Βρεφονηπιοκόμος στο Δήμο Αλιάρτου (προκήρυξη)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) συνολικά μήνες, μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για την παρακάτω, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση. (την οποία θα παραλάβουν από Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – μητρώων & διαδικασιών προσωπικού και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – μητρώων & διαδικασιών προσωπικού, Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος, Τ.Κ.: 32001 απευθύνοντάς την στον Υπεύθυνο κ. Φροσυνό Λουκά (τηλ. επικοινωνίας: 22683-50.218).

Διαβάστε την προκήρυξη

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση