δ-καλαμάτας-στις-15-ιανουαρίου-ο-διαγων-413241
ΔΗΜΟΙ | 08.01.2018 | 08:42

Δ. Καλαμάτας: Στις 15 Ιανουαρίου ο διαγωνισμός για το ξενοδοχείο στη Φαρών

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.

Το προς μίσθωση ακίνητο είναι τριώροφο διατηρητέο κτίριο εμβαδού 313,55 τ.μ. (εμβαδόν Α’ ορόφου 138,40τ.μ. Β’ ορόφου 138,40τ.μ. και δώματος 36,75τ.μ.) εντός οικοπέδου επιφάνειας 232,62τ.μ. και δημοπρατείται προκειμένου να δραστηριοποιηθεί κατά προτίμηση ξενοδοχειακή επιχείρηση, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλαμάτας (2ος όροφος)- οδός Αθηνών 99, γρ. 2 13, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Σύμφωνα με τοβtharrosnews.gr ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των Οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (8.880,00€) ήτοι Επτακόσια σαράντα ευρώ (740,00 €) /μήνα.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 888,00€.

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Καλαμάτας. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας από την προϊσταμένη του Τμήματος κα Μπουρίκα Σοφία (τηλ. 2721 3 60739, e-mail: [email protected]) και από τον κ. Γεωργακόπουλο Ανδρέα (τηλ.27213 60840 , e-mail: [email protected] ).

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ.