτιση πλάνου εργασιών
και για οποιαδήποτε εξέλιξη συνδέεται με τις ρυθμίσεις της παρούσης Απόφασης .
3. Τον ορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ως υπεύθυνου για την κατάρτιση του πλάνου εργασιών του Γραφείου Περιφερειάρχη και των Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Αττικής .
Ε) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι,
σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της
δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να
προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη
διασφάλισή τους.
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για
προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της
υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή
τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
Η παρούσα απόφαση ενδέχεται να τροποποιηθεί με βάση την εξέλιξη της επιδημίας και τα
επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και τις οδηγίες των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, DEPT-Α


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]