ΚΕΔΕ -Ν/σ ΥΠΕΣ: Τι αλλαγές ζητά για αιρετούς, υπαλλήλους (υπόμνημα)

Αρκετές θετικές ρυθμίσεις στο ν/σ του ΥΠΕΣ: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», διαπίστωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής ο κ. Παπαστεργίου υποστήριξε ότι «επί του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα στην Επιτροπή σας έχουμε να σημειώσουμε ότι αυτό περιέχει αρκετές θετικές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των ΟΤΑ και διευκολύνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, συγκεκριμένα:

        Είναι θετική η διάταξη με την οποία συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, για τη διαμόρφωση προτάσεων αναπτυξιακού σχεδιασμού των ΟΤΑ, την υποστήριξη και καθοδήγηση των Δήμων και των Περιφερειών και των αναπτυξιακών ΟΤΑ, σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής και σχεδιασμού των ΟΤΑ.

        Είναι σημαντική η δημιουργία νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου της «Τεχνικής βοήθειας», τόσο του φορέα διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους, όσο και των ΟΤΑ

        Είναι θετική η ίδρυση ευέλικτων Αναπτυξιακών Οργανισμών της Τ.Α.

        Είναι θετική η Διασφάλιση χώρων για τη δημιουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών.

        Είναι σημαντική η επίλυση ζητημάτων μίσθωσης ακινήτων.

        Είναι ουσιαστική η θέσπιση πρωτοποριακού προγράμματος τηλεϊατρικής.

Πέρα από τις θετικότατες αυτές ρυθμίσεις προτείνουμε και τις εξής αναγκαίες τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις:

        Στο άρθρο 44 να συμπεριληφθεί διάταξη π=\ου θα προβλέπει τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου του φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ζητήσει την απόσπαση ή την μετάταξή του με βάση τον νόμο για την κινητικότητα, σε άλλον φορέα (πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ με απόφαση του συνεδρίου της).

        Σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών (άρθρο 56), δεν συμφωνούμε με την προτεινόμενη ρύθμιση για αύξηση των ποινών αυτών από τον Δήμαρχο και τους Διευθυντές του Δήμου. Να παραμείνει η διάταξη ως έχει.

        Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να επαναφερθεί ο φόρος ζύθου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι αποτελεί τοπικό φόρο.

        Ζητούμε την καταβολή εξόδων παράστασης στους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Νομικών Προσώπων, καθώς και στους Προέδρους Κοινοτήτων, χωρίς περιορισμούς.

        Να ρυθμιστεί η παροχή ειδικής άδειας στους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων, Δήμων άνω των 100.000 κατοίκων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

        Να προστεθεί η διάταξη στο άρθρο 32 του ν.4483/2017, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι των Δήμων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών και των μόνιμων εκπαιδευτικών σε νησιώτικους δήμους, να έχουν το δικαίωμα σίτισης και διανομής από τους Δήμους, όπως οι ιατροί, οι νοσηλευτές και το προσωπικό της ΕΛΑΣ.

        Να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 13 του Ν.4312/2014 σύμφωνα με την οποία, για τους εκλεγέντες Δημάρχους ορεινών περιοχών, δεν αναστέλλεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα, αν ο πληθυσμός του Δήμου είναι κάτω των 10.000 κατοίκων, έστω και αν η επαγγελματική τους δραστηριότητα θεωρείται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δημάρχου. (δλδ να απαλειφθεί η παράγραφος 10 του άρθρου 12 του νομοσχεδίου).

        Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ δεν μπορούν να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους, λόγω έλλειψης επιστημονικού προσωπικού, ιδιαίτερα σε οικονομολόγους και νομικούς. Για το λόγο αυτό ζητάμε όσοι υπάλληλοι υπηρετούν με απόσπαση και το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να μεταταγούν στην ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, δεδομένου ότι οι φορείς αυτοί δεν επιβαρύνονται έτσι και αλλιώς οικονομικά, αφού η μισθοδοσία τους ως αποσπασμένοι καλύπτεται ήδη από τους φορείς (ΠΕΔ – ΚΕΔΕ).

        Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Γενικοί Γραμματείς Δήμων οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κατά την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία είναι σκόπιμο να υπολογίζεται η αιρετή τους θητεία ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης (διάταξη που ίσχυε με το ν. 4024/2011 και καταργήθηκε με νεώτερους νόμους).

Παράλληλα η ΚΕΔΕ κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο παραθέτει τις τροποποιήσεις που ζητά:  

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών περιέχει αρκετές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των ΟΤΑ και διευκολύνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Συγκεκριμένα:

        Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ (άρθρο 1).

        Δημιουργείται το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της «Τεχνικής βοήθειας», τόσο του φορέα διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους, όσο και των ΟΤΑ (άρθρο 2).

        Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ευέλικτων Αναπτυξιακών Οργανισμών της Τ.Α. και παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (άρθρο 3).

        Προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό μπορούν να αναθέτουν με προγραμματικές συμβάσεις σε φορείς της Τ.Α. την μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής των έργων τους (άρθρο 4). Με ανάλογες προγραμματικές συμβάσεις θα μπορούν να αναθέτουν τη διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης αυτών (άρθρο 5).

        Συστήνεται και λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή «Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 7).

        Διευκολύνονται οι ΟΤΑ στην εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους με την ανάθεση της συμβουλευτικής υποστήριξής τους (όπως το είχε προτείνει η ΚΕΔΕ) (άρθρο 9).

        Περιέχονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ (άρθρο 12).

        Καλύπτεται η διαπιστωμένη αδυναμία των Δήμων να διασφαλίσουν χώρους για τη δημιουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών και λειτουργιών, ιδίως μετά την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση (άρθρο 15).

        Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2946/2001) για τις υπαίθριες διαφημίσεις (άρθρο 16).

        Θεσπίζεται πρωτοποριακό πρόγραμμα τηλεϊατρικής υπό την ονομασία «Πρόληψη στο Σπίτι» για την υποστήριξη των ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών (άρθρο 18).

        Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις οφειλές φόρων, τελών και προστίμων προς τους Δήμους (άρθρο 22).

        Ρυθμίζονται ζητήματα εκκαθάρισης νομικών προσώπων ΟΤΑ (άρθρο 23).

        Επιλύονται ζητήματα μίσθωσης ακινήτων προοριζόμενων να καλύψουν ανάγκες προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 26).

        Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ (άρθρο 27).

        Περιλαμβάνονται θετικές ρυθμίσεις για τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης: Συμμετοχή όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα (άρθρο 43). Διενέργεια προγράμματος κινητικότητας σε δύο κύκλους κατ’ έτος, αντί των τριών μέχρι σήμερα (άρθρο 44). Εφαρμοστέο βαθμολογικό καθεστώς της μισθολογικής προώθησης, λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (άρθρο 46). Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών υπαλλήλων(άρθρο 49).

        Διασφαλίζεται η παραμονή του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», δεδομένων των περιορισμών των προσλήψεων (άρθρο 70).

        Διευκολύνεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων που έχουν εκλεγεί στους Δήμους που υπηρετούν (άρθρο 72).

Αναγκαίες προσθήκες σε διατάξεις του νομοσχεδίου

Άρθρο 10  Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας Δήμων

        Στην παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα σε δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων, να ισοσκελίζουν τις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες με άλλα τακτικά ή έκτακτα έσοδα.

        Προτείνουμε να αυξηθεί το πληθυσμιακό όριο.

        Επίσης, είναι αναγκαίο να επαναφερθεί ο φόρος ζύθου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι αποτελεί τοπικό φόρο.

Άρθρο 11  Τροποποιήσεις του Ν. 3852/2010

        Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται ορισμένα ζητήματα της καταστατικής θέσης των αιρετών (ειδικές άδειες κλπ).

        Είναι αναγκαίο, σε συνεννόηση με τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ρυθμιστούν κατά τρόπο ενιαίο και συνεκτικό όλα τα ζητήματα της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Άρθρο 44  Αντικατάσταση άρθρου 6 του ν. 4440/2016

        Το άρθρο αυτό αφορά την κινητικότητα των υπαλλήλων.

        Δεν έχει συμπεριληφθεί διάταξη που να αφορά στη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος, για την κινητικότητα, το οποίο αποτελεί αίτημα της ΚΕΔΕ και απόφαση του Συνεδρίου της.

Άρθρο 47  Επιλογή Προϊσταμένων

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, προτείνεται η πρόβλεψη δυνατότητας υποβολής ένστασης του υποψηφίου και κατά το στάδιο αυτό, στον οποίο θα δύναται να χορηγούνται τα αντίγραφα των πρακτικών βαθμολόγησής του εφ’ όσον στοιχειοθετείται έννομο συμφέρον. Η ένσταση του υποψηφίου θα εξετάζεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το οικείο ΕΙΣΕΠ, η απόφαση του οποίου θα είναι τελική και θα αναμορφώνει το σχετικό πίνακα κατάταξης προκειμένου να εξάγεται η τελική βαθμολογία.

Άρθρο 48  Επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ΟΤΑ α΄ βαθμού

        Σχετικά με τη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, έναν Νομικό Σύμβουλο και έναν Γενικό Διευθυντή οποιουδήποτε ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την προϋπόθεση ότι αυτός έχει επιλεχθεί από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο χρέη Προέδρου να εκτελεί ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου.

        Επίσης, προτείνουμε να συμμετέχει εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ–ΠΕΔ) στη σύνθεση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Γενικών Διευθυντών, αλλά και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών και Προϊσταμένων, καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Άρθρο 56  Πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού

        Το άρθρο αυτό αντικαθιστά άρθρα του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) που αναφέρονται στα Πειθαρχικά Όργανα, τους πειθαρχικούς Προϊσταμένους, τις αρμοδιότητές τους, τα Συλλογικά Πειθαρχικά Όργανα και τις αρμοδιότητες διοικητικών συμβουλίων ΝΠΔΔ, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων.

        Σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών δεν συμφωνούμε με την προτεινόμενη ρύθμιση για αύξηση των ποινών αυτών από τον Δήμαρχο και τους Διευθυντές. Να παραμείνουν ως έχουν.

        Επίσης, προτείνουμε να επικαιροποιηθεί το Π.Δ. 50/2005 για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων.

Διατάξεις που έχουν ζητηθεί από την ΚΕΔΕ και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο νέο σχέδιο νόμου

Άρθρο 8 (καταργήθηκε από προηγούμενη έκδοση του σχεδίου νόμου και δεν περιλαμβάνεται στο νέο)

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Δήμων

Με το άρθρο αυτό διευκολύνεται η σύναψη δανείων και συμβάσεων των ΟΤΑ για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και αφαιρείται η έως τώρα απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Σχολιασμός

Το άρθρο αυτό το οποίο και αφαιρέθηκε από το νέο σχέδιο νόμου κινούταν προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς με την αφαίρεση της ΚΥΑ απλουστεύεται η διαδικασία δοθέντος ότι η έκδοση της είχε προσθέσει γραφειοκρατικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό ζητείται να περιληφθεί εκ νέου.

………………………………………

Άρθρο….

Επιτροπές και Συμβούλια ΚΕΔΕ – ΠΕΔΕ

        «Τα θέματα συμμετοχής και συγκρότησης συλλογικών οργάνων και επιτροπών της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, καθορίζονται με του Κανονισμούς των Ενώσεων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντίστοιχα.

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει διαφορετικά, καταργείται».

………………………………………

Άρθρο….

Θέματα μετατάξεων υπαλλήλων

        «Τακτικοί υπάλληλοι Δήμων και υπάλληλοι Φορέων της Τ.Α., οι οποίοι κατά τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου είναι αποσπασμένοι σε άλλους ΟΤΑ, στην ΚΕΔΕ και στις ΠΕΔ, επιτρέπεται να μεταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ή του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας υποδοχής. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδια ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καταργούμενη με την αποχώρηση του υπαλλήλου, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (Α’ 180). Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους.

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, με αντίθετο περιεχόμενο, καταργείται».

………………………………………

        «Μετά το διορισμό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου και δημοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Δημάρχου, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλη αιρετή θέση για την πρόσβαση στην οποία προηγήθηκε παραίτηση του υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσία, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Ως θέσεις αιρετών και μετακλητών των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού νοούνται και οι αντίστοιχες θέσεις, όπως ίσχυαν προ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά ή αντίθετα προς τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, συμπεριλαμβανομένου και του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226)».

………………………………………

Άρθρο….

Έξοδα παράστασης Προέδρων Δημοτικών Συμβούλων

        «Στους Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων πληθυσμού κάτω των 100.000 κατοίκων, στους Προέδρους και Αντιπροέδρους ΝΠΔΔ και Αντιπροέδρους των Δήμων, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές από την οργανική τους θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (ν. 4354/2015) ή είναι συνταξιούχοι, καταβάλλονται έξοδα παράστασης ή κίνησης αντίστοιχα από το Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς υποχρέωση επιλογής αποδοχών.

Δαπάνες που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται νόμιμες».

………………………………………

Άρθρο…..

Επέκταση της επιχορήγησης του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019

        Επέκταση της επιχορήγησης του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 για την εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων και για τις αξιώσεις τρίτων που στηρίζονται σε τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και αφορούν το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (καθαριότητα και φωτισμός) και το δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

………………………………………

Άρθρο…..

Ειδικές άδειες αιρετών

        Την ειδική άδεια του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει: «… να λαμβάνουν και οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων άνω των 100.000 κατοίκων που εργάζονται στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος θα βαρύνεται μόνον με το 70% της αντιμισθίας τους και όχι με τις αποδοχές της θέσης τους οι οποίες, όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, θα εξακολουθήσουν να βαρύνουν τον εργοδότη τους. Σε περίπτωση που έχουν προβεί σε δήλωση επιλογής κατ’ άρθρο 93 παρ. 5, αυτή θεωρείται ως μη υποβληθείσα».

………………………………………

        Η παράγραφος 14 του άρθρου 6 του νόμου 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του  νόμου 4585/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου ή της ΔΕΥΑ ή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που έχουν συσταθεί είτε ως ΝΠΔΔ με τη μορφή του Συνδέσμου είτε ως επιχειρήσεις ΟΤΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας  και να εκτελεστούν αυτοτελώς εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες αντιστοίχως.»

        Οι δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης όπως τροποποιείται και συνήφθησαν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4071/2012 από Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) θεωρούνται έγκυρες και οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΔΕ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!