Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ, συνολικά μέχρι είκοσι ατόμων. Το προσωπικό θα εργαστεί μέχρι πέντε ημέρες κατ’ άτομο το μήνα Μάιο, σε πρόσκαιρες, εποχικές ή και κατεπείγουσες ανάγκες. Η πρόσληψη θα γίνει μετά από απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου.

Γενικά προσόντα πρόσληψης

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.
  2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003).
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), κατά τα άρθρα 8, 9 και 10 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/97.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα .
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ/νση: Πεζ. Ρήγα Φεραίου 66- Τ.Κ. 37500 Βελεστίνο Ν. Μαγνησίας, τηλ: 2425350222) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τζουβαράκου Βασιλική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή και τα δικαιολογητικά τους από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Βελεστίνου), έως και Δευτέρα 11-05-2015.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ


Αφήστε μια απάντηση