δ-εορδαίας-η-μη-πειθαρχική-δίωξη-της-α-1053613
ΔΗΜΟΙ | 17.08.2022 | 11:40

Δ. Εορδαίας: Η μη πειθαρχική δίωξη της Αντιδημάρχου Πολιτισμού & η Αποκεντρωμένη με τις απευθείας αναθέσεις

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Δήμο Εορδαίας η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας στο πολυσυζητημένο θέμα με τις προμήθειες υπολογιστών και όχι μόνο από την αντιδήμαρχο Πολιτισμού , Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Εορδαίας κα Μαρία Αντωνιάδου. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα πειθαρχικής δίωξης ούτε της ίδιας που προμήθευε από το 2019 τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές , εξοπλισμό για σχολεία, ηλεκτρολογικό υλικό, εκτυπωτές και ανταλλακτικά μηχανήματα με προϊόντα συνολικής αξίας 16.318,58 € και 13.862,55 € κατά τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα, ούτε του αντιδημάρχου Παιδείας Κυριάκου Αντωνιάδη που υπόγραφε τις περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις.

Μόνο που το ζητούμενο δεν είναι η πειθαρχική δίωξη των δύο με τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών εκπροσώπων Ο.Τ.Α να αποτελεί ως γνωστόν αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τη σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου. Είναι το ηθικό κομμάτι αφενός, αφετέρου η ενημέρωση πλέον του κόσμου αν τίθεται θέμα ασυμβίβαστου. Η Αποκεντρωμένη απάντησε στο αίτημα διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών διότι αυτό ήταν το αιτούμενο από το Δήμο Εορδαίας, εξηγώντας ότι ο έλεγχος των τιμολογίων γίνεται από τον Επίτροπο και το θέμα του ασυμβίβαστου κρίνεται στα δικαστήρια.

Δεν υπήρξε πειθαρχική δίωξη διότι κρίθηκε από την Αποκεντρωμένη ότι η κα Μαρία Αντωνιάδου τόσο ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, όσο και ως μέλος των σχολικών επιτροπών στις συνεδριάσεις που συμμετείχε(ως τακτικό μέλος στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και ως αναπληρωματικό στην Πρωτοβάθμια) δεν προσπάθησε με κάποιο τρόπο να οικειοποιηθεί κάποιες αναθέσεις οπότε και να δικαιολογούνται οι προμήθειες στις σχολικές επιτροπές. Δηλαδή δεν αποδείχθηκε ότι λειτουργούσε στις όποιες συνεδριάσεις για το ίδιον όφελος και εκτελούσε επιμελώς τα καθήκοντά της αφού οι απευθείας αναθέσεις έγιναν από τους εκάστοτε Διευθυντές !! Τονίζεται όμως ότι αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών και των τιμολογίων, είναι ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν Κοζάνης και όχι ο Συντονιστής.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Αποκεντρωμένης και όχι σε κάποια επίσημη απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια «κατά τα έτη 2020 και 2021 ανατέθηκαν στη Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αντωνιάδου Μαρία, συμβάσεις προμήθειας Υλικών Αγαθών σχετικών με Η/Υ από τους μεν Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας, συνολικού ποσού 12.462,08 € για το 2020 και 11.973,55 € για το 2021.

Όλες οι λοιπές αναθέσεις πλην μεμονωμένων έγιναν για τα ανωτέρω έτη από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές αναφέρονται στις αποσταλείσες αποφάσεις εγκρίσεων των γενομένων δαπανών του Προέδρου της Επιτροπής και οι οποίες, κατά την κρίση των Διευθυντών αυτών, ήταν απαραίτητες για την ορθή λειτουργία των Σχολικών τους Μονάδων, αρμόδιο δε όργανο για να διενεργήσει κατασταλτικό έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών και των σχετικών εκδοθέντων τιμολογίων, είναι στην περίπτωσή μας ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν Κοζάνης, στον οποίο στέλνονται ο απολογισμός και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε έτος, και όχι ο Συντονιστής του φορέα μας…. Επομένως, οι απευθείας αυτές αναθέσεις δεν έγιναν από το Πρόεδρο των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών ούτε από το ΔΣ αυτών».

Τα μέλη των σχολικών επιτροπών

Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, ένας εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων γονέων, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, τα οποία είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας. Ειδικότερα στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας που απαρτίζονται από έντεκα μέλη δεν είναι πάνω από τρεις οι διευθυντές που συμμετέχουν , δηλαδή τα μισά και πλέον μέλη δεν είναι διευθυντές .Μπορεί να είθισται οι διευθυντές να εισηγούνται , αλλά μέχρι εκεί.

Το ασυμβίβαστο στα Διοικητικά Δικαστήρια

Μπορεί η Αποκεντρωμένη να αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει θέμα πειθαρχικής δίωξης αφού ανέθεταν οι Διευθυντές…, αλλά παράλληλα εξήγησε σαφώς ότι δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του συντονιστή η διαπίστωση της τυχόν ύπαρξης του ασυμβίβαστου .Υπάρχει το άρθρο 14 του Καλλικράτη , που αναθεωρήθηκε με το άρθρο 10 του Νόμου 4804/2021 όπου αναφέρονται τα κωλύματα εκλογιμότητας και μπορεί κάθε εκλεγμένος σύμβουλος ή δημότης του Δήμου Εορδαίας να κάνει ένσταση στα αρμόδια δικαστήρια , το Διοικητικό Πρωτοδικείο .

Παράλληλα διατύπωσε και τις αμφιβολίες της στην ερμηνεία του Νόμου και αν τελικά τίθεται θέμα ασυμβίβαστου με το δεδομένο ότι δεν έχει υπογραφεί μία σύμβαση άνω των 5.000 σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 ή 10.000 με το Νόμο του 2021 για το διάστημα που ακολούθησε. Ακόμα όμως και αν υπάρχει παράβαση αφού αθροιστικά και το 2020 και το 2021 οι προμήθειες ήταν άνω των 10.000 ευρώ «η ενέργεια αυτή, στην κρινόμενη υπόθεση, δεν αποτελεί παράβαση, των προβλεπόμενων στην προαναφερθείσα κείμενη νομοθεσία, καθηκόντων και υποχρεώσεων των δημοτικών συμβούλων, αλλά θέμα ασυμβίβαστου της ιδιότητας του αιρετού με αυτή του προμηθευτή, η ύπαρξη του οποίου επιφέρει την έκπτωσή του. Επομένως, η διαπίστωση της τυχόν ύπαρξης του ασυμβίβαστου στο πρόσωπο της Δημοτικού Συμβούλου, Αντωνιάδου Μαρίας, λόγω της σύναψης προμηθειών αγαθών, με απευθείας ανάθεση, με τη Β/ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου σας, συνολικού ποσού άνω των 5000 € κατά τα έτη 2020 και 2021, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συντονιστή του φορέα μας, ούτε συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, διαπραχθέν κατά την άσκηση των καθηκόντων της, το οποίο θα μπορούσε να διερευνηθεί από το όργανο αυτό, κατά τα άρθρα 233 επ. του Καλλικράτη, αλλά αρμόδιο είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο, τηρουμένης, όμως, της προαναφερθείσας διαδικασίας.»

Όλα αυτά φυσικά θα εξεταστούν αν κάποιος από τους εγγεγραμμένους εκλογείς στους οικείους καταλόγους του Δήμου ή από τους λοιπούς εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους κάνουν προσφυγή .Με τις πολυετείς γνωστές καθυστερήσεις στα δικαστήρια να συμβάλλουν ώστε η υπόθεση να μη διερευνάται εις βάθος …

Πηγή: Ιωάννα Παπαδημητρίου- www.prlogos.gr