εργαζόμενοι-δευα-τι-αλλάζει-για-μετατ-377833
ΔΗΜΟΙ | 28.08.2020 | 16:11

Εργαζόμενοι ΔΕΥΑ: Τι αλλάζει για μετατάξεις, αποσπάσεις (έγγραφο)

Την δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης, απόσπασης για λόγους υγείας και απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ή συμβιούντα δημόσιο υπάλληλο, σε αντιστοιχία με τα ήδη ισχύοντα για τους δημοτικούς υπαλλήλους, δίνει το άρθρο 22 του στο προσωπικό δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) η δυνατότητα του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση «η πλειονότητα των Δ.Ε.Υ.Α.. δεν ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και στις αντίστοιχες προβλέψεις του ν. 4440/2016 για τους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 22

Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται στο προσωπικό δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) η δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης, απόσπασης για λόγους υγείας και απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ή συμβιούντα δημόσιο υπάλληλο, σε αντιστοιχία με τα ήδη ισχύοντα για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των Δ.Ε.Υ.Α. δεν ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και στις αντίστοιχες προβλέψεις του ν. 4440/2016 για τους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους. Με την προσθήκη της περ. στ’ στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 οι ως άνω περιπτώσεις μετακίνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση παραμονής επί επταετία σε ανταποδοτικές υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4674/2020, καθώς αντίστοιχες εξαιρέσεις έχουν ήδη προβλεφθεί για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ με τις διατάξεις του άρθρου 74. Έτσι, επιτυγχάνεται η ίση αντιμετώπιση αντίστοιχων κατηγοριών υπαλλήλων ενώ διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του σκοπού της επαρκούς και διαρκούς στελέχωσης με το απαραίτητο προσωπικό των ευαίσθητων αυτών υπηρεσιών, καθώς οι φορείς υποδοχής είναι Δ.Ε.Υ.Α..

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22

Άρθρο 22 – Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης- Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 1069/1980

Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) προστίθενται περ. γ, δ, ε και στ, με αντίστοιχη αναρίθμηση της περ. γ σε ζ, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του ν. 2307/1995 (Α` 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος.

γ. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων.

δ. Επιτρέπεται, μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α` 181) ή προσώπου με α` βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

ε. Επιτρέπεται μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η συμβιών/ούσα υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

στ. Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 (Α΄53).

ζ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ