Ενημέρωση για την παράταση προθεσμιών στους Παιδικούς Σταθμούς - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
26
Ιανουάριος
Back

Ενημέρωση για την παράταση προθεσμιών στους Παιδικούς Σταθμούς

Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α ́141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών…

Με διατάξεις του ν.4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και του προσφάτως ψηφισθέντος ν.4972/2022 (Α ́181) «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», ρυθμίστηκε μεταξύ άλλων μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017 (Α ́141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1641 «Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση
προθεσμιών -Τροποποίηση άρθρου 13 ν.4623/2019» του ν.4964/2022 παρατείνεται έως την 31η.7.2023:
● η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 περ. α ́ και β ́ του άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α ́134)2,
● η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της
περίπτωσης γ ́ της ως άνω παραγράφου,
● η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017.
Η παράταση των σχετικών προθεσμιών κρίθηκε εξαιρετικά αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθόσον κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 δεν κατέστη εφικτή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των ως άνω σταθμών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1893 «Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017» του ν.4972/2022 παρατείνεται έως την έως την 31η.7.2023 η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς την πλήρη συμμόρφωση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο περιεχόμενο του ως άνω διατάγματος.
Η παράταση της αρχικώς προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας πλήρωσης των υποχρεώσεων των ως άνω αναφερόμενων δημοτικών σταθμών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου, κατόπιν της παράτασης των επιμέρους προθεσμιών του π.δ. 99/2017 με τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν.4964/2022 (Α ́ 150) και προκειμένου να καθορισθεί ίδια καταληκτική προθεσμία πλήρωσης των υποχρεώσεων των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών όλης της χώρας και προσαρμογής αυτών στις τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές διατάξεις που θέτει το π.δ. 99/2017.
Επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες ορίζουν τις υποχρεώσεις τους, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η.7.2023, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, όπως αυτή έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017.

1 Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη της», οι εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως την 31η.7.2023 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:…

2 α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.
3 Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017(Α ́141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 παρατείνεται έως τις 31.7.2023. Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!