Οχτώ προσλήψεις στον Δήμο Αγ. Βαρβάρας Αττικής

Οχτώ άτομα με δίμηνες συμβάσεις έργου θα προσλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας – Αττικής ύστερα  από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Πρόκειται για οχτώ θέσεις οδηγών (ΔΕ) και τρεις εργάτες γενικών καθηκόντων (ΥΕ) που θα καλύψουν  την κάλυψη εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου.


Γενικά προσόντα πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

  1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των   καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία),με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ   (Αριστομένους 8,     Γρ. προσωπικού 2ος όροφος), προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την 07/08/2013 έως            και την 12/08/2013.

Με την αίτηση υποβάλλονται φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση