Τη Δευτέρα συνεδριάζει το ΔΣ του Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας (ημερήσια διάταξη)

Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα 18  Ιουνίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ενδέκατη (11η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2018.
 • Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 29.740,00€ της Β’ δόσης των ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. 15.7135.0003 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών σχολείων ελαφράς προκατασκευής», αξίας 20.000 ευρώ.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση παραλαβής και παρακολούθησης παρεχόμενης υπηρεσίας Λειτουργία και Συντήρηση ΕΕΛ Μαρκοπούλου για τα έτη 2018/2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
 • Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο με τίτλο: «Μονάδα παραγωγής, συσκευασίας, επισήμανσης, αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών – κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων» της εταιρείας MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στη θέση Αιματόριζα-Νταρσίζα του Δήμου Μαρκοπούλου».
 • Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο με τίτλο: «Λειτουργία εννέα (9) υφιστάμενων ραδιοεντοπιστών (Radar)».
 • Λήψη απόφασης για σύμφωνη γνώμη ως προς την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής».
 • Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση για την κήρυξη αναγκαστικής δουλείας περιορισμένου χρόνου εκτός σχεδίου έκτασης για την κατασκευή των έργων του αγωγού διάθεσης και του υποθαλάσσιου αγωγού του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας, στη θέση «Χαμολιά» του Δήμου Μαρκοπούλου, για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας».
 • Λήψη απόφασης για συναίνεση του Δήμου Μαρκοπούλου εγκατάστασης φωτοβολταικών  στο 4ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου, ως χρήστη της σχολικής μονάδας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΤΡΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομών για την εκτέλεση απαιτούμενων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ σε οδούς στην πόλη του Μαρκόπουλου και Πόρτο Ράφτη.
 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων μεταξύ των σημείων Β172 και Β184 επί των οδών Μυρρινούντος και Στησαγόρα στην περιοχή Δημητσήρι στα πλαίσια του έργου «Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου Παιανίας».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» σε κατηγορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4479/2017.
 • Λήψη απόφασης για την παραμονή του Δημόσιου ΙΕΚ στο Δήμο Μαρκοπούλου και έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών για τη μεταστέγασή του (από την σχολική χρονιά 2019-2020).
 • Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης και χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου από το Δημόσιο ΙΕΚ Μαρκοπούλου για το σχολικό έτος 2018-2019.
 • Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση του ποσού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2017 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα πρόσληψης των υπόλοιπων μη καλυφθέντων θέσεων της υπ’αριθμ. 1/86Μ/2008 προκήρυξης.
 • Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 2/μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας/πυροπροστασίας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση μιας (1) θέσης για τη λειτουργία κινητής καντίνας στην περιοχή Χαμολιά, σε υπαίθριο ιδιωτικό χώρο του Α.Σ. ΜΑΡΚΟ, στην τοποθεσία «Γράβα-Χαμολιά» Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 • Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου ως κυρίου εταίρου στο έργο με τίτλο: «Μοιραστείτε εμπειρίες αρχαιολογικών χώρων» στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME-ADRION 2014-2020.
 • Λήψη απόφασης για έγκρισης ψηφίσματος του Συλλόγου «Τα θύματα της από 2/8/2013 πυρκαγιάς στο Πόρτο Ράφτη-Μαρκόπουλο» περί ηθικής και πρακτικής υποστήριξης των δημοτών που είχαν υποστεί ζημιές στην από 2/8/2013 πυρκαγιά.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ853-850 με κωδικό 671228 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής πεύκου επί της οδού Σουνίου 54Α.
 • Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών πόλεως και οικισμών.
 • Λήψη απόφασης για παράταση των εκταφών κατά δύο (2) έτη, πέραν της προβλεπόμενης τριετίας, λόγω προβλημάτων μη πλήρους αποσύνθεσης.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!