Δήμος Ελευσίνας: Βραβευμένος και με στόχους στη διαχείριση απορριμμάτων

Με ένα χρυσό βραβείο RECYCLING AWARDS 2015 για τις δράσεις ανακύκλωσης και πολλές άλλες δράσεις πλαισιώνει τον απολογισμό του στη διαχείριση απορριμμάτων ο δήμος Ελευσίνας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τους στόχους του για το 2016. Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Το 2015 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ρεύματα:

1-Σύμμεικτα: συλλέγονται στους πράσινους κάδους και μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου, όπου συμπιέζονται σε Press Container, οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής. Μικρό μέρος των σύμμεικτων μαζί με πράσινα απόβλητα κομποστοποιούνται σε 700 περίπου κάδους σε αντίστοιχα νοικοκυριά (οικιακή κομποστοποίηση).

2-Συσκευασίες: συλλέγονται στους μπλε κάδους και οδηγούνται προς ανακύκλωση στο διαδημοτικό Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.). Τονίζεται ότι τα τελευταία χρόνια οι ποσότητες παρουσιάζουν μείωση λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω της εκτεταμένης δράσης των πλανόδιων ρακοσυλλεκτών, οι οποίοι εκτιμάται ότι αφαιρούν από τους μπλε κάδους τουλάχιστον το 20% των υλικών συσκευασίας (κυρίως χαρτόνι).

3-Ογκώδη οικιακά: συλλέγονται στα μεταλλικά skippers των 7m3 ή σε φορτηγά και οδηγούνται στο δημοτικό ΚΔΑΥ. Εκεί γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, κλπ), τα οποία παραδίδονται στο διαδημοτικό ΚΔΑΥ/ΕΕΑΑ. Επίσης γίνεται διαλογή ξυλείας (π.χ. ξύλινα έπιπλα, ξερά κλαδιά, κλπ), η οποία, αφού τεμαχιστεί, καταλήγει στην τσιμεντοβιομηχανία ως εναλλακτικό καύσιμο. Τα υλικά που απομένουν και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, αφού τεμαχιστούν για να μειωθεί ο όγκος τους, οδηγούνται στον ΧΥΤΑ.

4-Μπάζα (Α.Ε.Κ.Κ.-απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων): τα μπάζα, τα οποία παράτυπα αποτίθενται μέσα ή δίπλα στα Skipper ή σε κοινόχρηστους χώρους, συλλέγονται (χωρίς να είναι υποχρέωση του Δήμου) και οδηγούνται στο δημοτικό ΚΔΑΥ και στη συνέχεια παραδίδονται σε εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Ένα σημαντικό μέρος των ΑΕΕΚ υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία (κοσκίνιση), ώστε να προκύπτει κλάσμα, το οποίο διατίθεται στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε άλλον κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη (π.χ. ΤΙΤΑΝ, ΜΕΓΑECO) με την χαμηλότερη δυνατή χρέωση ή και μηδενική χρέωση.

5-Ειδικά ανακυκλώσιμα απόβλητα (απόβλητα έλαια, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, ελαστικά, Ο.Τ.Κ.Ζ., κλπ): παραδίδονται στα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ανακύκλωσης).

Τα σύμμεικτα απόβλητα (πράσινοι κάδοι) και οι συσκευασίες (μπλε κάδοι) αποτελούν τα ημερήσια ρεύματα των αστικών στερεών αποβλήτων (Ημερήσια Α.Σ.Α.).

Διευκρινίζεται ότι για την επεξεργασία των στοιχείων του 2013 και εφεξής καθιερώθηκε μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το υπόλειμμα των μπλε κάδων, δηλαδή το μη ανακυκλώσιμο υλικό το οποίο οδηγείται προς ταφή στον ΧΥΤΑ, δεν υπολογίζεται πλέον στην ποσότητα των ανακυκλώσιμων, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι τα στοιχεία για τα ποσοστά ανακύκλωσης από το 2013 και μετά δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά των προηγούμενων ετών.

Το 2015 παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με το 2014:

Η ποσότητα των ημερήσιων Α.Σ.Α. μειώθηκε κατά 7,4%.

Το ποσοστό των συσκευασιών που ανακυκλώθηκε (χωρίς το υπόλειμμα) ήταν το 6,9% των ημερήσιων ΑΣΑ (ελαφρά αυξημένο σε σχέση με το 6,6% του 2014). Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η δράση πλανόδιων ρακοσυλλεκτών, οι οποίοι αφαιρούν ανακυκλώσιμα υλικά από τους μπλε κάδους αλλά και η αδιαφορία πολλών συμπολιτών μας κρατούν χαμηλά το ποσοστό ανακύκλωσης αλλά και αυξημένο το ποσοστό υπολείμματος!

Συνολικά ο δήμος διαχειρίστηκε 17.351 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και Α.Ε.Κ.Κ. και ανακύκλωσε το 27,9% (σημαντικά μεγαλύτερο από το 20,1% του 2014). Η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησης στο δημοτικό ΚΔΑΥ.

Η ανακύκλωση/αξιοποίηση υλικών στο δημοτικό ΚΔΑΥ έφτασε το 72% ! (49% το 2014 και 23% το 2013).

Τονίζεται ότι το δημοτικό ΚΔΑΥ Ελευσίνας κέρδισε χρυσό βραβείο στη διοργάνωση RECYCLING AWARDS 2015 (τομέας ανακύκλωσης).

Ο Δήμος Ελευσίνας προωθεί την ανακύκλωση και κομποστοποίηση, έχει συμβληθεί με όλα τα συστήματα ανακύκλωσης και ως γνωστόν, έχει προσφέρει έκταση στην ΕΕΑΑ για τη δημιουργία σύγχρονου ΚΔΑΥ συσκευασιών που εξυπηρετεί 20 Δήμους της Δυτικής Αττικής και Δυτικής Αθήνας.

Το 2016 ο Δήμος Ελευσίνας θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:
Θα συνεχίσει να προωθεί όλες τις δράσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης των ΑΣΑ .

Σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ θα συνεχίσει το πρόγραμμα χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού για δημοτικές υπηρεσίες, σχολεία, κ.λ.π. (άρχισε να εφαρμόζεται από το 2015).

Θα προμηθευτεί και θα διανείμει δωρεάν στους κατοίκους άλλους 100 κάδους οικιακής κομποστοποίησης (πλέον των 700 περίπου που έχουν ήδη διανεμηθεί).

Ο δήμος μας, όπως και άλλοι δήμοι, αναμένει την πρόσκληση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ώστε να υποβάλει για χρηματοδότηση πρόταση διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή (καφέ κάδος) για το σύνολο του δήμου.

Την ξυλεία, που απορρίπτεται στα Skipper και καταλήγει στο δημοτικό ΚΔΑΥ, θα εξακολουθήσει να την διαθέτει σε βιομηχανία επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων (εισπράττοντας 15€/τόνο), η οποία με τη σειρά της την διαθέτει ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία.

Μέρος των Α.ΕΚ.Κ. (χώματα και πέτρες) θα το διαθέτει μέσω του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης στην τσιμεντοβιομηχανία ως πρώτη ύλη παραγωγής τσιμέντου.

Θα εφαρμόσει στο δημοτικό ΚΔΑΥ εντατική διαλογή υλικών, ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό ανακύκλωσης /αξιοποίησης υλικών.

Γενικώς θα καταβάλει προσπάθεια να εφαρμοστεί στο σύνολό του το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ’ αρ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δράσεις ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων στον Δήμο Ελευσίνας:

1. Έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500.000€ ετησίως.

2. Θα οδηγούν μέχρι το 2020, σύμφωνα με το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ, σε ανακύκλωση και ανάκτηση περίπου το 66% του συνόλου των ΑΣΑ.

3. Θα μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 43.660 τόνους/έτος , και

4. Θα παράγουν πράσινη ενέργεια 36,7 GWh/y, η οποία είναι ισοδύναμη προς το 75% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων και προς 3 εκατ. Λίτρα Diesel, τα οποία αρκούν για τη θέρμανση 2.000 οικιών».

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!