ΟΤΑ: Ομερτά από αιρετούς, συναδέλφους σε επίορκους υπαλλήλους

Το… ψιλοκομμένο τουμπεκί και η κάλυψη υποθέσεων, από αιρετούς και υπαλλήλους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, παράνομων πράξεων επίορκων συναδέλφων τους αποτελεί και για το 2011 συνήθη πρακτική στους δήμους και τις περιφέρειες, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2011 για τη διαφθορά στο Δημόσιο του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή. Υποθέσεις με αδιαφανείς διαδικασίες που σχετίζονται με την καταβολή χρημάτων από ταμία δήμου σε μη νόμιμο δικαιούχο, «φουσκωμένοι» τραπεζικοί λογαριασμοί σε υπάλληλο πολεοδομίας, που απηλλάγη από τις κατηγορίες της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς και της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συµφερόντων, περιπτώσεις ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης ή παράβασης καθήκοντος είναι μόνον μερικές από τις παράνομες πράξεις που κάλυψε η… ομερτά. Ωστόσο, με το δικαίωμα που το δίνει ο νόμος, ο Λ. Ρακιντζής άσκησε ενστάσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές από αυτές να αποκατασταθεί η τάξη και ο νόμος. «Περιδιαβαίνοντας» την Έκθεση του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η aftodioikisi.gr σταχυολόγησε κάποιες από τις περιπτώσεις που αφορούν σε επίορκους υπαλλήλους των ΟΤΑ, τις οποίες και ο ίδιος ο Λ. Ρακιντζής χαρακτηρίζει ως ενδεικτικές:

1. Ένσταση κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Κρίσεωςηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, µε την οποία επιβλήθηκε σε υπάλληλο η πειθαρχική ποινή του υποβιβασµού κατά ένα βαθµό για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος. Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως ταµίας πρώην ∆ήµου του νοµού χορήγησε στις 21/10, 24/11 και 14/12/2010 χρηµατικά ποσά από το ταµείο του ∆ήµου, 25.000 €,

40.000 € και 35.000 € αντίστοιχα, στον ειδικό συνεργάτη του ∆ηµάρχου, βάσει χειρόγραφων αποδείξεων, χωρίς να υφίσταται νόµιµος τίτλος πληρωµής σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις και χωρίς ο παραλήπτης των χρηµάτων να είναι νόµιµος δικαιούχος. Ο εγκαλούµενος, ως δηµόσιος υπόλογος φέρει προσωπική ευθύνη για το συνολικό ταµειακό έλλειµµα που προκλήθηκε το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 93.000€. Στον ∆ήµο επεστράφησαν σταδιακά διάφορα ποσά και στις 22-2-2011 το οφειλόµενο ποσό ήταν 70.000 €.

2. Ένσταση κατά απόφασης του ΄ Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ Νοµαρχίας Αθήνας, µε την οποία υπάλληλος πολεοδοµίας ∆ήµου απηλλάγη από τα πειθαρχικά παραπτώµατα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας και της χρησιµοποίησης της υπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων. Συγκεκριµένα, από τον έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, τον οποίο διενήργησε το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) διαπιστώθηκαν τα εξής:

– Στους τραπεζικούς λογαριασµούς του εγκαλούµενου υπαλλήλου και της συζύγου του από το έτος 2000 και µετά κατατέθηκαν ποσά, εκ των οποίων το ποσό των 456.288,17€ κρίθηκε ότι δεν προέρχεται από νόµιµα και εµφανή εισοδήµατα του εγκαλουµένου και αποτελεί προϊόν αδιαφανών συναλλαγών του µε τρίτους.

– Εντοπίστηκαν καταθέσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από πρόσωπα που συνδέονται µε το αντικείµενο εργασίας της Υπηρεσίας του, τα συµφέροντα των οποίων εξαρτώνται από τις πράξεις της και µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψε ότι ο εγκαλούµενος είχε συµµετοχή σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας, µε την οποία σχετίζονται καταθέτες στους λογαριασµούς του.

– Εντοπίστηκαν επώνυµες καταθέσεις από επαγγελµατίες ή ιδιώτες. Από την έρευνα των διενεργησάντων τον έλεγχο στο αρχείο έκδοσης οικοδοµικών αδειών της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου προέκυψε ότι πρόσωπα µε τα ίδια ονόµατα σχετίζονται, ως µηχανικοί ή ιδιοκτήτες µε οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν από την υπηρεσία του εγκαλουµένου.

3. Ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης του προέδρου του Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισµού τουήµου Σερρών, µε την οποία αποφασίστηκε η απαλλαγή υπαλλήλου, η οποία εργάστηκε σε Παιδικό Σταθµό του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου, από το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους. Συγκεκριµένα, η εγκαλουµένη βεβαίωσε ψευδώς επαγγελµατική εµπειρία µάγειρα σε καθαρίστρια του εν λόγω σταθµού, για να χρησιµοποιηθεί ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τη µετάταξή της σε ανώτερη κατηγορία. Στην υπόθεση αυτή εµπλέκεται και άλλη υπάλληλος, για την οποία εκδόθηκε αθωωτική πειθαρχική απόφαση και ο ΓΕ∆∆ άσκησε κατ’ αυτής ένσταση.

4. Ένσταση κατά απόφασης του δηµάρχου Μενεµένης, µε την οποία αποφασίστηκε η απαλλαγή υπαλλήλου από το πειθαρχικό παράπτωµα της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος την 25-8-2009 αρνήθηκε, αν και είχε νόµιµη υποχρέωση, να προβεί σε έγγραφη ενηµέρωση του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως προς την εξέλιξη πειθαρχικού ελέγχου υπαλλήλου.

5. Ένσταση κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αποκεντρωµένηςιοίκησης Αθηνών, µε την οποία υπάλληλος ∆ήµου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη του ΓΕ∆∆ για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος και της άσκησης εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας, κηρύχθηκε αθώος. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούµενος χωρίς άδεια της υπηρεσίας του εκπόνησε µελέτες για την έκδοση οικοδοµικής άδειας και ορίστηκε επιβλέπων µηχανικός έναντι αµοιβής για οικοδοµικές εργασίες σε οικοδοµή, κείµενη εντός των ορίων του ∆ήµου, αρµοδιότητας της πολεοδοµικής υπηρεσίας, στην οποία ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος.

6. Ένσταση κατά απόφασης του δηµάρχου Ανατολικής Μάνης, µε την οποία υπάλληλος απηλλάγη από το πειθαρχικό παράπτωµα της εκτός υπηρεσίας αναξιοπρεπούς για υπάλληλο διαγωγής. Συγκεκριµένα ο εγκαλούµενος ιδιοποιήθηκε παράνοµα ξένα (ολικά) κινητά πράγµατα που περιήλθαν στην κατοχή του. Ειδικότερα: Ενώ η …….κάτοικος Γερµανίας αγόραζε τµηµατικά ελαιόλαδο από εταιρεία, κατέθετε τµηµατικά χρηµατικά ποσά ανερχόµενα συνολικά στο ποσό των 7.122,50 € προς εξόφληση του τιµήµατος του ελαιόλαδου, εκ παραδροµής στο λογαριασµό του εγκαλούµενου σε Τράπεζα αντί στο λογαριασµό του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. Ο εγκαλούµενος δεν επέστρεψε τα ποσά αυτά στην ιδιοκτήτρια παρά τις προς τούτο οχλήσεις της, ούτε και στον δικαιούχο, αλλά τα κατακράτησε και τα ιδιοποιήθηκε παράνοµα ενσωµατώνοντας αυτά στην ατοµική του περιουσία.

8. Ένσταση κατά απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε την οποία υπάλληλος απηλλάγη από τα πειθαρχικά παραπτώµατα της αµέλειας και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. Συγκεκριµένα από τον έλεγχο του ΣΕΕ∆∆ διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούµενος δε µερίµνησε ως Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής των εργασιών του έργου «Βελτίωση Λιµένος Κυπαρισσίας» για την προσωρινή παραλαβή του, ενώ παρήλθαν έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωσή του (9-12-2008). Για τις διαπιστωθείσες από το ΣΕΕ∆∆ παραλείψεις και άλλων υπαλλήλων, στους οποίους ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη εκδόθηκαν απαλλακτικές πειθαρχικές αποφάσεις και κατ’ αυτών ο ΓΕ∆∆ άσκησε ένσταση.

9. Ένσταση κατά απόφασης του νοµάρχη Μεσσηνίας, µε την οποία επιβλήθηκε σε υπάλληλο Πολεοδοµικού Τµήµατος η πειθαρχική ποινή του προστίµου µιας εβδοµάδας των µηνιαίων αποδοχών για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος. Συγκεκριµένα, από έλεγχο που διενήργησε το ΣΕΕ∆∆ διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούµενος δεν αναζήτησε την απαιτούµενη έγκριση για τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης σε οικισµό κατά το στάδιο ελέγχου πληρότητας του φακέλου, αλλά ούτε κατά τα λοιπά στάδια ελέγχου της αρχιτεκτονικής µελέτης οικοδοµικής άδειας µε τίτλο «ανέγερση ισογείου πρατηρίου υγρών καυσίµων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου» κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π∆ 8/13-7-1993. Έτσι εκδόθηκε η εν λόγω οικοδοµική άδεια, ενώ η δραστηριότητα του πρατηρίου υγρών καυσίµων δεν ήταν συµβατή µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης στο συγκεκριµένο οικισµό.

10. Ένσταση κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρωµένηςιοίκησης Πελοποννήσουυτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε την οποία επιβλήθηκε σε υπάλληλο η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης έξι µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους. Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως υπόλογος διαχειριστής και παράλληλα Προϊστάµενος Τµήµατος, στις 25-9-2009 παρέδωσε σε εκπρόσωπο εταιρείας την επιταγή των 230.000,00 € ποσό που αντιπροσωπεύει την επιχορήγηση της επένδυσης, χωρίς να ελέγξει το φάκελο του φορέα της επένδυσης και να διαπιστώσει την ύπαρξη σύµβασης ενεχύρου απαιτήσεων Τράπεζας, η οποία είχε επιδοθεί νοµίµως µε δικαστικό επιµελητή δια του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Επίσης, από την 25η Σεπτεµβρίου 2009 έως την 4η Αυγούστου 2010, δεν προέβη εγγράφως σε καµία ενέργεια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και επιστροφής του καταβληθέντος ποσού εντόκως. Ακόµη, στις 23-12-2008 ο εγκαλούµενος εξέδωσε επιταγή ποσού 467.300,00 € στο όνοµα εταιρείας ως προκαταβολή της προβλεπόµενης επιχορήγησης (50%) µε την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ποσού 514.030,83 € αν και η εταιρεία είχε συνάψει σύµβαση ενεχύρου απαιτήσεων, όµως η πρώτη εκταµίευση πραγµατοποιήθηκε στις 21- 08-2009, δηλ. οκτώ (8) µήνες µετά την καταβολή της προκαταβολής. Στην υπόθεση αυτή εµπλέκεται και άλλος υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε επιεικής πειθαρχική ποινή και για το λόγο αυτό άσκησε ένσταση ο ΓΕ∆∆.

Πειθαρχικές διώξεις από Ρακιντζή

Ο ΓΕ∆∆ βάσει νόμου δύναται να ασκεί ο ίδιος ή να διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά υπαλλήλων των δηµόσιων φορέων. Σκοπός της αρµοδιότητάς του αυτής είναι η ταχεία έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, ιδίως όταν από τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, τους επανελέγχους και τις έρευνες που διεξάγει ο ίδιος ή τα Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών παραπτωµάτων, αλλά και η απρόσκοπτη ολοκλήρωσή της. Κατά το 2011, ο ΓΕ∆∆ άσκησε ο ίδιος ή µέσω των αρµοδίων πειθαρχικών οργάνων πειθαρχική δίωξη κατά οκτώ (8) υπαλλήλων ή λειτουργών του δηµόσιου τοµέα µε την παραποµπή τους στα αρµόδια υπηρεσιακά πειθαρχικά συµβούλια. Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις, στις οποίες άσκησε πειθαρχική δίωξη ο ίδιος ο ΓΕ∆∆.

 • Σε βάρος υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότηταςυτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής και υπαλλήλου τουήµου Ιλίου ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις για το πειθαρχικό παράπτωµα της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος καθώς ως εξεταστές υποψηφίων οδηγών Επιτροπής Εξετάσεων άσκησαν ατελώς και πληµµελώς τα καθήκοντά τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 2α,γ και δ της Υ.Α. 58930/480/3-5-1999, µε αποτέλεσµα να µην αντιληφθούν τις πραγµατικές συνθήκες της εξέτασης, να συµπληρώσουν λανθασµένα απορριπτικά το µνηµόνιο δοκιµασιών πρακτικής εξέτασης και, κατόπιν της ένστασης της υποψήφιας και του ελέγχου της σηµατοδότησης της περιοχής εξέτασης, να µην ανακαλέσουν την απορριπτική απόφαση στο µνηµόνιο και να µη συνεχίσουν, ως όφειλαν, την εξέταση, µε τελική κατάληξη την υπαίτια βλάβη των συµφερόντων της υποψήφιας.
 • Σε βάρος υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους καθώς, όντας Προϊστάµενος της ∆ΕΚΕ κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων δεν άσκησε τη δέουσα εποπτεία στον υφιστάµενό του επιβλέποντα µηχανικό δηµόσιου έργου, µε συνέπεια από πράξεις και παραλείψεις του τελευταίου κατά παράβαση της νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων να ωφεληθεί παράνοµα ο ανάδοχος του έργου µε το ποσό των 5.395.000€ και να ζηµιωθεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
 • Σε βάρος υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους καθώς, όντας επιβλέπων µηχανικός δηµόσιου έργου µε πράξεις και παραλείψεις του κατά παράβαση της νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων ωφέλησε παράνοµα τον ανάδοχο του έργου µε το ποσό των 5.395.000€ , ζηµιώνοντας το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
 • Σε βάρος υπαλλήλουήµου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης του καθήκοντος κατά τον ποινικό ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός της υπηρεσίας καθώς από τον έλεγχο που διενήργησε η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης διαπιστώθηκε ότι, όντας υπάλληλος του Πολεοδοµικού Γραφείου, υπόχρεος υποβολής στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του ιδίου και της συζύγου του, στις υποβληθείσες δηλώσεις ετών 2009 και 2010 δεν δήλωσε τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί σε Τράπεζα µε συνδικαιούχο ιδιώτη πολιτικό µηχανικό, από την κίνηση του οποίου προκύπτει η κατάθεση διαφόρων ποσών από τρίτα άτοµα, για να µην αποκαλυφθεί κατά τον έλεγχο των δηλώσεών του η κτήση περιουσιακών στοιχείων από µη νόµιµες και αφανείς πηγές, αλλά και η συνεργασία του µε τον ιδιώτη πολιτικό µηχανικό.
 • Σε βάρος υπαλλήλουήµου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος καθώς ως Πρόεδρος Υπηρεσιακού Συµβουλίου παρέλειψε να κοινοποιήσει στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εκδοθείσα από το Συµβούλιο πειθαρχική απόφαση.

Έναρξη/επίσπευση πειθαρχικής διαδικασίας

Ο Λ. Ρακιντζής, στο πλαίσιο της θεσµικής του αποστολής, παγίως, ενηµερώνει εγγράφως όσους φορείς δεν προχωρούν στον πειθαρχικό έλεγχο των εµπλεκοµένων ότι αυτός είναι υποχρεωτικός κατά τα ανωτέρω και ότι η ληφθείσα απόφαση για τη µη άσκηση πειθαρχικού ελέγχου πρέπει να ανακληθεί. Ένα µεγάλο µέρος της συµµετοχής του ΓΕ∆∆ στην πειθαρχική διαδικασία αφορά στην παρέµβασή του για την έναρξη ή την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται περιπτώσεις που κατά το 2011 κατόπιν παραγγελίας του ΓΕ∆∆ τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα αποφάσισαν τη λήψη διοικητικών µέτρων :

 • Υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας τέθηκε σε αργία για την πράξη της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • ηµοτικός Σύµβουλος και Αντιδήµαρχος τέθηκαν σε αργία για την πράξη της απιστίας.
 • Υπάλληλοςήµου τέθηκε σε αργία για την πράξης της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση.

Στους ΟΤΑ τα «σκήπτρα» της διαφθοράς

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2011 του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, οι ΟΤΑ κατέχουν τη θλιβερή πρωτιά στο Δημόσιο και για το 2011, καθώς οι δύο στις πέντε υποθέσεις που εξετάστηκαν αφορούσαν σε δήμους και περιφέρειες. Αναλυτικότερα το 32% των υποθέσεων αφορούσαν σε δήμους, το 1,1% σε δημοτικές επιχειρήσεις και το 7,8% σε περιφέρειες (σύνολο 40,9%).

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2011 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕΔΔ, 1.900 πειθαρχικές αποφάσεις μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων που εκδίκασαν πειθαρχικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό. Από τις αποφάσεις αυτές οι 1.245 αφορούσαν το στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και οι 655 τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί). Από τις 1.245 υποθέσεις, οι 436 αφορούσαν στους δήμους, οι 15 τις δημοτικές επιχειρήσεις και οι 105 τις περιφέρειες.

Ο επιθεωρητής εξέτασε 1.403 υποθέσεις και παρέπεμψε στον εισαγγελέα 393. Αναφερόμενος στην έκθεσή του, ο Λ. Ρακιντζής επέμεινε ιδιαίτερα στην αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου, που του αφαιρεί τη δυνατότητα να ασκεί ενστάσεις κατά αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς όπως τόνισε, με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ατιμωρησία.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Λ. Ρακιντζής στην έκθεσή του, «όπως και τις προηγούµενες χρονιές η οικονοµική διαχείριση αποτέλεσε το βασικό περιεχόµενο των περισσότερων υποθέσεων (44,7% του συνόλου) µε τα πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα να ακολουθούν (12,5% συνολικά). Η µεταφορά πολλών αρµοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στους δήµους αποτυπώθηκε και στο έργο του ΓΕ∆∆. Αντιθέτως, η γεωγραφική κατανοµή των ελεγχόµενων φορέων δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά εφόσον και για το 2011 η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο σε ό,τι αφορά τους δήµους όσο και σε ό,τι αφορά στις λοιπές υπηρεσίες, στις οποίες βέβαια περιλαµβάνονται και τα υπουργεία και οι υπόλοιπες κεντρικές κρατικές δοµές».

Ποσοστό υποθέσεων δήμων ανά περιφέρεια

 • Περιφέρεια Αττικής 33% (144 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 9,4% (41 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Ηπείρου 8% (35 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου 7,1% (35 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6,7% (29 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 6,2% (27 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 5,7% (25 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας 5% (22 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Κρήτης 4,1% (18 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3,4% (15 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3% (13 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 2,8% (12 υποθέσεις δήμων)
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2,8% (12 υποθέσεις δήμων)
 • Επικράτεια 2,8% (12 υποθέσεις δήμων)

Περιφέρειες: Αριθμός υποθέσεων ανά 100.000 κατοίκους

Τα πρωτεία κατέχουν η Π. Ηπείρου (19,8%) και η Π. Δ. Μακεδονίας (19,6%), ακολουθούμενες από την Π. Β. Αιγαίου (18%) και την Π. Πελοποννήσου (16,1%). Έπονται η Π. Ν. Αιγαίου (14,5%), η Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (13,3%), η Π. Αττικής (13%), η Π. Ι. Νήσων (12,2%), η Π. Στ. Ελλάδας (11,1%), η Π. Θεσσαλίας (9,8%), η Π. Κρήτης (8,3%) η Π. Κ. Μακεδονίας (7,6%), η Π. Δ. Ελλάδας (6,9%) και η Επικράτεια (0,6%).

   

  Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Για την έκθεση που αφορά στο 2010, όπου και πάλι πρωταγωνιστούσαν δήμοι, εφορίες και υγεία, εδώ.

  ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - FLASH


  Αφήστε μια απάντηση

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!