Τρίμηνες συμβάσεις για 52 εργαζόμενους προκηρύσσει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (αναλυτικά)  

Στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 17η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 06/05/2015.

Σύνολο μελών : 3 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος Απόντες : 0 Κανείς Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας 2015» και λέει τα εξής: Ο ΑΣΔΑ σχεδιάζει και οργανώνει επί σειρά ετών σε συνεργασία με τους Δήμους – μέλη του, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών, την πυρασφάλεια του ορεινού όγκου του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, κατά  τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα οργανώνει: – τον καθαρισμό των εισόδων του Ποικίλου Όρους από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα – τις περιπολίες οχημάτων σε τρεις τομείς του Ποικίλου Όρους – τη λειτουργία του κέντρου επιχειρήσεων του ΑΣΔΑ μέσα από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος τηλεανίχνευσης πυρκαγιών Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 2.1 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.΄Α΄) » Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού  με τρίμηνη σύμβαση για τις ανάγκες της πυρασφάλειας 2. Το ότι το αίτημά μας για προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού έως οκτώ (8) μήνες, δεν έχει ακόμα εγκριθε ί 3. Το ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, χωρίς να έχει αντίστοιχα ξεκινήσει καμία διαδικασία πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού.

Κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη  να λάβουμε σήμερα τη σχετική απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας,  τρεις (3) μήνες, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών  πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, ως εξής:

– Είκοσι έξι (26) Οδηγοί Γ΄Κατηγορίας – Δύο (2) Οδηγοί Γ΄Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου – Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου ( τύπου JCB εκσκαφέας – φορτωτής) – Δύο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων – Τρεις (3) Ειδικοί Δασοφύλακες Σύνολο τριάντα τέσσερα (34) άτομα , για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, κατά τη θερινή περίοδο Μάιος – Οκτώβριος 2015.

Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση των δράσεων πυροπροστασίας. Επιπλέον ο ΑΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του ενδέκατου άρθρου του ν. 4296/2014 «Kύρωση της από 30-12-2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΚAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ.λ.π) (ΦΕΚ A΄214), αναλαμβάνει τη διαχείριση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ¨Αντώνης Τρίτσης¨, μία έκταση 1.100 στρεμμάτων, στην οποία ο Σύνδεσμος πρέπει να κάνει μια σειρά παρεμβάσεων, όπως αποψιλώσεις χώρων, συντήρηση εγκαταστάσεων, κλαδοκαθαρισμοί, πυρασφάλεια και άλλες ενέργειες. Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τις εξής ειδικότητες:

– Τρεις (3) Εργάτες Πρασίνου – Δέκα (10) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων – Ένας (1) Υδραυλικός – Ένας (1) Σιδηρουργός – Ένας (1) Ξυλουργός – Ένας (1) Ελαιοχρωματιστής – Ένας (1) Ηλεκτρολόγος Σύνολο δεκαοκτώ (18) άτομα, για τις ανάγκες του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ¨Αντώνης Τρίτσης¨

ΣΥΝΟΛΟ: Πενήντα δύο (52) άτομα.

 

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προαναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α 30/6041, 10/6041, και 70/6041 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2015. Για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από τις δράσεις που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος είναι αναγκαία η άμεση έγκριση του αιτήματός μας, προκειμένου να προωθηθεί έγκαιρα από την υπηρεσία μας η διαδικασία πρόσληψης και το εν λόγω προσωπικό να είναι στη θέση του έστω και μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Επιπλέον, λόγω έλλειψης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο Σύνδεσμο, απαιτείται η πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού για μια σειρά παρεμβάσεων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας  στο Πάρκο ¨Αντώνης Τρίτσης¨.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΣΔΑ


Αφήστε μια απάντηση