Μονιμοποιούνται 661 συμβασιούχοι του Δήμου Αθηναίων (απόφαση)

Μετά από τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, 661 συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου και δημιουργούνται οι αντίστοιχες θέσεις.

Συγκεκριμένα μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει εγκρίνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, περί σύστασης εξακοσίων εξήντα μία (661) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αθηναίων, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Δείτε ΕΔΩ τις θέσεις

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αθηναίων. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 10.632.000,00 € περίπου, στον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2015 και ανάλογη δε δαπάνη ύψους 15.948.000,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ


Αφήστε μια απάντηση