Αγρίνιο: Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους

Την συμμετοχή του ως φορέας υλοποίησης στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους, έτους 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ο Δήμος Αγρινίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εντός των ορίων που αναφέρονται παρακάτω :

Μέλη οικογένειας  – Οικογενειακό εισόδημα:  1  –   7.200 , 2*  –  1 0.700, 3  -11.520, 4 –    14.400.

*Αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος

  • 1. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
  • 2. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά 3.600€.
  • 3. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις τους και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου ή στα κατά τόπους πλησιέστερα ΚΕΠ (εκτός των δύο ΚΕΠ της πόλεως Αγρινίου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που αποτελούν άπορα μέλη του ίδιου φορέα υλοποίησης υποβάλλεται μία κοινή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
  • 2. Θεωρημένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τους θα απορρίπτεται. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/5/2013 έως 31/5/2013.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Αφήστε μια απάντηση