ΠΟΕ – ΟΤΑ: Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΟΕ – ΟΤΑ, με την οποία ασκεί κριτική στον υπουργό Εσωτερικών Π. Κουρουμπλή και στους αναπληρωτές υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, Χρ. Βερναρδάκη και Γ. Χουλιαράκη αντίστοιχα, για την προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών να παρερμηνεύσει τις διατάξεις του νέου μισθολογίου (ν. 4354/2015) και να υποβαθμίσει μισθολογικά τους εργαζόμενους διαφόρων κλάδων Δημόσιας Εκπαίδευςης σε Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί ή μεταταγεί με τυπικό προσόν την εργασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Έχει παγιωθεί πλέον η άποψη στο σύνολο των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πως η εσωτερική  λειτουργία του Υπουργείου Οικονομικών έχει ως πρωταρχικό στόχο την πάση θυσία περικοπή κάθε μισθολογικής δαπάνης, εκμεταλλευόμενο κάθε μέσο και τρόπο αγνοώντας πολλές φορές ακόμη και την Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν θα μπορούσε να εκλάβει κανείς διαφορετικά την στάση του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ζήτημα της υπερβάλλουσας μείωσης που αδιαφορεί επιδεικτικά όταν το ζήτημα έχει διευθετηθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Την ίδια ακριβώς απαράδεκτη στάση κρατά και στο ζήτημα της μισθολογικής κατάταξης των εργαζομένων με τυπικό προσόν την εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν μάλιστα το ίδιο ζήτημα σε άλλο κλάδο εργαζομένων έχει λυθεί!!!

Μόνο σκοπιμότητα μπορεί να υποκρύπτει το απαράδεκτο φαινόμενο μέσω της τακτικής των ερωτοαπαντήσεων επί θεμάτων του νέου Μισθολογίου (Ν.4354/2015) με στόχο να δίνεται «ερμηνεία» που αγνοεί πλήρως διατάξεις Νόμων δομικής σημασίας για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό, με στόχο πλαγίως να υποστούν τεράστια μισθολογική καθίζηση μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είτε προσλήφθηκαν, είτε μετατάχθηκαν, σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία με τυπικό προσόν την εμπειρία.

Συγκεκριμένα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νέου μισθολογίου (Ν.4354/2015) αναφορικά με την κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και επί του άρθρου 9 αναφέρεται ότι:

«Με την παρ.2 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής. Στις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται υπάλληλοι όπως οι Τ.Ε. Εργοδηγών, δικαστικοί υπάλληλοι κ.λπ. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η κατάταξη κάθε υπαλλήλου στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά του προσόντα».

  1. Στην παρ.4 του άρθρου 20 (Κλάδος Δ.Ε. Τεχνικός) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα», αναφέρεται ότι:

«4. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή  τουλάχιστον εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

  1. Με τα άρθρα 217 και 77 του Ν.3584/2007, «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», προβλέπεται αντίστοιχα ότι:

Άρθρο 217

Προσόντα διορισμού με εμπειρία

Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατηγορίας ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, ΔΕ 30 Τεχνιτών, ΔΕ 35 Δενδροανθοκηπουρών-Δενδροκόμων-Κηπουρών-Ανθοκόμων, ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας και ΔΕ 32 Μαγείρων, από υποψηφίους με τα τυπικά προσόντα του οικείου κλαδολογίου, επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων που έχουν προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.

Άρθρο 77

Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία

1.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται ρητώς ότι για το διορισμό σε συγκεκριμένη κατηγορία αντί του οικείου τίτλου σπουδών αρκεί συγκεκριμένη εμπειρία ή αντί του οικείου τίτλου σπουδών αρκεί τίτλος σπουδών άλλης ειδικότητας και ορισμένη ειδίκευση ή εμπειρία στην ειδικότητα της θέσης, τα προσόντα αυτά ισχύουν και για την κάλυψη των θέσεων με μετάταξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

2.Για τις μετατάξεις αυτές, ως χρόνος με ανώτερα τυπικά προσόντα θεωρείται αυτός που έχει διανυθεί με την εμπειρία.

Από την βούληση του νομοθέτη (Ν.4354/2015), όπως ερμηνεύτηκε ανωτέρω, ότι δηλαδή ο υπάλληλος πρέπει να καταταγεί στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά του προσόντα, και επειδή ο νομοθέτης έχει ήδη αναγνωρίσει την εμπειρία ως τυπικό προσόν διορισμού ή μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ειδικά και αποκλειστικά για συγκεκριμένες θέσεις των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, πρέπει και η κατάταξη όσων έχουν διοριστεί ή μεταταγεί με τυπικό προσόν την εμπειρία να γίνει στην κατηγορία διορισμού ή μετάταξης και επομένως δεν νοείται μισθολογική υποβάθμιση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις συγκεκριμένες θέσεις.

Κατά συνέπεια, μια ερμηνευτική προσέγγιση και άρα οδηγία για εφαρμογή από τις υπηρεσίες, που θα οδηγεί στην αρνητική μισθολογική διαφοροποίηση αυτών των υπαλλήλων, προφανώς δεν μπορεί να έχει νόμιμο έρεισμα και βεβαίως μας βρίσκει αντίθετους.

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καλούμε άμεσα στην επίλυση της σκόπιμης μισθολογικής καθίζησης της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων που σε συνδυασμό με μια σειρά ζητήματα, τα οποία σας έχουν τεθεί και τα οποία μεθοδευμένα αγνοείτε, προσπαθώντας ταυτόχρονα να υποβαθμίσετε την θεσμική εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας θα είναι η αιτία σκληρής αντιμετώπισης και παρέμβασης του συνόλου των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απαιτούμε την άμεση «απόσυρση» των αναρτημένων ερωτοαπαντήσεων από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα και ουσιαστικά «δημιουργούν» ένα μη υπαρκτό θέμα. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούμε πως θα είναι η σταγόνα που θα ανοίξει «τον ασκό του Αιόλου…» και ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του…!!!».

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!